Сегодня: 28 | 02 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

15.  Особливості організації, управління та економічна основа діяльності холдингової компанії.

16.  Реалізація холдингового управління в Україні: проблеми, прогнози, рішення.

17.  Конкурсні моделі організації управління комунальним господарством в Україні.

18.  Відмінності виробничої, загальної та організаційної структур управління різних форм об’єднань підприємств.

19.  Проблеми стратегічного планування в об'єднаннях підприємств різних форм власності.

20.  Порівняльний аналіз функцій управління об’єднаннями підприємств різних форм власності.

21.  Особливості побудови й тенденції розвитку організаційно-управлінських структур об'єднань підприємств.

22.  Особливості регулювання різних видів діяльності, критерії та оцінка рівня ефективності впливів через регулювання.

23.  Аналіз альтернативних стратегій розвитку сучасних об'єднань підприємств.

24.  Маркетингова система управління та організації діяльності сучасних корпорацій.

25.  Цілі створення та сучасні форми організації комплексу “дослідження-виробництво”.

26.  Зарубіжний і український досвід діяльності технопарків і технополісів як сучасних форм організації поєднання наукових досліджень з виробництвом.

27.  Напрямки використання та структура інвестицій в об’єднаннях підприємств України на сучасному етапі розвитку.

28.  Головні напрямки і темпи розвитку інноваційних процесів у провідних країнах світу і в Україні на сучасному етапі розвитку.

29.  Основні принципи організації фінансової діяльності та фінансово-кредитний механізм функціонування об'єднань підприємств.

30.  Сучасне становище та тенденції розвитку транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного бізнесу.

31.  Форми, сучасні масштаби, переваги й недоліки глобалізації ринків.

32.  Проблеми транснаціоналізації української економіки та перспективи її вирішення.

33.  Світовий досвід функціонування промислово-фінансових груп.

34.  Еволюція організаційно-управлінських структур транснаціональних корпорацій.

35.  Особливості створення господарського об’єднання підприємств за типом стратегічного альянсу. Фактори і мотиви розвитку.

36.  Світовий досвід функціонування стратегічних альянсів підприємств.

37.  Законодавчо-правова основа функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні.

4. Контроль знань, умінь та навичок

Поточний контроль (ПК) включає контроль теоретичних знань (за тестами), практичних умінь та навичок студентів (за задачами):

ПК 1 – теми 1, 2

ПК 2 - тема 3, 4, 5, 6

ПК 3 - тема 7, 8

ПК 4 – теми 9, 10, 11.

На кожному практичному занятті перші 10-12 хв присвячуються фронтальному експрес–опитуванню за матеріалом, що вивчається.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

5. Критерії оцінки знань

5.1 Графічно-розрахункова робота

При перевірці графічно-розрахункової роботи виставляються диференційовані оцінки з кожного питання. Загальна оцінка за роботу - середнє арифметичне з відповідним округленням.

“Відмінно” – виставляється при правильному розв’язанні завдання та всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен реалізуватися творчий підхід, вміння аналізувати, використовувати довідкові матеріали.

“Добре” – виставляється при достатньо повному й правильному розв’язанні завдання. Крім того, повинно бути показано вміння використовувати довідкову літературу.

“Задовільно” – виставляється при правильному розв’язанні поставлених завдань при наявності різних непринципових огріхів чи помилок.

“Незадовільно” – виставляється при неправильній відповіді на розв’язані завдання та при наявності принципових помилок при розв’язанні.

6. Інформаційно-методичне забезпечення

6.1. Основна література