17 | 08 | 2019

РефератОхорона праці Заходи безпеки при умові реконструкції сироробного цеху на ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат”

Реферат Охорона праці Заходи безпеки при умові реконструкції сироробного цеху на ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат”

При розробці проектів упровадження нового устаткування, окрім прибутковості і ефективності цих проектів, необхідно також звертати увагу на їх відповідність вимогам безпеки праці і екологічним нормам.

Робота по забезпеченню безпеки праці є однією з найважливіших сторін діяльності підприємства.

Наявність кваліфікованого персоналу на підприємстві одна з найважливіших умов безпеки праці на виробництві. Тому на підприємствах повинна створюватися спеціальна система навчання працівників по охороні праці.

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюються власником підприємства. Служба охорони праці займається вирішуванням наступних завдань:

·  забезпечення безпеки виробничої праці, устаткування, будівельних споруд;

·  забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

·  професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

·  вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.

Навчання і перевірка знань по охороні праці робітників проводяться відповідно до «Типового положення про навчання з питань охорони праці» від 04.12.1999 р.

На молокозаводі на підставі цього положення діє ціла система інструктажів. Регулярно проводяться всі необхідні інструктажі працівників: ввідний ( при прийомі на роботу, відповідальний - інженер по охороні праці), первинний інструктаж на робочому місці (відповідальний начальник цехів), повторний і т. д.

Пряма відповідальність за безпеку праці ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат” і керівництво роботою по техніці безпеки покладена на директора заводу.

Наказом генерального директора молокозаводу загальне керівництво і відповідальність за правильну постановку роботи по охороні праці і пожежної безпеки покладається на головного інженера при цьому відповідальність за безпосередню організацію роботи по охороні праці, здійснення контролю за дотриманням правив і норм техніки безпеки, заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці, видачу засобів індивідуального захисту покладається на інженера по охороні праці, розробка і виконання заходів щодо охорони праці покладені на начальників ділянок.

На підставі вищезазначеного положення на молокозаводі організоване навчання і перевірка знань по охороні праці керівників і фахівців, пов'язаних з організацією, керівництвом і проведенням роботи безпосередньо на робочих місцях і виробничих ділянках із здійсненням нагляду і технічного контролю за проведенням робіт.

Перевірка знань по охороні праці керівників, що поступили на роботу, і фахівців проводиться не пізніше за один місяць після призначення на посаду, для працюючих - періодично, не рідкі за одне разу в три роки.

Керівники, що поступили на роботу, і фахівці проводять ввідний інструктаж, який проводить інженер по охороні праці. Позачергова перевірка знань на підприємстві проводиться незалежно від терміну проведення попередньою:

·  при введенні в дію нових або перероблених законодавчих і інших нормативних, правових актів по охороні праці;

·  При зміні технологічних процесів і устаткування, що вимагає додаткових знань по охороні праці обслуговуючого персоналу; після аварій і нещасних випадків і т. д.

На молочному заводі існує триступінчата система контролю за дотриманням правил охорони праці.

1 ступень - виробнича ділянка контроль здійснює майстер ділянки з відміткою в спеціальному журналі щодня;

2 ступень - начальник цеху здійснює контроль за дотриманням правил по охороні праці і техніки безпеки один раз в тиждень;

3 ступень - головний інженер сумісно з представниками профспілки, санепідемстанції 1 разів на місяць здійснює контроль за дотриманням
правил охорони праці техніки безпеки по одному з виробничих підрозділів заводу.

За наслідками виявлених недоліків і порушень по охороні праці директором заводу видаються накази по їх усуненню і накладаються стягнення на керівних осіб, які за це несуть відповідальність.

Виробництво припускає наявність робочих місць з незадовільними умовами по санітарно-гігієнічних нормах.

На підприємстві передбачені пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах. Проте, при збільшенні числа робітників, які працюють у несприятливих умовах спостерігається зменшення кількості працюючих за пільги за роботу в несприятливих умовах.

Велике значення мають параметри мікроклімату, які повинні відповідати ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99. Дані мікроклімату наведені в таблицях 8.1 та 8.2.

Таблиця 8.1. Параметри мікроклімат у сироробного цеху (в холодний період)

Параметри

За нормою

Фактично

Температура С0

17-19

17-19

Відносна вологість, %

40-60

40-60

Швидкість руху повітря, м/с

0,2

0,2

Таблиця 8.2. Параметри мікроклімату суцільномолочного цеху

(в холодний період)

Параметри

За нормою

Фактично

Температура С0

20-22

20-22

Відносна вологість, %

40-60

40-60

Швидкість руху повітря, м/с

0,4

0,4

Загазованість та запиленість визначається ГОСТ 12.1 005-88. Але в молочному цеху загазованості не виявлено. Запиленість за нормою становить 10мг/м;,а на робочих місцях підприємства ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат ”запиленість в межах норми. У виробничих цехах і допоміжних приміщеннях вентиляція або кондиціонування повітря повинні передбачатися для забезпечення встановлених діючими санітарними 5 технологічними нормами метеорологічних умов та чистоти повітря відповідно до діючих будівельних норм і правил, ВСТП 6.01-87 та ГОСТ 12.1.005-88.

Дані по шуму в цеху наведені в таблиці8.3. Вони задовольняють норми згідно ГОСТ 12.1 003-83 та СН 3223-85.

Таблиця 8.3. Шум у сироробному цеху

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із середньогеометричними частотами в Гц

Рівні звуку і еквівалентні рівні звуку, дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

9000

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Вібрація задовольняє всім даним з ГОСТ 12.1 012-90 та СН 3044-84. Дані наведені в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4. Дані по вібрації у сироробному цеху

Технологічна вібрація

Вертикальна (Z) або горизонтальна (x, y)

Середньоквадратичні значення віброшвидкості, м/с х 102, не більше

Коректовані та еквівалентно-коректовані рівні

Логарифмічні рівні віброшвидкості, дБ, в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц

1

2

4

8

16

31,5

63

1,3-

108

0,4

5

99

0,2

2

93

0,2

92

0,2

92

0,2

90

0,2

92

Радіаційного випромінювання на заводі немає. Теплове випромінювання в нормі.

Напруженість електричного та магнітного полів визначають окремо в діапазоні частот 60 кГц – 3 МГц. За електричною складовою напруженість становить 50 В/м, за магнітною складовою 5 П.

Освітлення виробничих приміщень спроектовано так, щоб воно сприяє найвищій продуктивності праці і зниженню вірогідності нещасних випадків. Для загального освітлення виробничих приміщень слід застосовувати переважно люмінесцентні лампи. У приміщеннях з важкими умовами середовища або які тимчасово відвідує обслуговуючий персонал використовуються лампи розжарювання. Світильники з люмінесцентними лампами мають захисну сітку, розсіювач або спеціальні лампові патрони, які виключають можливість випадання ламп із світильників; світильники із лампами розжарювання - суцільне захисне скло.

У разі зміни призначення виробничого приміщення, а також при переносі або заміні одного обладнання іншим, освітлення цього приміщення слід привести у відповідність з новими умовами, без порушення норм освітлення.

Величина світла цеху дорівнює 200 (Лк)

На підприємстві ВАТ” Шосткинський міськмолкомбінат” випадків виробничого травматизму і професійних захворювань не спостерігалось. Це пов’язано насамперед з дотриманням вимог до охорони праці.

В даному проекті планується проведення реконструкції лінії по виробництву нової сироробної продукції, а саме виробництво нового продукту –сиру твердого сичужного “Тильзитер вершковий”. Це передбачає встановлення додаткового обладнання: ванни для виробництва нового виду сиру. Встановлення відкритої ванни може привести до виникнення технологічної небезпеки, виникнення загазованості повітря і підвищення вологості у сироробному За допомогою логічної схеми, яка представлена в таблиці 6.5. розглянемо можливі небезпеки при встановленні додаткового обладнання.

6.5. Логічна схема аналізу виробничих процесів у сироробному цеху.

Обладнання

Небезпечні

Можливі наслідки

Заходи безпеки

Умови

Дії

Ситуації

Сироробна ванна

Наявність підвищеної вологості повітря

Присутність працівника в зоні обслуговування

Можливість враження органів дихання

Професійні захворювання

Встановлення додаткової вентиляції

Наявність підвищеної загазованості повітря

Присутність працівника в зоні обслуговування

Можливість впливу шкідливих речовин

Професійні захворювання

Встановлення додаткової вентиляції

Виходячи з того, що встановлення додаткового обладнання, а саме відкритої ванни для виробництва сиру “Тильзитер вершковий” несе за собою технологічну небезпеку, необхідна розробка додаткових правил для усунення цієї небезпеки:

·  При експлуатації відкритої ванни доцільно використовувати вентиляцію з метою недопущення підвищеної вологості та загазованості повітря.

8.1 Техніка безпеки під час обслуговування технологічного обладнання.

1.Обладнання, апаратура, інвентар, молокопроводи після закінчення роботи повинні підлягати мийки та дезінфекції.

2.Під час миття технологічного обладнання не дозволяється обмивати водою електродвигуни та інші електротехнічні пристрої та прилади. Без наявності води в сорочках ванн і баків для молока та молочної продукції та під час заповнення ванн і баків менше ніж на 50% працювати не дозволяється. Під час експлуатації ємкісних теплообмінних апаратів пара в парову сорочку повинна подаватися після того, як вона буде заповнена рідиною.

1.  Під час експлуатації пастеризаторів, пароварильних котлів і машин для миття слід контролювати тиск пари, систематично перевіряти запобіжні пристрої, дотримуватись обережності під час зливання гарячих продуктів.

2.  При експлуатації ванни для фруктового наповнювача необхідно дотримуватись обережності при перемішуванні та внесенні наповнювача.

3.  Не дозволяється одягати на ходу привідні паси на шківи масловиготовлювачів, пастеризаторів, сепараторів, двигунів, контрприводів і трансмісій без використання механічних насосонадівачів або простих безпечних наводок. Застосовувати каніфоль, порошки, пасти та інші речовини для зменшення сковзання паса під час руху трансмісії не дозволяється.

4.  В цехах і дільницях, де експлуатують технологічні обладнання з підвищеним рівнем небезпеки, біля кожної такої машини та апарату повинні бути вивішені на помітних і доступних місцях інструкції по безпечному технічному обслуговуванню та догляду за ними, а також інструкції по наданню першої допомоги при нещасних випадках.

5.  Перед початком роботи працівник повинен оглянути та перевірити робоче місце, убрати всі зайві предмети, переконатися у справності основних вузлів обладнання, а також перевірити його роботу на холостому ходу.

6.  Залишати без нагляду працююче обладнання не дозволяється.

До основного обладнання апаратного цеху відноситься пастеризаційно-охолоджувальна установка, сепаратор, стерилізатор та гомогенізатор. До

Техніки безпеки під час обслуговування основного обладнання належать такі пункти Вимоги безпеки до технологічного обладнання молочної промисловості регламентується ОСТ 27-72-443-80 “ССБТ Технологическое оборудование молочной промышленности”.

Резервуари для зберігання молочних продуктів: люк резервуару повинен бути зблокований з пусковим пристроєм мішалки, мати зажими, кришки з прокладкою. Резервуар має вікно і показник рівня. При обслуговуванні і догляді верхніх частин резервуара слід використовувати спеціальну драбину, для обслуговування і догляду двох або більше резервуарів використовують стаціонарну площу з перилами.

Обладнання для теплової обробки молока: пластинчата пастеризаційно-охолоджувальна установка. На трубопроводах для подачі і виходу пара, води, конденсату і розсолу установлюється запорна арматура, яка вільно відкривається і закривається вручну. Установка має працюючий манометр. Зажимні механізми для стягнення пластин повинен бути зручним у роботі.

Сепаратор встановлюється чітко за рівнем на бетонному чи цеглинному фундаменті. Між фундаментом і станиною розміщується резинові прокладки. Барабан сепаратора повинен обертатись тільки по годинниковій стрільці. Сепаратор має працюючий тахометр з окремим пусковим приладом.

Сепаратор слід складати і розбирати за допомогою спеціальних інструментів і приладів. Щоб не порушити балансировку деталей одного сепаратора не можна встановлювати барабан в другий. Всі деталі барабана по цій причині повинні бути складені чітко у визначеному положенні по фіксатарам, гніздам, спеціальним міткам, а тарілки слід складати на тарілкодержачі в дійсності з нумерацією, починаючи з першої.

Гомогенізатор: камера гомогенізатора має манометр і запобіжний клапан. Тиск в нагнічувальній камері гомогенізатора допустимий не вище чим зазначено у паспорті. Сальники плунжерів повинно бути надійно щільно з’єднані.

Висновки та пропозиції.

Аналізуючи стан справ по дотриманню законодавства України «Про охорону праці» можна зробити висновок що на ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат” служба з охорони праці знаходиться на належному рівні.

Але для підтримки служби на високому професійному рівні необхідно:

·  Своєчасно забезпечувати працівників необхідною літературою з питань охорони праці.

·  Постійно ознайомлювати працівників з новими законодавчими документами з питань охорони праці.

·  Відкрити клас з методичною базою на основі відео, аудіо апаратури та комп’ютерної техніки для кращого засвоєння питань з охорони праці.

·  Відремонтувати кімнати відпочинку, та побудувати спортивний майданчик.