Сегодня: 28 | 02 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

33.  Основи підприєництва та бізнесу: Підручник / В. К. Збарський, О. І. Стешук / За ред. доц. В. К. Збарського. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 464 с.

34.  Пільги для технопарків // Діловий вісник. – 2002. - №4. – С. 16

35.  Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: Уч. пособие. – К., 2000. – 544 с.

36.  Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко та ін. – К., 2000. – 582 с.

37.  Стонер Дж., Долан Е. Вступ у бізнес: Пер. з англ. – К., 2000.

38.  Терлецький І. Формування предметно спеціалізованих підприємств у процесі приватизації // Економіка України. – 1996. - № 1. – С. 89-91.

39.  Финансы и политика корпораций: Сб. науч. статей / Под ред. А. В. Бухвалова. – СПб., 2000. – 216 с.

40.  Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова. – К., 2002.- 912 с.

41.  Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004.- 568 с.

42.  Экономика предприятия / Под ред. Горфинкеля В. Я. 3-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 367 с.

43.  Экономика предприятия : Учебник для вузов: Пер с нем. / Под ред. К. Ф.Беа. – М., 1999.- 928 с.

Додаток

Графічно-розрахункове завдання

Завдання 1.

Мета завдання:

Використовуючи маржинальний підхід у фінансовому плануванні роботи об'єднань підприємств (ОП) на базі вихідних даних Вашого варіанта (табл. 3):

1. Визначте обсяг виробництва і реалізації, необхідний для забезпечення беззбитковості ОП.

2. Розрахуйте зміну прибутку при змінах обсягу виробництва і ділової активності на 25 відсотків.

3. Відобразіть отримані результати в графічному вигляді.

Методичні вказівки до виконання

Працюючи в умовах самофінансування, ОП змушені зіставляти свої витрати з очікуваними доходами, прогнозувати прибуток (чистий доход) з урахуванням еластич­ності попиту, визначати пріоритетні орієнтири напрямку діяльності.

Розрахунок беззбиткової діяльності - важливий елемент економічної стратегії будь-якого підприємства. Розглянемо детальніше методику розрахунку беззбитковості функціонування ОП з використанням маржинального підходу.

Маржиналізм (від фр. marginal – граничний) – один з методичних принципів, заснований на використанні граничних величин у кількісному аналізі економічних явищ, що використовуються у сучасних теоріях попиту, ціни, ринкової рівноваги.

Як відомо, витрати будь-якого підприємства можна розділити на умовно-постійні й умовно-змінні.

Умовно-постійні витрати - це витрати, що залишаються відносно постійними протягом певного періоду і не змінюються внаслідок коливання обсягу виробництва або ділової активності підприємства.

Умовно-змінні ви­трати – це витрати, що змінюються пропорційно обсягу виробництва.

Рівень беззбитковості роботи підприємства - це рівень його ділової активності, при якому загальний доход рівний сукупним витратам (перевищення вартості продажів над загальними змінними витратами збігається з загальними постійними витратами). Для підприємства ви­значити точку беззбитковості означає розрахувати ту мінімальну кіль­кість продукції (послуг), яку слід виробити і реалізувати для покриття своїх умовно-постійних витрат.

Визначення точки беззбитковості вимагає розрахунку маржі (контри­буції, від лат. contributio - платежі). Маржа - це різниця між доходами від продажів і змінними ви­тратами. Маржа на одиницю продукції визначається як різниця між її ціною і умовно-змінними витратами. При цьому свій економічний зміст маржа змінює таким чином: до проходження критичної точки вона буде означати частину доходів, яка йде на відшкодування постійних витрат, після проходження цієї точки – прибуток.

Таким чином, на підприємстві можна відносно точно визначити не тільки обсяг виробництва і реалізації, яка необхідна для забезпечення його беззбитковості, прогнозувати зміну прибутку при змінах обсягу виробництва і ділової активності, але й проводити порівняльний аналіз проектів, віддаючи перевагу більш рентабельному.

Розглянемо методику розрахунку точки беззбитковості на конкретному прикладі, вихідні дані до якого наведені в табл. 1.

Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунків беззбитковості виробництва і реалізації продукції

Найменування показника, одиниці виміру

Обсяг, од. виміру

1

2

1. Кількість виробленої і реалізованої однорідної продукції, тис. од.

12,0

2. Виручка від реалізації - всього, тис. грн.

420,0

2.1 Те саме, на одиницю продукції, грн.

35,0

3. Витрати на виробництво - всього, тис. грн.

300,0

3.1 Те саме, на одиницю продукції, всього, грн.

25,0

В тому числі:

3.1.1 Оплата праці робітників з нарахуваннями на соціальні заходи, грн.

11,0

3.1.2 Матеріали, грн.

5,0

3.1.3 Оренда обладнання, грн.

1,6

3.1.4 Оплата праці управлінського персоналу, грн.

1,5

3.1.5 Витрати на електроенергію, грн.

2,5

З них:

3.1.5.1 На освітлення приміщення (10%), грн.

0,25

3.1.5.2 На виробництво (90%), грн.

2,25

4. Витрати на реалізацію (комісійні), грн. на одиницю продукції

0,75

5. Витрати на рекламу, грн. на одиницю продукції

2,0

6. Інші витрати, грн. на одиницю продукції

0,65

На основі наведених даних треба визначити:

І. Точку беззбитковості виробництва;