16 | 12 | 2018

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 1)


21.28.

Надання цільової грошової допомоги непрацездатним

Громадянам із мінімальними доходами ….....................................

515

21.29.

Надання натуральної та грошової допомоги

Малозабезпеченим непрацездатним верствам населення у 2006 р.

516

21.30.

Надання державної допомоги сім’ям з дітьми у 2006 р. ...............

517

21.31.

Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту дітей

518

21.32.

Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених

Батьківського піклування.................................................................

518

21.33.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат

На житлово-комунальні послуги ….................................................

519

21.34.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат

На придбання скрапленого газу та твердого палива.....................

519

21.35.

Надання населенню субсидій за регіонами у 2006 р. ...................

520

22.

КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ .............................................

521

22.1.

Музеї, театри та концертні організації ...........................................

522

22.2.

Демонстратори кіно (відео) фільмів ..............................................

522

22.3.

Заклади культури клубного типу ....................................................

523

22.4.

Масові бібліотеки і книжковий фонд .............................................

523

22.5.

Забезпеченість населення книжковим фондом бібліотек

Та місцями в установах культури клубного типу у 2006 р. ...........

524

22.6.

Школи естетичного виховання ........................................................

525

22.7.

Основні показники виставкової діяльності у 2006 р. ...................

525

22.8.

Діяльність закладів фізичної культури і спорту ...........................

526

22.9.

Дитячі літні оздоровчі табори за регіонами ...................................

527

22.10.

Санаторно-курортні і оздоровчі заклади .......................................

530

22.11.

Кількість оздоровлених у санаторно-курортних і оздоровчих

Закладах ............................................................................................

530

22.12.

Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади за регіонами .................

531

22.13.

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах за регіонами .......................................................................

531

22.14.

Кількість осіб, які оздоровлені в санаторно-курортних

(оздоровчих) закладах за регіонами................................................

532

22.15.

Розподіл туристів за категоріями та метою відвідування............

533

22.16.

Готелі та інші місця для короткотермінового проживання

За регіонами .......................................................................................

534

22.17.

Місткість готелів та інших місць для короткотермінового

Проживання та їх використання за регіонами за регіонами..........

537

22.18.

Структурні підрозділи сфери сервісу у готелях та інших місцях для короткотермінового проживання .............................................

539

23.

ПРАВОПОРУШЕННЯ ............................................................................

540

23.1.

Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами............

541

23.2.

Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими

Засобами та прекурсорами ..............................................................

541

23.3.

Кількість зареєстрованих злочинів за регіонами..........................

542


23.4.

Кількість і склад підлітків, які перебували на обліку

В кримінальній міліції у справах неповнолітніх ...........................

543

23.5.

Склад засуджених ............................................................................

544

23.6.

Розподіл засуджених за основними мірами покарання................

544

23.7.

Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі види злочинів ..................................................................................

545

23.8.

Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочини

546

23.9.

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за видами правопорушень.................................

547

23.10.

Загальні відомості про пожежі.......................................................

548

24.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

549

Земля

24.1.

Землі Автономної Республіки Крим...............................................

550

24.2.

Заповідники у 2006 р. .......................................................................

550

Водні ресурси

24.3.

Основні показники використання і відведення води....................

551

Повітряний басейн

24.4.

Основні показники охорони атмосферного повітря......................

552

24.5.

Впровадження повітроохоронних заходів у 2006 р. .....................

553

24.6.

Викиди сірчистого ангідриду та оксида вуглецю від стаціо-нарних джерел забруднення .............................................................

553

24.7.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та автотранспорту за регіонами .............................

554

24.8.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря рухомих джерел забруднення за регіонами у 2006 р. ...................................

555

24.9.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності у 2006 р. .....

556

Небезпечні відходи

24.10.

Основні показники поводження з відходами I–III класів

Небезпеки ...........................................................................................

557

24.11.

Наявність небезпечних відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств за класами небезпеки...

558

24.12.

Утворення небезпечних відходів за класами небезпеки..............

558

24.13.

Утворення відходів I–III класів небезпеки за регіонами..............

558

24.14.

Наявність відходів I–III класів небезпеки у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств за регіонами

559

Економічні показники природокористування

24.15.

Введення в дію окремих потужностей по охороні навколишнього середовища ....................................................................................

560

24.16.

Інвестиції в основний капітал на охорону навколишнього

Середовища та раціональне використання природних ресурсів

560

24.17.

Структура інвестицій в основний капітал на природоохоронне будівництво за напрямами ..............................................................

561

24.18.

Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону

Навколишнього природного середовища у 2006 р. ........................

562

24.19.

Структура капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону

Навколишнього природного середовища за напрямками у 2006 р.

562

24.20.

Екологічні платежі за забруднення навколишнього природного середовища .......................................................................................

563

24.21.

Екологічні збори та витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2006 р. .....................

564

25.

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ .................................................

565

25.1.

Територія і кількість наявного населення......................................

565

25.2.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць.....................

566

25.3.

Валовий регіональний продукт........................................................

567

25.4.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу.......

568

25.5.

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту.......

569

25.6.

Індекси споживчих цін ....................................................................

570

25.7.

Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру та організацій України (ЄДРПОУ) ..........................................................................

571

25.8.

Індекси обсягу продукції промисловості.......................................

572

25.9.

Індекси продукції сільського господарства....................................

574

25.10.

Інвестиції в основний капітал.........................................................

575

25.11.

Індекси інвестицій в основний капітал...........................................

577

25.12.

Інвестиції в основний капітал на одну особу .................................

578

25.13.

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт ...............................

580

25.14.

Введення в експлуатацію житла у 2006 р. ......................................

581

25.15.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом.....................

582

25.16.

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом...................

583

25.17.

Кількість легкових автомобілів у приватній власності ................

584

25.18.

Забезпеченість населення домашніми телефонними апаратами...

585

25.19.

Обсяги експорту товарів ...................................................................

586

25.20.

Обсяги імпорту товарів ....................................................................

587

25.21.

Обсяги експорту послуг ...................................................................

588

25.22.

Обсяги імпорту послуг .....................................................................

589

25.23.

Прямі іноземні інвестиції в регіони України .................................

590

25.24.

Роздрібний товароборот підприємств............................................

591

25.25.

Роздрібний товароборот підприємств на одну особу....................

592

25.26.

Індекси обсягу реалізованих послуг..............................................

593

25.27.

Кількість малих підприємств ..........................................................

595

25.28.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

Реалізованої продукції (робіт, послуг) ............................................

596


25.29.

Зайнятість населення ........................................................................

597

25.30.

Безробіття населення за методологією МОП.................................

598

25.31.

Рівень зареєстрованого безробіття..................................................

599

25.32.

Доходи населення .............................................................................

600

25.33.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

Працівників .......................................................................................

601

25.34.

Розподіл регіонів України за рівнем заробітної плати

На одного штатного працівника за 2006 р. .....................................

602

25.35.

Забезпеченість населення житлом..................................................

603

25.36.

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному

Обліку в міських поселеннях ...........................................................

604

25.37.

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили

Свої житлові умови у міських поселеннях.....................................

605

25.38.

Охоплення дітей дошкільними закладами.....................................

606

25.39.

Місткість підприємств готельного господарства та їх

Використання.....................................................................................

607

ПРЕДМЕТНО-АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ..................................................

6081. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Коротка геополітична характеристика

Автономна Республіка Крим розташована на півдні України на території Кримського півострову, який омивається Чорним та Азовським морями.

Кількість населення

Територія

Щільність населення

Протяжність

Із заходу на схід

Із півночі на південь

Крайні точки

На півдні

На заході

На сході

– 1977,1 тис. осіб (на 01.01.2007р.)

– 26,1 тис. км2 (без м. Севастополя)

– 76 осіб на 1 км2

– 360 км

– 180 км

– мис Сарич

– мис Прибійний

– мис Фонар

Суміжні регіони

Херсонська і Запорізька області, Краснодарський край Російської Федерації.

Клімат. Крим займає прикордонне положення між помірним і субтропічним географічними поясами, що сприяє м'якому клімату півострова та великій кількості годин сонячного сяйва (2180-2470 годин на рік).

Температура повітря у 2006 р. (за даними Центру з гідрометеорології в АР Крим; °С)

Січень Абсолютний максимум : +12,8 (Бахчисарайський район),

абсолютний мінімум: –29,0 (Нижньогірський та Красногвардійський райони);

Липень абсолютний максимум: +34,5 (м. Євпаторія),

абсолютний мінімум: +7,0 (г. Ай-Петрі).

Рельєф Кримського півострова являє собою три нерівних частини: рівнинний Крим, Керченський півострів і гірський Крим, що складається з Головної гряди Кримських гір з Південним берегом Криму, а також Внутрішньої і Зовнішної передгірних гряд.

Найбільші ріки – Салгир, Індол, Биюк-Карасу, Чорна, Бельбек, Кача, Альма, Булганах. Найдовша ріка Криму – Салгир (220 км), найповноводніша - Бельбек (витрата води – 1500 літрів у секунду).

У Криму понад 50 соляних озер, найбільше з них – озеро Сасик (Кундук) – 205 км2.

Найвищі гірські вершини Кримських гір (м)

Роман – Кош

Демір – Капу

Зейтін – Кош

– 1545

– 1540

– 1534

Кемаль – Егерек

Еклізі – Бурун

Ангара – Бурун

– 1529

– 1527

– 1453

________________________________________________________________________

Географічна довідка складена за інформацією Інституту географії Академії наук України.

Адміністративно-територіальний поділ

Автономної Республіки Крим

___________________________________________________________________________________________________________

Шістнадцять років тому за підсумками загальнокримського референдуму абсолютною більшістю мешканців півострову було ухвалено особливий статус Криму у складі України.

12 лютого 1991 року Верховною Радою УРСР прийнято Закон “Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки”.

Рішенням 7-ої сесії Верховної Ради Криму за № 19-1 від 26.02.1992р. прийнято Закон Кримської АРСР про Автономну Республіку Крим.

Ст.8 Конституції Автономної Республіки Крим місту Сімферополю надано статус столиці Автономної Республіки Крим.

Територія Автономної Республіки Крим поділена на 14 районів та 16 міст, у т. ч. 11 – республіканського значення, 3 внутрішньоміських района міста Сімферополя, 243 сільські Ради, 1022 – населених пунктів, з них 72 – міських та 950 – сільських.

1.2. Територія і кількість наявного населення

По регіонах республіки

(на 1 січня 2007 р.)

Територія, тис. км.2

Чисель-ність населення, тис. осіб

У тому числі

Відсоток міського населення, %

Щільность населення, осіб на км2

Міське

Сільське

Автономна

РеспублІКа КрИМ

26,081

1977,1

1244,8

732,3

63,0

76

Сімферополь

0,107

362,1

362,1

0,0

100,0

3384

Алушта

0,600

52,4

35,8

16,6

68,3

87

Армянськ

0,162

25,3

22,9

2,4

90,5

156

Джанкой

0,026

38,9

38,9

Х

100,0

1496

Євпаторія

0,065

122,5

122,5

Х

100,0

1885

Керч

0,108

150,1

150,1

Х

100,0

1390

Красноперекопськ

0,022

30,5

30,5

Х

100,0

1386

Саки

0,029

25,8

25,8

Х

100,0

890

Судак

0,539

29,2

15,9

13,3

54,5

54

Феодосія

0,350

106,2

95,3

10,9

89,7

303

Ялта

0,283

142,0

140,6

1,4

99,0

502

Бахчисарайський

1,589

90,2

32,5

57,7

36,0

57

Білогірський

1,894

64,2

25,3

38,9

39,4

34

Джанкойський

2,667

76,6

5,8

70,8

7,6

29

Кіровський

1,208

54,8

16,8

38,0

30,7

45

Красногвардійський

1,766

91,1

21,9

69,2

24,0

52

Красноперекопський

1,231

30,2

Х

30,2

Х

25

Ленінський

2,919

64,8

23,4

41,4

36,1

22

Нижньогірський

1,212

52,1

9,8

42,3

18,8

43

Первомайський

1,474

37,0

9,1

27,9

24,6

25

Роздольненський

1,231

35,0

10,7

24,3

30,6

28

Сакський

2,257

77,2

6,0

71,2

7,8

34

Сімферопольський

1,753

152,4

22,3

130,1

14,6

87

Совєтський

1,080

34,5

9,8

24,7

28,4

32

Чорноморський

1,509

32,0

11,0

21,0

34,4

21


1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць

За регіонами

(на 1 січня 2007 р.)

Райони

Міста

Райони у містах

Селища

Міського

Типу

Сіль-

Ські

Ради

Сільські

Населені

Пункти

Всього

У тому

Числі

Державного,

Респуб-

Ліканського

Значення

Автономна

Республіка Крим

14

16

11

3

56

243

950

Сімферополь

1

1

3

4

1

Алушта

1

1

1

5

24

Армянськ

1

1

1

3

Джанкой

1

1

Євпаторія

1

1

3

Керч

1

1

Красноперекопськ

1

1

Саки

1

1

Судак

1

1

1

6

14

Феодосія

1

1

5

2

11

Ялта

2

1

21

9

Бахчисарайський

1

1

3

15

81

Білогірський

1

1

1

17

79

Джанкойський

1

2

26

111

Кіровський

1

1

1

11

39

Красногвардійський

1

2

18

83

Красноперекопський

1

12

38

Ленінський

1

1

2

24

65

Нижньогірський

1

1

18

58

Первомайський

1

1

16

41

Роздольненський

1

2

10

39

Сакський

1

1

23

79

Сімферопольський

1

3

18

104

Совєтський

1

1

11

38

Чорноморський

1

1

10

33


1.4. Кількість легалізованих об’єднань громадян

(на 1 січня 2007 р.)

Легалізовані

Об’єднання

Громадян

З них

Мають статус

Місцевого

Всього

10923

2628

Політичні партії (відділення)

7644

Громадські організації

3279

2628

Громадські рухи

106

69

Об’єднання національних

Та дружніх зв’язків

356

286

Молодіжні організації

275

213

У тому числі студентські

19

17

Дитячі організації

99

95

Жіночі організації

109

85

Об’єднання ветеранів

Та інвалідів

265

182

У тому числі ветеранів

Та інвалідів війни

107

67

Об’єднання професійної спрямованості

300

239

Об’єднання охорони природи

(екологічні)

87

71

Об’єднання (товариства)

Охорони пам’ятників історії та культури

26

23

Оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання

501

419

Об’єднання по захисту

Населення від наслідків

Аварії на ЧАЕС

21

13

Науково-технічні товариства, творчі об’єднання

75

65

Освітні, культурно-виховні об’єднання

232

210

Інші громадські організації

827

658

Крім того,

Спілки об’єднань громадян

25

25

1.5. Основні соціально-економічні показники

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Валовий регіональний

Продукт (у фактичних

Цінах)*1, млн. грн.

1417

4085

5492

6033

7309

9901

12848

У розрахунку

На одну особу, грн.

540

1937

2691

2979

3633

4951

6460

...

Основні засоби на кінець року (у фактичних цінах),

Млн. грн.

Млрд. крб.

534017

34553,2

36467,2

40121,9

42340,3

43758,5

47684,6

61409,2

Доходи населення *2,

Млн. грн.

1140

2812

5833

6558

8135

10022

13883

17437

Індекс споживчих цін

(грудень до грудня попереднього року), відсотків

252,8

116,7

107,2

98,3

108,5

110,7

111,5

111,5

Індекс цін виробників

Промислової продукції

(грудень до грудня попереднього року), відсотків

253,1

124,2

108,4

94,2

111,1

111,9

113,3

128,7

Індекс цін реалізації

Продукції сільськогоспода-рськими підприємствами

(до попереднього року),

Відсотків

392

132,9

108,4

96,1

113,1

109,0

112,1

105,4

Бюджет, млн. грн.

Млрд. крб.

Доходи

48006,9

895,3

1122,6

1227,7

1639,1

2146,1

2558,8

3408,5

Видатки

51653,1

895,7

1132,9

1234,3

1599,0

2119,8

2502,9

3462,1

Фінансовий результат від

Звичайної діяльності до оподаткування *3,

Млн. грн.

Млрд. крб. 48789,2

172,8

168,2

-107,3

51,9

317,2

605,6

637,8

Обсяг реалізованої

Промислової продукції

(робіт, послуг) (у фактичних цінах), млн. грн.

3748,4

3681,8

4276,8

5973,2

7398,4

8166,4

Продукція сільського

Господарства (у порівнянних цінах 2005р.) *4, млн. грн.

3488,5

2848,4

2809,9

2659,3

2577,4

2907,3

3065,7

3154,8

Рослинництва

1875,6

1617,2

1484,8

1185,5

1115,5

1258,0

1247,1

1255,5

Тваринництва

1612,9

1231,2

1325,1

1473,8

1461,9

1649,3

1818,6

1899,3

Інвестиції в основний

Капітал (у фактичних

Цінах), млн. грн.

Млрд. крб.

25321

784

1208

1483

1913

2740

3375

4684

Введення в експлуатацію

Загальної площі житла,

Тис. м2

451

179

205

226

196

274

283

370