Сегодня: 16 | 12 | 2019

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТ3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТ

3.1. ПІДГОТОВКА ДО ДОПОВІДІ...............................

3.2. ДОПОВІДЬ.......................................................................

3.2.1. ВИКОРИСТАННЯ ДОШКИ............................................

3.2.2. ІЛЮСТРАЦІЇ НА ПЛАКАТАХ..........................................

3.2.3. НАЙНОВІШІ ЗАСОБИ ІЛЮСТРУВАННЯ ДОПОВІДІ.........

3.2.3.1. Слайди.........................................................................

3.2.3.2. Фоліограми...............................................................

3.2.3.3. Відеомагнітофон і комп'ютер.......................................

3.3. ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ.................................

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..............................

ДОДАТКИ

Додаток 1. Приставки СІ для утворення найменувань десяткових кратних і часткових одиниць

Додаток 2. Міжнародна система одиниць (СІ)

Додаток 3. СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ

Таблиця 1. Число класів в залежності він об'єму вибірки

Таблиця 2, Значення критерію Ст'юдента (t) при різних рівнях значущості (Р)

Таблиця 3. Мінімальне число спостережень в залежності від варіювання даних при рівні довіри Р1 = 95 % з показником точності 5 %

Таблиця 4. Значення критерію C2 (хі-квадрат)

Таблиця 5. Необхідні значення коефіцієнта кореляції г при різних рівнях значущості Р і різних числах степенів свободи п

Таблиця 6. Об'єм вибірки, достатній для достовірності коефіцієнта кореляції г при трьох різних рівнях значущості Р

Таблиця 7. Друга функція нормованого відхилення

Додаток 4. Формули переводу результатів вимірювання температури за різними шкалами

Додаток 5. Бібліографічні джерела

Сигнальна інформація

Реферативні журнали

Періодичні видання

Біологічні та екологічні словники

Довідкова література

Додаток 6. Зразок титульної сторінки

ВСТУП

Згідно чинних нормативно-правових актів дипломна (випускна, курсова) робота студента - це кваліфікаційна робота, яка є самостійним (виконаним під керівництвом фахівця) науковим дослідженням, де студент має показати:

А) знання засад спеціальності;