21 | 05 | 2019

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік (частина 1)


12.

ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ,

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО .......................................................

247

12.1.

Товарооборот торгівлі та ресторанного господарства..................

248

12.2.

Оптовий товарооборот за регіонами ...............................................

249

12.3.

Товарна структура оптового товарообороту..................................

250

12.4.

Товарна структура оптового товарообороту у 2006р. ...................

253

12.5.

Співвідношення товарів вітчизняного та імпортного виробництва

У структурі оптового товарообороту..................................................

256

12.6.

Кількість бірж ....................................................................................

257

12.7.

Обсяг укладених угод на біржах.....................................................

257

12.8.

Основні показники розвитку роздрібної торгівлі.........................

258

12.9.

Розподіл роздрібного товарообороту підприємств.......................

259

12.10.

Роздрібний товарооборот підприємств..........................................

260

12.11.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

261

12.12.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту.................

261

12.13.

Роздрібний товарооборот підприємств за регіонами....................

262

12.14.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

Підприємств на одну особу..............................................................

263

12.15.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

У міських поселеннях і сільській місцевості.................................

263

12.16.

Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів

У роздрібному товарообороті підприємств....................................

263

12.17.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

За регіонами .......................................................................................

264

12.18.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

Підприємств по товарах ...................................................................

265

12.19.

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств,

Включаючи ресторанне господарство............................................

266

12.20.

Товарна структура роздрібного товарообороту

Торгової мережі підприємств, за 2006 рік

268

12.21.

Продаж продовольчих товарів через торгову мережу

Та мережу ресторанного господарства підприємств....................

270

12.22.

Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств.......

270

12.23.

Продаж товарів тривалого користування через роздрібну

Мережу підприємств .........................................................................

271

12.24.

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України,

Через торгову мережу підприємств.................................................

271

12.25.

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України,

Через торгову мережу підприємств за 2006 рік.............................

274

12.26.

Кількість міських ринків .................................................................

276

12.27.

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного

Господарства підприємств...............................................................

276

12.28.

Кількість підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за видами економічної діяльності ...........................................................................................

277


13.

ПОСЛУГИ .................................................................................................

278

13.1.

Обсяги послуг за регіонами.............................................................

279

13.2.

Обсяги послуг за видами економічної діяльності.........................

284

13.3.

Структура обсягів послуг за видами економічної діяльності.....

290

14.

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МАЛИЙ БІЗНЕС ......................................

296

14.1.

Основні показники розвитку підприємств-суб’єктів

Підприємницької діяльності ............................................................

297

14.2.

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів

Підприємницької діяльності за регіонами у 2006 р. ......................

298

14.3.

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів

Підприємницької діяльності за видами економічної діяльності

У 2006 р. .............................................................................................

299

14.4.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

За видами економічної діяльності ..................................................

300

14.5.

Розподіл підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

За видами економічної діяльності у 2006 р. ..................................

300

14.6.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

За регіонами ....................................................................................

301

14.7.

Середньорічна кількість найманих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності за видами економічної діяльності ..........................................................................................

302

14.8.

Середньорічна кількість найманих працівників підприємств-

Суб’єктів підприємницької діяльності за регіонами.....................

303

14.9.

Основні показники розвитку малих підприємств........................

304

14.10.

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення

По Україні та АР Крим....................................................................

304

14.11.

Кількість малих підприємств за регіонами...................................

305

14.12.

Кількість малих підприємств на 10 000 населення за регіонами

306

14.13.

Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності

307

14.14.

Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності

У 2006 р. ...........................................................................................

307

14.15.

Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності за регіонами у 2006 р. ....................................................

308

14.16.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

За видами економічної діяльності ....................................................

310

14.17.

Середньорічна кількість найманих працівників малих

Підприємств за регіонами .................................................................

311

14.18.

Середньорічна кількість найманих працівників малих

Підприємств за видами економічної діяльності.............................

312

14.19.

Основні показники діяльності малих підприємств за видами

Економічної діяльності у 2006 р. ....................................................

313

14.20.

Основні показники діяльності малих підприємств за регіонами у 2006 р. .............................................................................................

314

14.21.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

Реалізації продукції (робіт, послуг) за видами економічної

Діяльності ..........................................................................................

315


14.22.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

Реалізованої продукції (робіт, послуг) за регіонами.....................

316

14.23.

Кількість малих промислових підприємств за видами

Економічної діяльності ....................................................................

317

14.24.

Частка продукції малих підприємств у промисловому обсязі

Реалізації продукції (робіт, послуг) за видами діяльності...........

318

15.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ ..........................................................................

319

15.1.

Наукові кадри ...................................................................................

321

15.2.

Кількість наукових організацій за галузями наук.........................

321

15.3.

Кількість докторів наук ...................................................................

322

15.4.

Кількість кандидатів наук...............................................................

322

15.5.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних

Власними силами організацій (підприємств), за видами робіт....

323

15.6.

Витрати наукових організацій (підприємств) на виконання

Власними силами наукових та науково-технічних робіт за видами робіт .................................................................................

323

15.7.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових организацій (підприємств), за галузями наук ....................................................................................

324

15.8.

Розподіл обсягу фінансування витрат на виконання

Науково-технічних робіт за джерелами фінансування..................

324

15.9.

Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт........

325

15.10.

Кількість інноваційно-активних промислових підприємств

За видами економічної діяльності ...................................................

325

15.11.

Загальний обсяг інноваційних витрат в промисловості..............

327

15.12.

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в

Промисловості ...................................................................................

328

15.13.

Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації

329

15.14.

Впровадження прогресивних технологічних процесів та

Освоєння виробництва нових видів продукції в промисловості

329

15.15.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції..................................

330

15.16.

Подано заявок на видачу охоронних документів до Державного

Департаменту інтелектуальної власності та патентних відомств

Інших країн за видами економічної діяльності..............................

332

15.17.

Отримано охоронних документів у Державному департаменті

Інтелектуальної власності та патентних відомств зарубіжних

Країн за видами економічної діяльності .........................................

333

15.18.

Використано об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій за видами економічної діяльності....................

334

15.19.

Питома вага Автономної Республіки Крим у загальному обсязі

Наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними

Силами за видами робіт в Україні...................................................

335

15.20.

Питома вага Автономної Республіки Крим в Україні по показниках інноваційної діяльності ……………………......……..

335


16.

НАСЕЛЕННЯ ............................................................................................

336

16.1.

Кількість населення..........................................................................

338

16.2.

Кількість наявного населення з 1913 р. ..........................................

338

16.3.

Кількість постійного населення за статтю та віком ......................

339

16.4.

Розподіл постійного населення за статтю за регіонами................

340

16.5.

Розподіл постійного населення за віковими групами ...................

341

16.6.

Розподіл постійного населення за основними віковими групами та за регіонами...................................................................................

342

16.7.

Міста з кількістю наявного населення понад 50 тис. ...................

343

16.8.

Кількість пенсіонерів .......................................................................

343

16.9.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного

Приросту населення з 1950 р.

344

16.10.

Кількість народжених, померлих та природний приріст населення

344

16.11.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та

Природного приросту населення.....................................................

345

16.12.

Розподіл народжених за статтю .......................................................

345

16.13.

Коефіцієнти народжуваності за віковими групами .......................

346

16.14.

Частка дітей, народжених жінками,

Які не перебували у зареєстрованому шлюбі .................................

346

16.15.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного

Приросту населення за регіонами у 2006 р. ....................................

347

16.16.

Розподіл народжених за шлюбним станом матерів

Та порядком народження .................................................................

348

16.17.

Коефіцієнти смертності населення за віковими групами .............

349

16.18.

Смертність населення за основними причинами...........................

350

16.19.

Коефіцієнти смертності за основними причинами смерті

За регіонами. у 2006 р. .......................................................................

351

16.20.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року...............................

352

16.21.

Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами........

352

16.22.

Коєфіціенти смертності дітей у віці до 1 року за регіонами........

353

16.23.

Смертність населення від деяких зовнішніх причин.....................

354

16.24.

Очікувана тривалість життя при народженні.................................

355

16.25.

Шлюби та розлучення ......................................................................

355

16.26.

Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за дошлюбним станом....

356

16.27.

Розподіл розлучень за кількістю у подружжя спільних дітей

віком до 18 років у 2006 р. ...............................................................

356

16.28.

Розлучення за тривалістю шлюбу...................................................

357

16.29.

Основні напрямки міграції населення у 2006 р. ...........................

357

16.30.

Міграція населення за регіонами у 2006 р. ....................................

358

16.31.

Міграція населення з країнами СНД у 2006 р. ...............................

360

16.32.

Кількість осіб, які мають статус біженців ......................................

361

16.33.

Кількість громадян, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС за регіонами........................

362

17.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ................................................................

363

17.1.

Населення за економічною активністю.........................................

367

17.2.

Населення за економічною активністю за статтю та місцем проживання у 2006 р. ........................................................................

368


17.3.

Зайнятість населення .......................................................................

368

17.4.

Кількість зайнятого населення за видами економічної

Діяльності ..........................................................................................

369

17.5.

Економічна активність населення за статтю за віковими

Групами у 2006 р. .............................................................................

370

17.6.

Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання,

За віковими групами у 2006 р. ........................................................

370

17.7.

Рівень безробіття населення за методологією МОП за статтю

та місцем проживання, за віковими групами у 2006 р. ...............

370

17.8.

Безробітні за методологією МОП за тривалістю незайнятості....

371

17.9.

Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи....................

371

17.10.

Безробітні за методологією МОП за причинами незайнятості...

372

17.11.

Безробітні за методологією МОП за причинами незайнятості

За статтю у 2006 р. ............................................................................

372

17.12.

Вивільнення працівників за видами економічної діяльності.......

373

17.13.

Вивільнення працівників за регіонами..........................................

374

17.14.

Попит на робочу силу за видами економічної діяльності ............

375

17.15.

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами

376


17.16.

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці

За професійними групами................................................................

377

17.17.

Навантаження на одне вільне робоче місце...................................

378

17.18.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

За видами економічної діяльності .................................................

379

17.19.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

За регіонами.......................................................................................

380

17.20.

Кількість зареєстрованих безробітних...........................................

381

17.21.

Кількість та склад зареєстрованих безробітних за віком та освітою

381

17.22.

Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами .....................

382

17.23.

Рівень зареєстрованого безробіття за регіонами...........................

383

17.24.

Тривалість зареєстрованого безробіття.........................................

384

17.25.

Середній розмір допомоги по безробіттю та мінімальна

Заробітна плата у грудні 2000–2006 рр. .........................................

384

17.26.

Середньорічна кількість найманих працівників

За видами економічної діяльності...................................................

385

17.27.

Середньорічна кількість найманих працівників за регіонами.....

386

17.28.

Середньорічна кількість найманих працівників органів управління

386

17.29.

Середньорічна кількість найманих працівників за видами промислової діяльності ....................................................................

387

17.30.

Розподіл найманих працівників за рівнем освіти за видами

Економічної діяльності.....................................................................

388

17.31.

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

Та видами економічної діяльності...................................................

389

17.32.

Зайнятість молоді за видами економічної діяльності ....................

390

17.33.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за видами

Економічної діяльності у 2006 р. ....................................................

391


17.34.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за регіонами у 2006 р.

392

17.35.

Рівень прийому та вибуття найманих працівників за видами економічної діяльності ....................................................................

393

17.36.

Використання фонду робочого часу найманих працівників

За видами економічної діяльності у 2006 р. ....................................

394

17.37.

Використання фонду робочого часу найманих працівників,

Зайнятих промисловою діяльністю у 2006 р. .................................

395

17.38.

Стан укладення колективних договорів за видами економічної діяльності...........................................................................................

396

18.

ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ....................................................

397

18.1.

Доходи та витрати населення..........................................................

400

18.2.

Структура доходів населення у 2006 р. ..........................................

401

18.3.

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата

Найманих працівників......................................................................

401

18.4.

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата

Найманих працівників у 2006 р. .....................................................

402

18.5.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

Працівників за видами економічної діяльності.............................

403

18.6.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

Працівників за регіонами .................................................................

404

18.7.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

Працівників за видами промислової діяльності.............................

405

18.8.

Динаміка реальної заробітної плати за 2002–2006 рр. ..................

406

18.9.

Розподіл кількості найманих працівників за розміром заробітної

Плати, нарахованої у грудні 2005–2006 рр. ....................................

407

18.10.

Диференціація життєвого рівня населення ....................................

407

18.11.

Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю

Дітей...................................................................................................

408

18.12.

Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх

Складі .................................................................................................

409

18.13.

Розподіл населення за рівнем середньодушових грошових

Витрат ................................................................................................

410

18.14.

Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових

Грошових витрат...............................................................................

411

18.15.

Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових

Грошових витрат залежно від кількості дітей у їх складі у 2005 р.

412

18.16.

Структура грошових витрат домогосподарств ..............................

413

18.17.

Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно

Від кількості дітей в їх складі ..........................................................

414

18.18.

Структура грошових витрат домогосподарств із різними

Середньодушовими грошовими витратами у 2005 р. ....................

415

18.19.

Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат .................................................................................................

417

18.20.

Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових

Сукупних витрат ...............................................................................

418

18.21.

Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових

Сукупних витрат залежно від кількості дітей у їх складі у 2005 р.

419

18.22.

Структура сукупних витрат домогосподарств ...............................

420


18.23.

Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі ..........................................................

421

18.24.

Структура сукупних витрат домогосподарств із різними

Середньодушовими сукупними витратами у 2005 р. ....................

422

18.25.

Структура витрат домогосподарств за основними

Статтями споживчих витрат у 2005 р. .............................................

424

18.26.

Структура грошових доходів домогосподарств ............................

425

18.27.

Структура грошових доходів домогосподарств

Із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі...........................

426

18.28.

Структура грошових доходів домогосподарств із різними

Середньодушовими грошовими витратами у 2005 р. ....................

427

18.29.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств...........................

428

18.30.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми

Залежно від кількості дітей в їх складі...........................................

429

18.31.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними

Середньодушовими сукупними витратами у 2005 р. ....................

430

18.32.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах............

432

18.33.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах

Із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі ...........................

433

18.34.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах

Із різними середньодушовими сукупними витратами у 2005 р.

434

18.35.

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

За децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових

Сукупних витрат................................................................................

435

18.36.

Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого

Користування .....................................................................................

438

18.37.

Середньодобове споживання населенням основних мікро- та

Макроелементів у складі продуктів харчування ............................

439

18.38.

Споживання основних продуктів харчування ...............................

440

18.39.

Забезпеченість населення приватними легковими автомобілями

За регіонами .......................................................................................

441

18.40.

Зобов’язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб

(за групами валют) у 2006 р. ............................................................

442

19.

ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ ......................................................

443

19.1.

Житловий фонд ................................................................................

444

19.2.

Квартирна черга та поліпшення житлових умов ..........................

444

19.3.

Житловий фонд за регіонами .........................................................

445

19.4.

Міський житловий фонд за регіонами ..........................................

446

19.5.

Забезпеченність населення житлом за регіонами ..........................

447

19.6.

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному

Обліку в міських поселеннях за регіонами .....................................

449

19.7.

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили

Свої житлові умови у міських поселеннях за регіонами ................

451

19.8.

Обладнання житлового фонду ........................................................

453

19.9.

Благоустрій населених пунктів .......................................................

454

19.10.

Рівень обладнання житлового фонду у 2006 р. .............................

455

19.11.

Приватизація державного житлового фонду за регіонами у 2006 р.

456


20.

ОСВІТА ......................................................................................................

457

20.1.

Дошкільні заклади ...........................................................................

458

20.2.

Кількість дошкільних закладів .......................................................

459

20.3.

Дошкільні заклади за регіонами....................................................

460

20.4.

Завантаженість дошкільних закладів освіти за регіонами..............

461

20.5.

Розподіл дітей у дошкільних закладах за мовами виховання

За регіонами .......................................................................................

462

20.6.

Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах ...................

463

20.7.

Загальноосвітні навчальні заклади.................................................

463

20.8.

Загальноосвітні навчальні заклади за регіонами..........................

464

20.9.

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

За регіонами ......................................................................................

465

20.10.

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах

За регіонами .......................................................................................

466

20.11.

Загальноосвітні навчальні заклади за регіонами на початок 2006/2007 навчального року ...........................................................

467

20.12.

Денні загальноосвітні навчальні заклади по ступенях та

Видах на початок 2006/2007 навчального року .............................

468

20.13.

Змінність занять у денних загальноосвітні навчальних закладах

468

20.14.

Денні загальноосвітні навчальні заклади за регіонами................

469

20.15.

Кількість учнів у денних загальноосвітніх навчальних закладах

За регіонами .......................................................................................

470

20.16.

Кількість вчителів у денних загальноосвітніх навчальних

Закладах за регіонами .......................................................................

471

20.17.

Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах за регіонами ......................................................................

472

20.18.

Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів

За мовами навчання за регіонами....................................................

473

20.19.

Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу за регіонами на початок 2006/2007 навчального року......................

474

20.20.

Вечірні (змінні) загальноосвітні навчальні заклади ......................

475

20.21.

Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами...........

475

20.22.

Професійно-технічні навчальні заклади .......................................

476

20.23.

Підготовка (випуск) кваліфікованих робітників професійно-

Технічними навчальними закладами за регіонами ........................

477

20.24.

Вищі навчальні заклади ...................................................................

478

20.25.

Вищі навчальні заклади за регіонами на початок 2006/2007 навчального року..............................................................................

479

20.26.

Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації за регіонами......

480

20.27.

Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації за регіонами...

481

20.28.

Конкурс на вступних іспитах на початковий цикл навчання,

За формами власності ВНЗ, у 2006 р. .............................................

482

20.29.

Розподіл студентів за мовами навчання .........................................

482


20.30.

Прийом до вищих навчальних закладів і підготовка фахівців

За джерелами фінансування їх навчання та освітньо-

Кваліфікаційними рівнями у 2006 р. ...............................................

482

20.31.

Забезпеченість студентів державних вищих навчальних

Закладів гуртожитками....................................................................

483

20.32.

Підготовка аспірантів ......................................................................

483

20.33.

Підготовка докторантів ...................................................................

483

21.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ...................

484

21.1.

Основні показники охорони здоров'я .............................................

486

21.2.

Кількість лікарів усіх спеціальностей за регіонами......................

487

21.3.

Кількість середнього медичного персоналу за регіонами..............

489

21.4.

Кількість лікарняних ліжок за регіонами........................................

491

21.5.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за регіонами

493

21.6.

Забезпеченість населення лікарями за окремими спеціальностями

495

21.7.

Захворюваність на окремі інфекційні хвороби.............................

496

21.8.

Захворюваність на злоякісні новоутворення.................................

497

21.9.

Захворюваність на активний туберкульоз.....................................

497

21.10.

Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями ............................................................................................

498

21.11.

Чисельність хворих на активний туберкульоз за регіонами.........

500

21.12.

Захворюваність населення на активний туберкульоз за регіонами

501

21.13.

Захворюваність на венеричні хвороби ...........................................

502

21.14.

Захворюваність на розлади психіки та поведінки........................

502

21.15.

Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади) .........

503

21.16.

ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД ...................................................

504

21.17.

Аборти ..............................................................................................

504

21.18.

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції ........................................................

505

21.19.

Розподіл ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, що знаходяться

На обліку у медичних закладах на кінець 2006 р., за шляхами інфікування (%) …............................................................................

506

21.20.

Розподіл ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД за регіонами........

507

21.21.

Травматизм, пов’язаний з виробництвом .......................................

509

21.22.

Кількість потерпілих від травматизму, пов’язаного з виробництвом за регіонами .............................................................................

510

21.23.

Кількість загиблих від травматизму, пов’язаного з виробництвом за регіонами ...............................................................................

511

21.24.

Кількість інвалідів, які перебувають на обліку у Пенсійному фонді за регіонами ............................................................................

512

21.25.

Розподіл кількості інвалідів, які перебувають на обліку у

Пенсійному фонді, по групах інвалідності та за регіонами.........

513

21.26.

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів

(дорослих і дітей) ….........................................................................

514

21.27.

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів

(дорослих і дітей) за регіонами ................. …................................

514