Сегодня: 12 | 08 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 3)

 

Таблиця 9.1 – Розділення речовин та матеріалів під час зберігання

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-клас

Індекс

Катего-рії

Назва класу,

Пiдкласу,

Категорiї

2

Гази стисненi,

Зріджені та розчиненi під тиском

2.1

Незаймисті (не-

Горючі) не отруй-

Ні гази

211

Без додатко-

Вого виду небез-

Пеки

Гелій стиснений,

Закис азоту, азот

Аргон, двоокис вуглецю

211, 221, 223, 231,

232, 241

212*

Окислювачі

Аргоно-киснева суміш,

Повітря стиснене, кисень, суміші двоокису вуглецю з киснем

211, 212

2.2

Отруйнi гази

221

Без додатко-

Вого виду небез-

Пеки

Метил бромистий

211,221,223,

231,232,241

222*

Окислювачi

Хлор, хлор трифтористий, ангідрид сірчистий

212, 222

223

Їдкi та (або) корозiйнi

Бор фтористий, бор хлористий, водень хлористий

211,221,223,

241

2.3

Займисті (горю-

Чі) гази

Продовження таблиці 9.1

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-клас

Індекс

Катего-рії

Назва класу,

Пiдкласу,

Категорiї

231

Без додатко-

Вого виду небез-

Пеки

Вінілацетилен інгібіру-

Ваний, водень стисне-

Ний, дифторхлоретан, метан, бутан, пропан

211, 221, 231, 232, 241

232

Їдкi та (або) корозiйнi

Ацетилен розчинений, етилен, бутилен

211, 221, 231, 232, 241

2.4

Отруйні і займисті гази

241

Без додатко-

Вого виду небез-

Пеки

Метил хлористий, окис етилену, сірководень, аміак, боретан, диціан, етиламін, окис вуглецю

211, 221, 223, 231, 232, 241

3

Легкозаймисті рідини (ЛЗР)

3.1

ЛЗР з температу-

Рою спалаху (tсп) нижче –18 гр. С

311

Без додатко-

Вого виду небез-

Пеки

Газолін, ізопентан, циклогексан, гексан, пентан, ізопентан, петролейний ефір

311, 315, 321, 325, 331, 335, 515

312*

Отруйні

Бензин етилований, сірковуглець, етилмеркаптан

312, 314, 322, 324, 511, 513, 824

314*

Їдкi та (або) корозiйнi

Триетилхлорсилан, трихлорсилан

312, 314, 511, 513, 824

315

Слабоотруйні

Діетиламін, ефір етиловий

311, 315, 321, 325, 331, 335, 515

3.2

ЛЗР з tсп від
–18оС до +23о С

321

Без додатко-

Вого виду небез-

Пеки

Амілацетат, ацетон, бутилацетат

311, 315, 321, 325, 331, 335, 515

322*

Отруйні

Ацетонітрил, бензол, дихлоретан

312, 314, 322, 324, 511, 513, 824

324*

Їдкi та (або) корозiйнi

Диметилдихлорсилан, метилтрихлорсилан, етилтрихлорсилан

312, 314, 322, 324, 511, 513, 824

325

Слабоотруйні

Самін, сольвент, толуол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 515

3.3

ЛЗР з tсп від +23оС до +51оС

331

Без додатко-

Вого виду небез-

Пеки

Бутилметакрилат, бут-илбензол, діатол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 515

Продовження таблиці 9.1

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-клас

Індекс

Катего-рії

Назва класу,

Пiдкласу,

Категорiї

335

Слабоотруйні

Дихлоретилен, дициклопентадiєн,

Дiетилбензол

311,315,321,325,

331,335,616

4

Легкозаймистi

Твердi речовини (ЛЗТ)

4.1

ЛЗТ

411

Без додатко-

Вого виду небезпеки

Залiзо карбонiльне, капролактам, колоксилiн, акридин, камфора, нафталiн, пiрокатехiн, сiрка порошкова та комкова, целулоїд, папiр iндикаторний, фiльтри паперовi, целюлоза, вiскозне волокно, синтетичне волокно та iн.

411,413,431,432,

616,617,618,811,

831,821,836,912,

915,916,921

413

Слабоотруйні

Фосфор червоний, фосфор п'ятисiрчистий, фосфор трисiрчистий

411,413,431,432,

616,617,618,811,

831,821,836,912,

915,916,921,923

417*

Що само розкладаються за t не більше +50оС з небезпекою розриву упаковки

Порофор 4´3-57

417,611

4.2

Самозаймисті речовини

421

Без додатко-

Вого виду

Небезпеки

Гiдросульфiт натрiю, нiкельовий каталiзатор, вугілля деревне, диметил-магнiй, диметилцинк, дiетилмагнiй,

Дiетилцинк, трие-тилалюмiнiй, цирконiй металiчний, порошки алюмiнiю, кальцiю, цезiю та ін.

421,616,617,811,

821,831,836,912,

915,916,921,923

422*

Отруйні

Фосфор жовтий, трипропiлбор

422,611

4.3

Речовини, що виділяють горючі гази

Продовження таблиці 9.1

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

Клас

Під-клас

Індекс

Катего-рії

Назва класу,

Пiдкласу,

Категорiї

431

Без додатко-

Вого виду небезпеки

Алюмiнiю карбiд, кальцiю карбiд, лужнi та лужноземельнi метали (калiй, лiтiй, натрiй та iн.), гідриди калiю, алюмiнiю, кальцiю, лiтiю, магнiю

411,413,616,617,

618,811,821,831,

836,912,915,916,

921,923

432

Отруйні

Фосфiди магнiю, калiю, натрiю, кальцiю, цезiю; амальгами лужних металів

411,413,431,432,

616,617,618,811,

831,836,912,915,

916,921,923

436*

Їдкi та (або) корозiйнi

Диметилхлорсилан,

Метилдихлорсилан,

Метилхлорсилан

435,511

5

Окислюючi речовини та озганiчнi пероксиди

5.1

Окислюючи речовини

511

Без додатко

Вого виду небезпеки

Гуанiдин азотнокислий, амонiй азотнокислий, залiзо азотнокисле та інші солi азотної кислоти, солi азотистої кислоти, солi марганцевої (перманганатної) кислоти, солi хлорної кислоти, пероксиди металів

511,513,616,617,

811,821,831,836,

915,916,921,923

512*

Отруйні

Барiй бромнуватокислий, хромовий ангiдрид, мiдь двохромовокисла

512,511,815

513

Слабоотруйні

Двоокис марганцю, двоокис свинцю

511,513,616,617,

811,821,831,836,

915,916,921,923

5.2

Органічні пероксиди

523*

Вибухонебез-печні

Гiдропероксид кумолу

523,524

524*

Без додатко-

Вого виду небезпеки

Пероксид бензоїлу флегматизований, пероксид дикумiлу

523,524,526,611

526*

Легкозаймисті

Пероксид дiтретбутилу

524,526,611

6

Отруйні речовини (ОР)

6.1

ОР