16 | 12 | 2018

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 1)

Продовження табл. 1.5

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Перевезення вантажів

Усіма видами транспорту*5, млн. т

43,5

25,1

26,6

26,3

28,2

28,2

29,5

31,6

Відправлення пасажирів транспортом загального

Користування *6, млн.

260,8

307,1

286,3

269,3

241,2

221,5

233,9

238,8

Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних

Цінах), млн. грн.

472,0

946,0

1215,0

1411,5

1762,7

2434,3

3517,5

4784,0

Обсяг реалізованих

Послуг (у фактичних

Цінах), млн. грн.

...

1726,3*7

1944,1

2483,1

3122,2

3780,7

4681,1

5716,6

Експорт товарів і послуг,

Млн. дол. США

...

250,3

293,6

331,7

449,0

428,1

502,1

555,1

Імпорт товарів і послуг,

Млн. дол. США

...

158,2

131,0

128,4

159,2

161,5

177,8

239,1

Кількість постійного

Населення (на кінець

Року), тис.

2175,8

2038,1

2024,0*8

2009,7

1996,4

1985,5

1975,1

1968,4

Природний приріст,

Скорочення (–) населення, тис.

-12,8

-13,6

-13,7

-13,8

-13,1

-12,2

-13,3

–10,6

Кількість зайнятих в

Усіх сферах економічної

Діяльності *9, тис.

909,9

910,6

963,8

931,8

899,7

906,1

908,6

Кількість зареєстрованих

Безробітних (на кінець

Року), тис.

3,5

26,2

27,8

42,1

41,1

40,8

35,5

28,7

У тому числі жінок

2,8

18,8

20,2

29,6

28,1

28,0

24,3

20,1

Рівень зареєстрованого

Безробіття *10, відсотків

0,3

2,2

2,3

3,5

3,4

3,4

2,9

2,4

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.

70

225

301

358

433

543

730

952

 

*1 Валова додана вартість. З 2004 р. визначається валовий регіональний продукт.

*2 У 1995–2000 рр. – грошові доходи населення.

*3 По всій сукупності підприємств (крім бюджетних).

*4 Включаючи м. Севастополь.

*5 Дані за 2001–2006 рр. наведено з урахуванням обсягів автомобільних вантажних

перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами.

*6 Дані за 2000–2006 рр. наведено з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами.

*7 Дані наведено без урахування бюджетних установ.

*8 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 р.

*9 Наведено дані вибіркових обстежень населення з питань економічної активності.

*10 Див. методологічні пояснення до розділу 17.

1.6. Індекси основних соціально-економічних показників

(відсотків до попереднього року)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Валовий регіональний продукт

100,4

108,9

103,2

112,0

108,5

104,0

...

У розрахунку

На одну особу

101,2

112,6

103,9

112,8

109,2

104,6

...

Доходи населення

...

...

112,4

117,7

123,2

138,5

125,6

Фінансовий результат

Від звичайної діяльності

До оподаткування

...

118,3

Х

Х

611,2

190,9

105,3

Продукція

Промисловості

111,6

108,8

93,5

118,9

128,2

113,8

102,7

Продукція сільського

Господарства

113,2

98,6

94,6

96,9

112,8

105,4

102,9

Інвестиції

В основний капітал

93,8

135,2

116,4

123,6

123,5

100,9

121,7

Введення в експлуатацію загальної площі житла

71,6

114,6

110,2

86,7

139,9

103,1

130,8

Перевезення вантажів

Усіма видами транспорту

99,2

106,0

98,9

107,1

99,8

104,9

107,0

Відправлення пасажирів транспортом загального користування

102,3

93,2

94,1

89,6

91,8

105,6

102,3

Роздрібний товарооборот підприємств

104,8

121,8

115,7

119,3

125,2

125,7

126,8

Експорт товарів і

Послуг

126,8

117,3

113,0

135,4

95,3

117,3

110,6

Імпорт товарів і

Послуг

115,1

82,8

98,0

124,0

101,4

110,1

134,5

Кількість постійного

Населення (на кінець року)

99,1

99,9

99,4

99,3

99,5

99,5

99,7

Кількість зайнятих

(у віці 15-70 років)

...

100,1

105,8

96,7

96,6

100,7

100,3

Кількість безробітних

(у віці 15-70 років,

За методологією МОП)

...

81,2

80,0

111,9

114,8

78,9

92,4

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року)

78,5

106,1

151,5

97,4

99,3

87,0

80,8

Середньомісячна

Заробітна плата

Номінальна

133,9

133,8

118,9

120,8

125,4

134,5

130,3

Реальна

106,2

119,5

117,5

112,3

123,1

118,7

118,6


2. ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки, є Валовий регіональний продукт (до 2004 р. узагальнюючим показником була валова додана вартість).

Показниками, які застосовуються при визначенні ВРП виробничим методом є випуск, проміжне споживання, валова додана вартість, оплата послуг фінансових посередників, податки та субсидії на продукти.

Випуск – це вартість товарів і послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць – резидентів у звітному періоді.

У відповідності з прийнятими в СНР критеріями, випуск включає:

– усі товари, незалежно від їх використання (як товари поставлені іншим одиницям, котрі їх не виробляють, так і товари вироблені для власного кінцевого споживання або нагромадження, включаючи приріст запасів матеріальних оборотних коштів у виробника);

– послуги надані іншим інституційним одиницям, зокрема, неринкові послуги органів державного управління і некомерційних організацій;

– послуги домашніх господарств по проживанню у власному житлі та домашні послуги, які оплачуються. Слід зауважити, що послуги, які надаються домашніми господарствами для власного споживання (як то приготування їжі, прибирання, догляд за дітьми) не включаються до випуску, але якщо ці послуги надаються на платній основі, вони реєструються як випуск.

Випуск товарів і послуг оцінюється за основними цінами, які відображають реальні надходження виробників. До складу основних цін не входять будь-які податки на продукти, але вони включають субсидії на продукти (крім субсидій на імпорт).

Ринкові ціни застосовуються для оцінки випуску товарів та послуг в цілому по економіці. Вони включають податки на продукти за виключенням субсидій на продукти.

Проміжне споживання Відображає вартість товарів та послуг, використаних у процесі виробництва (за винятком основних засобів, використання яких враховується як споживання основного капіталу).

Проміжне споживання включає витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту, кредитно-фінансових установ тощо). До складу проміжного споживання входять, зокрема, витрати по забезпеченню належних умов праці та професійній підготовці працівників, за рахунок коштів підприємств, на купівлю продуктів харчування та медикаментів медичними установами, витрати військових формувань на озброєння, харчування і обмундирування, квартирні та транспортні витрати осіб, які перебували у відрядженні, за виключенням добових.

Валова додана вартість (ВДВ) відображає додатково створену вартість у процесі виробництва і визначається як різниця між вартістю вироблених (випуск) і вартістю повністю використаних у процесі виробництва товарів і послуг (проміжне споживання).

Розрахунки ВДВ по регіонах України за 2001–2004 роки здійснюються за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД). Валова додана вартість регіону складається із суми ВДВ усіх видів економічної діяльності.

Валова додана вартість в основних цінах Розраховується як різниця між випуском та проміжним споживанням кожного виду економічної діяльності, зменшена на величину оплати послуг фінансових посередників. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва.

Оплата послуг фінансових посередників Визначається як різниця між доходами від власності, отриманими фінансовими посередниками (за виключенням чистого доходу, одержаного від інвестування їх власних коштів) і відсотками, сплаченими їх кредиторам.

Через неможливість розподілу по видах економічної діяльності цей показник враховується як проміжне споживання умовної одиниці. Підсумок валової доданої вартості по економіці регіону в цілому коригується на величину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва зі знаком мінус.

Податки на продукти – це податки які справляються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею-резидентом. До них відноситься податок на додану вартість, акцизний збір, імпортні та експортні мита, податок з реклами, готельний збір, єдиний податок на підприємницьку діяльність, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, митні збори, відрахування від плати за транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України тощо.

Субсидії на продукти – Це перш за все, субсидії, які надаються пропорційно кількості або вартості продуктів та послуг, реалізованих на внутрішньому ринку або експортованих виробничою одиницею-резидентом. Вони включають відшкодування із державного та місцевих бюджетів підприємствам у порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію. Другий різновид таких субсидій призначається для покриття поточних збитків підприємств (зокрема, житлово-комунального господарства, установ культури тощо), поліпшення їхнього фінансового становища шляхом поповнення оборотних коштів або компенсації окремих витрат.

Чисті податки – це податки на продукти за виключенням субсидій на продукти.

Валовий регіональний продукт у ринкових цінах Визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в основних цінах, скоригованная на величину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва та податків за виключенням субсидій на продукти.

2.1. Валовий регіональний продукт*1

(у фактичних цінах)

Всього,

Млн. грн.

У розрахунку

На одну особу, грн.

2000

4085

1937

2001

5492

2691

2002

6033

2979

2003

7309

3633

2004

9901

4951

2005

12848

6460

*1 До 2004 р. – валова додана вартість

2.2. Виробництво валового регіонального продукту

(у фактичних цінах; млн. грн.)

2004

2005

Валова додана вартість

9308

11937

Оплата послуг фінансових посередників

–154

–222

Валова додана вартість в основних цінах

9154

11715

Чисті податки на продукти

747

1133

Валовий регіональний продукт

9901

12848

Валовий регіональний продукт

У розрахунку на одну особу, грн.

4951

6460

У порівнянних цінах, у відсотках

До попереднього року, всього

108,5

104,0

У розрахунку на одну особу

109,2

104,6

2.3. Випуск товарів та послуг

У фактичних цінах, млн. грн.

Випуск у ринкових

Цінах (у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року)

Випуск у ринкових цінах

Чисті податки на продукти

Випуск в основних цінах

2004

21410

747

20663

114,6

2005

27618

1133

26485

107,8


2.4. Валова додана вартість за видами економічної діяльності

За 2001–2005 рр.

У фактичних

Цінах, млн. грн.

Відсотків

До підсумку

2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

Всього

5492

6033

7309

9308

11937

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Сільське господарство,

Мисливство, лісове

Господарство

996

893

950

1175

1371

18,1

14,8

13,0

12,6

11,5

Рибальство, рибництво

67

64

54

57

66

1,2

1,1

0,7

0,6

0,6

Добувна промисловість

99

114

126

156

235

1,8

1,9

1,7

1,7

2,0

Переробна промисловість

678

682

877

1178

1679

12,4

11,3

12,0

12,7

14,1

Виробництво електро-енергії, газу та води

189

183

231

313

411

3,4

3,0

3,2

3,4

3,4

Будівництво

298

324

403

567

670

5,4

5,4

5,5

6,1

5,6

Торгівля; ремонт

Автомобілів, побутових

Виробів та предметів особистого вжитку

646

766

975

1129

1489

11,8

12,7

13,3

12,1

12,5

Діяльність готелів і

Ресторанів

117

129

151

234

255

2,1

2,1

2,1

2,5

2,1

Діяльність транспорту та зв’язку

730

872

1150

1297

1447

13,3

14,5

15,7

13,9

12,1

Фінансова діяльність

125

129

149

280

291

2,3

2,1

2,0

3,0

2,4

Операції з нерухомим майном, оренда,

Інжиніринг та надання послуг підприємцям

307

356

442

631

1007

5,6

5,9

6,1

6,8

8,4

Державне управління

331

429

458

636

902

6,0

7,1

6,3

6,8

7,6

Освіта

362

411

516

637

786

6,6

6,8

7,1

6,9

6,6

Охорона здоров’я та надання соціальної

Допомоги

436

519

642

811

1024

8,0

8,6

8,8

8,7

8,6

Надання комунальних та індивідуальних

Послуг; діяльність

У сфері культури та

Спорту

111

162

185

207

304

2,0

2,7

2,5

2,2

2,5

2.5. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості

за видами економічної діяльності за 2001–2005 рр.

(у порівнянних цінах, у відсотках до попереднього року)

2001

2002

2003

2004

2005

Всього

108,9

103,2

112,0

109,4

103,3

Сільське господарство,

Мисливство, лісове господарство

99,9

95,2

94,8

99,3

104,3

Рибальство, рибництво

64,7

85,3

76,8

94,7

115,8

Добувна промисловість

112,6

112,0

106,3

109,4

109,0

Переробна промисловість

104,0

97,6

122,3

127,9

111,2

Виробництво електроенергії,

Газу та води

95,4

96,9

122,7

114,1

105,8

Будівництво

124,1

99,7

120,9

120,1

95,9

Торгівля; ремонт автомобілів,

Побутових виробів та предметів особистого вжитку

150,0

115,9

121,3

102,1

90,2

Діяльність готелів і ресторанів

122,2

97,5

106,4

135,1

100,0

Діяльність транспорту та зв’язку

104,6

108,3

113,9

95,0

106,3

Фінансова діяльність

111,3

88,1

113,6

127,5

103,9

Операції з нерухомим майном,

Оренда, інжиніринг та надання

Послуг підприємцям

124,8

112,7

120,5

131,9

114,6

Державне управління

100,0

107,4

98,7

114,8

100,3

Освіта

104,8

98,4

113,0

105,2

97,8

Охорона здоров’я та надання

Соціальної допомоги

108,4

102,3

113,7

103,5

99,6

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг; діяльність

У сфері культури та спорту

101,8

126,0

109,2

106,4

125,1

2.6. Валова додана вартість у розрахунку на одну особу

2001

2002

2003

2004

2005

У фактичних цінах, грн.

2691

2979

3633

4655

6002

У порівнянних цінах, відсотків до

Попереднього року

112,6

103,9

112,8

110,0

103,93. ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Розділ вміщує інформацію щодо виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, показники банківської статистики, основні фінансові показники господарської діяльності підприємств і організацій.

Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади протягом бюджетного періоду.

Бюджетна система Складається з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Місцеві бюджети – бюджети Автономної Республіки Крим, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

Зведений бюджет Є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.

Доходи бюджету – усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Видатки бюджетів – кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на пога-шення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Бюджетний дефіцит – Перевищення видатків бюджету над його доходами.

Бюджетний профіцит – перевищення доходів бюджету над видатками.

Ба­ланс – звіт про фінансовий стан під­при­ємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Фі­нан­со­вий ре­зуль­тат від зви­чай­ної ді­я­ль­но­с­ті до опо­да­т­ку­ван­ня – сума прибутку (збитку) підприємств від опе­ра­цій­ної діяльності за звітний період, фінан­со­вих та інших доходів (прибутків), фінансо­вих та інших витрат (збитків).

Зви­чай­на ді­я­ль­ність – будь-­яка ос­но­в­на ді­я­ль­ність під­при­єм­с­т­ва, а та­кож опе­ра­ції, що її за­без­пе­чу­ють або ви­ни­ка­ють вна­слі­док її про­ве­ден­ня.

Рентабельність операційної діяльності – відношення фінансового результату від опе­ра­ційної діяльності до витрат опера­цій­ної діяльності.

Фінансовий результат від операційної діяльності – сума валового прибутку (збит­ку), іншого операційного доходу, адміні­с­т­ра­тив­них витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Операційна діяльність – основна діяль­ність підприємства, а також інші види діяль­нос­ті, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Де­бі­тор­сь­ка за­бо­р­го­ва­ність – заборго­ва­ність підприємству: покупців, замовників та інших дебіторів (в тому числі яка забез­пе­че­на векселями) за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги; фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих дивіден­дів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню; заборгованість пов’язаних сторін та з внутрішньовідомчих розрахун­ків; інша поточна дебіторська заборгова­ність. Показники дебіторської заборговано­сті у разі створення щодо неї резерву сум­нів­них боргів наводяться у балансі за чис­тою реалі­за­ційною вартістю.

Кре­ди­тор­сь­ка за­бо­р­го­ва­ність – забор­гованість підприємства фізичним та юри­дич­ним особам: за матеріальні цінності, вико­нані роботи та отримані послуги (в тому числі яка забезпечена векселями); з сум авансів одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, ви­конання робіт (послуг); за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства; також заборгова­ність підприємства з оплати праці, включа­ючи депоновану заробітну плату; заборго­ва­ність підприємства його учасникам (заснов­никам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формування статутного капіталу; заборгованість пов’язаним сторо­нам та з внутрішньовідомчих розрахунків; та інша заборгованість з поточних зобо­в’я­зань.

Про­стро­че­на за­бо­р­го­ва­ність – за­бо­р­го­ва­ність, не ви­пла­че­на у ви­зна­че­ні те­р­мі­ни або в те­р­мі­ни, вка­за­ні в до­го­во­рі.

Гро­шо­ва ма­са – за­га­ль­ний об­сяг ку­пі­ве­ль­них і пла­ті­ж­них за­со­бів, що об­слу­го­ву­ють го­с­по­дар­сь­кий обо­рот і на­ле­жать при­ва­т­ним осо­бам, під­при­єм­с­т­вам, дер­жа­ві

Кре­дит – по­зи­ч­ка в гро­шо­вій чи то­ва­р­ній фо­р­мі на умо­вах по­ве­р­нен­ня і з ви­пла­тою від­со­т­ків.

Ба­н­ків­сь­кий кре­дит (вимоги банків) на­да­єть­ся ба­н­ка­ми, спе­ці­а­ль­ни­ми кре­ди­т­но-­фі­на­н­со­ви­ми уста­но­ва­ми фу­н­к­ці­о­ну­ю­чим під­при­єм­цям та ін­шим по­зи­ча­ль­ни­кам у ви­гля­ді гро­шо­вих по­зи­чок.

Кре­ди­т­ні вкла­ден­ня в еко­но­мі­ку (вимоги банків за кредитами, наданими в економіку) здій­с­ню­ють­ся за ра­ху­нок як вла­с­них ко­ш­тів ба­н­ків, так і ко­ш­тів На­ці­о­на­ль­но­го ба­н­ку Укра­ї­ни. Кре­ди­т­ні вкла­ден­ня по­ді­ля­ють­ся на ко­ро­т­ко­стро­ко­ві (на­да­ні на тер­мін ме­н­ше од­но­го ро­ку) та до­в­го­стро­ко­ві (те­р­мін бі­ль­ше ро­ку), в на­ці­о­на­ль­ній та іно­зе­м­ній ва­лю­тах.

Від­со­т­ко­ва ста­в­ка – ве­ли­чи­на від­со­т­ка за кре­дит. Роз­ра­хо­ву­єть­ся як від­но­шен­ня рі­ч­но­го до­хо­ду, оде­р­жа­но­го на по­зи­ч­ко­вий ка­пі­тал, до су­ми на­да­но­го кре­ди­ту.

Вклад (депозитні зобов’язання банків) – гро­шо­ва су­ма, вне­се­на в банк на збе­рі­ган­ня на пе­в­них умо­вах, або пе­ре­ве­ден­ня гро­шей у менш лі­к­ві­д­ну фо­р­му з ме­тою отри­ман­ня при­бу­т­ку чи га­ра­н­ті­ї.

Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни.

3.1. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим у 2000–2006 рр. *1

(тис. грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Доходи

895338,6

1122629,7

1227669,1

1639131,7

2146122,3

2558840,3

3408501,4

Податкові надходження

755067,1

954857,1

769257,1

782037,7

726406,2

925050,1

1174959,5

Податки на доходи і

Податки на прибуток,

Податок на збільшення

Ринкової вартості

467857,1

530206,0

378280,2

468777,4

438164,0

557023,1

759478,0

У тому числі

Податок на прибуток

Підприємств

242476,3

213622,4

3897,1

4664,3

7345,4

6781,9

10481,8

Податок з доходів

Фізичних осіб

225380,8

316583,6

374383,1

464113,1

430818,6

550241,2

748996,2

Податки на власність

22517,5

22438,1

25418,6

25446,1

27627,0

37251,2

48504,4

Збори за використання

Природних ресурсів

51361,9

54615,4

60091,0

71187,3

90360,8

112294,2

141175,5

З них

Плата за землю

48468,0

53129,0

58605,3

67155,7

84342,9

106740,6

136173,0

Внутрішні податки за

Товари та послуги

182259,5

298443,1

245662,2

138539,3

82857,8

113244,5

122849,4

З них

Акцизний збір з вироблених в АР Крим товарів

150600,6

271058,7

210717,3

105089,0

43784,1

63567,3

64471,8

Інші податки

31071,1

49154,5

59805,1

78087,6

87396,8

105237,1

102952,3

З них

Місцеві податки і збори

21381,5

22545,1

26630,5

30898,4

31967,3

33225,0

32613,2

Неподаткові надходження

115383,5

154114,7

134745,2

204843,5

229003,5

299139,4

337609,3

Доходи від власності

Та підприємницької

Діяльності

32007,4

48339,1

3252,8

2216,5

6460,5

15091,7

19335,0

Адміністративні збори

Та платежі, доходи

Від некомерційного та

Побічного продажу

7497,5

11724,5

13662,1

15826,7

19969,1

19251,4

26046,5

З них

Державне мито

4658,4

7324,0

7926,9

8899,2

11197,2

8882,2

11031,6

Надходження від штрафів

Та фінансових санкцій

4678,4

2921,5

1145,7

1003,3

1258,6

1682,2

939,3

Інші неподаткові

Надходження

71200,2

91129,6

116684,5

8899,9

–8412,3

17997,1

27068,2

Власні надходження

Бюджетних установ

...

...

...

176897,1

209727,6

245117,0

264220,3

Доходи від операцій з

Капіталом

208,1

1767,8

47883,1

97390,6

179158,6

150007,2

140307,5

Офіційні трансферти

263810,3

516017,9

888437,0

1144542,7

1672624,6

Цільові фонди

24679,9

11890,1

11973,4

10170,3

14495,2

17786,7

24234,6

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

...

...

...

28671,7

108621,8

22314,2

58765,9


Продовження табл. 3.1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Видатки

895669,2

1132944,3

1234332,7

1598997,8

2119759,4

2502889,6

3462122,6

З них

Державне управління

53028,4

60703,9

75027,4

90309,6

112317,2

145096,9

246594,4

Правоохоронна діяльність

І забезпечення безпеки

Держави

8073,1

8220,1

12763,8

5423,1

5317,9

1813,3

1193,1

Промисловість та

Будівництво

26436,3

42062,9

76100,7

122009,4

255313,7

168810,7

298469,2

Сільське господарство,

Лісове господарство та

Рибне господарство і

Мисливство

30102,9

1883,1

75,5

283,0

604,3

289,6

545,7

Транспорт, зв'язок, телекомунікації та інформатика

42727,5

30788,0

35583,4

38780,3

48093,2

63049,0

91485,0

Охорона навколишнього природного середовища

...

...

...

270,8

1795,6

2226,7

3688,3

Житлово-комунальне

Господарство

52570,8

63925,7

39976,2

53378,5

54189,8

85403,2

193873,1

Соціально-культурні

Заходи

567753,0

738054,2

829922,2

1020120,7

1278505,7

1804632,4

2260115,7

У тому числі

Охорона здоров'я

221758,6

270601,2

292348,3

360540,8

442291,6

580265,8

732083,7

Духовний та фізичний

Розвиток

Фізкультура і спорт

4284,5

7078,4

6740,2

8891,9

11026,2

16159,1

28701,2

Культура і мистецтво

30810,4

42262,5

48771,9

62561,7

79629,4

112704,7

140655,1

Засоби масової

Інформації

2474,2

4286,2

2935,8

2939,8

3789,9

4333,8

4101,2

Освіта

214602,9

300289,3

339796,9

422484,6

523143,6

791519,5

974353,4

Соціальний захист і

Соціальне забезпечення

93822,4

113536,6

139329,1

162701,9

218625,0

299649,9

380221,1

Національна оборона

123,3

72,9

Кредитування місцевих бюджетів

...

...

...

12840,9

4578,6

4734,4

4918,1

Цільові фонди

5427,9

9755,4

12870,2

10564,0

13421,6

16097,0

24795,9

Інші видатки

...

...

...

245017,5

345621,8

210736,0

336444,1

Перевищення видатків

Над доходами (дефіцит)

330,6

10314,6

6663,6

40133,9*2

26362,9*2

55950,8*2

53621,2