Сегодня: 16 | 12 | 2019

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТ

Оптика: Zооm Nikkor - 7,0-21,0 мм (еквівалент 38-115 мм для 35-мм фотоапаратів, f/2,6-4,0. Відеошукаї: оптичний, 85 % покриття кадру. Чутливість: ISO 100-400. Режими зйомки: однокадрова, серійна. Вмонтований фотоспалах. Автоспуск: 10 с або 3 с. Запис зображення: компресія JPEG (три ступеня стиснення) або без компресії ТІFF. Розрішання зображення (крапок): великий формат 1600х1200, середній - 1024х 768, малий - б40х 480. Глибина барвопередачі 24 біти. Цифрове збільшення до 2,5х. Носій: Соmрасt Flash 8 Мб (кількість кадрів, які можна одночасно зберігати, в режимах з різним ступенем компресії 1, 8, 16, 32). Інтерфейси: Соmрасt Flаsh, послідовний RS232С для ІВМ РС та Масіntоsh; відеовивід РАL або NТSС. Маса (без батарейок і карти) 350 г. Розміри 143х 76х 38 мм. Адаптери (пристрої для приєднання до комп'ютера) РС Саrd, Rеаdеr, Flорру.

Для запису одного нестисненого ТІFF-кадра такою камерою, як Nіkоn Сооlріх 950, потрібно 10-12 Мб пам'яті! Отже, виникає потреба в додаткових картах пам'яті. І такі карти існують. Важать вони від 1,5 до 16,0 г при розмірах від 20х31х 1,6 мм до 36х43х5 мм. Для згаданої вище цифрової камери це - Соmрасt Flash, яка приєднується через паралельний інтерфейс, має пам'ять від 320 до 512 Мб. Найбільші з нині існуючих карт пам'яті (ІВМ Місrоdrіvе) мають пам'ять понад 1000 Мб.

1.3.3.4. Кіно - та відеокамери

Ці технічні засоби в науковій практиці застосовують для фіксації швидкоплинних подій з метою подальшого аналізу в спокійних камеральних умовах. При потребі обирайте камеру універсального призначення.

1.4. МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ

Без біологічно спрямованої думки біометричне дослідження може привести лише до накопичення зовсім непотрібних матеріалів і виявитись зовсім безцільним. Але, з іншого боку, без математичної обробки часто навіть дуже витончена біологічна думка для вирішення багатьох актуальних питань не в змозі подолати хаос ізольованих фактичних даних і продертися через нетрі необгрунтованих припущень.

Завдання статистичної обробки матеріалів полягає у:

1) відкиданні всіх випадкових висновків, які пояснюються мінливістю зібраного матеріалу;

2) здобуванні максимуму висновків з наявного матеріалу;

3) контролі за правильністю організації та за економністю праде-витрат.

Ми не ставимо перед собою завдання викласти все різноманіття існуючих статистичних прийомів та методів, їх ви можете знайти в спеціальних підручниках, перелік яких подано в Додатках. Розглянемо лише найголовніші з статистичних показників, які найширше застосовуються в біологічних, екологічних, лісівничих, мисливських та інших дослідженнях.

1.4.1. ДЕЯКІ ОЗНАЧЕННЯ

Усі об'єкти наукового дослідження (тварини, рослини, мікроорганізми, зразки плодів, їх чисельність на окремих ділянках і т. ін.) утворюють так звану Загальну, або Генеральну сукупність. Значення окремого члена сукупності називають Варіантою (варіансою), або датою. При значній кількості дат у генеральній сукупності можна дослідити лише деяку її частину, яка називається Вибіркою (або частковою сукупністю). Про те, як визначається достатній об'єм вибірки для вивчення генеральної сукупності, вже розповідалось у розділі 1.2.2.2.

1.4.2. СКЛАДАННЯ ВАРІАЦІЙНИХ РЯДІВ

Варіаційним рядом називається послідовність значень досліджуваної величини, розташованих по мірі зростання. Важливими параметрами генеральної сукупності і вибірки є її Ліміти, тобто максимальне (найбільше —хmax) і мінімальне (найменше - xmin) значення. Якщо сукупність або вибірка містить багато чисел, то їх треба згрупувати в класи та скласти ранжований зважений варіаційний ряд. Кожна група чисел (варіант), на які розбивається сукупність або вибірка, називається Класом. Звичайно, весь розмах значень (від мінімум до максимуму) розділяють на 8-12 інтервалів. При більш точних дослідженнях встановлюють більшу кількість класів (15-20-30), а при менш точних –меншу (6-8). Кількість класів в залежності від об'єму вибірки можна встановити за допомогою Табл. 1 з Додатку 3 або за формулою:

,

Де N - чисельність вибірки чи генеральної сукупності.

Класові інтервали, тобто різниця між найбільшим і найменшим значеннями в межах кожного класу, звичайно роблять однаковими. Інколи сукупність розподіляють за якісними ознаками, наприклад, пізньостигле - середньостигле - ранньостигле або дрібнозерне - середньозерне - крупнозсрне насіння. Кількість варіант, що належать До даного класу, називається його Частотою. Здебільшого частоти позначають літерою f. Частоти, представлені у відносних числах, як частки одиниці або відсотки від загальної кількості варіант (об'єму вибірки), називаються Частостями.

Величину класового проміжку можна встановлювати за приблизною, легкою для запам'ятовування формулою:

Або за більш складною, але й більш точною:

Де k - величина класу, П - кількість варіант.

Границі класів можна обирати будь-які, але різниця між границями сусідніх класів повинна дорівнювати величині класового проміжку. Зовсім не обов'язково за початок мінімального класу брати фактичний мінімум. Краще за початок класів обирати цифри, які легко запам'ятати.

Частоти класів встановлюються шляхом рознесення дат по класах. Для підрахунку частот при складанні зважених варіаційних рядів застосовують різні способи їх реєстрації (див. рис. 1, варіанти: а - «конверт», б — «ялинка», в — «будинок»).

У ті часи, коли не існувало настільки ефективної і доступної техніки, як нинішні комп'ютери та калькулятори, формування зважених варіаційних рядів дуже допомагало при обчисленні статистичних параметрів, зараз це не потрібно. Але варіаційні ряди необхідні для побудови різного роду діаграм (або графіків).

Діаграмою (або Графікам) називається графічне зображення, яке наочно показує співвідношення будь-яких величин. У статистиці використовується низка спеціальних графіків (гістограми, варіаційні криві, кумуляти, огіви тощо), найчастіше - перші два з перелічених.

Гістограма - це варіаційний ряд, представлений у вигляді діаграми, на якій різна величина частот зображена стовпчиками різної висоти (див. рис. 2). Треба завжди мати на увазі, що у вигляді гістограм можна представляти будь-які дані, як кількісні, так і якісні, як дискретні, так і неперервні. У вигляді варіаційної кривої можна репререзентувати лише неперервні (мірні) дані.

Варіаційна крива - зображення варіаційного раду у вигляді кривої, ординати якої пропорційні частотам варіаційного ряду (див. рис. 3). Саме ця крива найчастіше аналізується під час статистичної обробки результатів. Вона є основою для розгляду питання щодо нормальності розподілу.

Рис. 1. Способи реєстрації та запису частот

Рис. 2. Гістограма Рис. 3. Варіаційна крива

Кумулята - зображення розподілу у вигляді кривої, ординати якої пропорційні накопиченим частотам варіаційного ряду.

Огіва - зображення розподілу, при якому усі дати розташовані одна за одною в міру їх збільшення.