Сегодня: 11 | 12 | 2019

Пояснювальна записка До проекту першої редакції Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

ДНАОП 0.00-4.20-94. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431);

ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 № 449);

ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272);

ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 09.01.98 № 4 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533);

ДСТУ 2272-93. ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення (затверджено наказом Державного комітету стандартизації метрології та сертифікації України (далі - Держстандарт України) від 12.11.93 № 169);

ДСТУ 2273-93. ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення (затверджено наказом Держстандарту України від 12.11.93 № 169);

ДСТУ 3855-99. Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення (затверджено наказом Держстандарту України від 19.03.99 № 120);

ДСТУ БВ.2.7-19-95 ( ГОСТ 30244-94). Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість (введено наказом Держкоммістобудування України від 6.04.95 № 65);

ДСТУ БВ.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97). Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я (введено в дію з 1.01.99 наказом Держбуду України від 25.05.98 № 110);

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (затверджено постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартами від 14.06.91 № 875);

ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (затверджено Держстандартом СРСР від 28.06.76. №1581);

ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (затверджено постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартами від 12.12.89 № 3683);

ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров (затверджено Держстандартом СРСР від 10.10.87 № 2246 );

ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (затверджено Держстандартом СРСР від 10.10.83 №4882);

ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования (затверджено Держстандартом СРСР від 29.12.91 № 2382 );

ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (затверджено Держстандартом СРСР від 24.05.76 № 1267);

ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (введений в дію наказом Держстандарту України від 24.12.96 з 01.01.98 );

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение (затверджено Держстандартом СРСР від 29.11.76 № 2663);

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (затверджено Держстандартом СРСР від 19.08.88 № 2957);

ДБН 360-92. Планування і забудова міських і сільських поселень (затверджені наказом Держкоммістобудування України від 17.04.92 №44, зі змінами та доповненнями від 1993, 1996, 1997 рр.);

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об'єктів будівництва (затверджені Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України (далі - Держбуд України) від 03.12.2002 № 88);

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення ( затверджені Держбудом України від 04.08.99 № 187);

ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд (затверджені Держбудом України від 28.10.98 № 247);

ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання (затверджені Держбудом України від 23.04.01 № 101);

СНиП 1.06.05-85*. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений (уведено в дію постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 15.4.85 № 48);

СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы (затверджено Держбудом СРСР від 17.12.85 № 232);

СНиП 2.09.02-85. Производственные здания (затверджено Держстандартом СРСР від 30.12.85 № 287 );

СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий (затверджено Держбудом СРСР від 29.12.85 № 263);

СНиП 2.09.04-87*. Административные здания и сооружения (затверджено Держбудом СРСР від 30.12.87 № 313 );

СНиП 2.11.01-85*. Складские здания (затверджено Держбудом СРСР від 30.12.85 № 280 );

СНиП 11-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий (затверджено Держбудом СРСР від 30.12.80 № 213);

СНиП 2.04.02- 84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (затверджено Держбудом СРСР від 27.07.84 № 123 );

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий (затверджено Держбудом СРСР від 04.10.85 № 169);

СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование (затверджено Держбудом СРСР від 15.12.91 № 49 );