Сегодня: 28 | 02 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

Тема 11. Стратегічні альянси підприємств

Стратегічний альянс як цілеспрямований тип господарського об'єднання підприємств. Цілі та завдання створення та функціонування стратегічних альянсів підприємств. Форми стратегічних транснаціональних альянсів. Роль стратегічних альянсів підприємств у функціонуванні ринкової економіки. Фактори і мотиви розвитку стратегічних транснаціональних альянсів. Правова основа функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні. Особливості організації, управління та регулювання діяльності господарських об'єднань підприємств за типом стратегічного альянсу. Світовий досвід функціонування стратегічних альянсів підприємств. Аналіз тенденцій розвитку стратегічних альянсів підприємств в Україні.

3.2 План практичних занять

Номери та найменування тем

Трудомісткість, академічних годин

1

2

1. Об'єднання підприємств як суб’єкт господарювання

2

2. Спеціалізація та кооперація об'єднань підприємств

2

3. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств

2

4. Холдингова організація об'єднань підприємств

2

5. Організаційно-управлінські структури об'єднань підприємств

2

6. Регулювання діяльності об'єднань підприємств

3

7. Організація циклу “дослідження – виробництво” в об'єднаннях підприємств та наукових установах

2

8. Фінансування об'єднань підприємств

3

9. Особливості діяльності промислово-фінансових груп

2

10. Глобалізація ринків і транснаціональні корпорації

2

11. Стратегічні альянси підприємств

2

Разом

24

3.3 План самостійної та індивідуальної роботи

Найменування виду самостійної роботи

Трудомісткість, академічних годин

1. Виконання графічно-розрахункового завдання

26

2. Написання реферату

26

3. Підготовка до практичних занять

22

4. Підготовка до поточного контролю та іспиту

22

Разом

96

Графічно-розрахункове завдання полягає у виконанні розрахункової роботи з визначення основних показників діяльності умовного об’єднання підприємств. Складається з двох частин:

Завдання 1 – визначення основних показників виробничо-господарської діяльності монопольного виробника графічним методом;

Завдання 2 – оцінка ефективності двох варіантів виробництва продукції, визначення більш рентабельного варіанта виробництва.

Методика виконання роботи і вихідні дані до розрахунків наведені в Додатку до цих методичних вказівок.

Графічно-розрахункове завдання підлягає захисту у вигляді доповіді за висновками та щодо визначення шляхів поліпшення визначених показників діяльності об’єднання підприємств. Своєчасний і успішний захист завдання є необхідною умовою допущення студентів до іспиту.

3.4 Тематика рефератів

1.  Дослідження історії та сучасного розвитку головних форм об'єднань підприємств в Україні.

2.  Міжнародна класифікація об'єднань підприємств. Переваги й недоліки основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм діяльності.

3.  Законодавчо-правові основи функціонування різних форм об'єднань підприємств.

4.  Особливості функціонування об'єднань підприємств в Україні й за кордоном.

5.  Об'єднання підприємств у комунальному господарстві країн СНД.

6.  Дослідження досвіду створення об'єднань підприємств у будівництві.

7.  Аналіз особливостей сучасних процесів розвитку форм організації виробництва (інтрапренерство, лізинг, франчайзинг, технополіси, технопарки та ін.).

8.  Сучасні форми організації виробництва в об'єднаннях підприємств України.

9.  Світовий досвід розвитку спеціалізації та кооперації в межах об'єднань підприємств.

10.  Стратегічні напрямки розвитку горизонтальної та вертикальної інтеграції діяльності об'єднань підприємств.

11.  Державне регулювання та державна підтримка діяльності об'єднань підприємств. Антимонопольне законодавство України.

12.  Досвід країн Європейського Союзу в приватизації підприємств комунального господарства.

13.  Досвід Великобританії у приватизації підприємств комунального господарства.

14.  Світовий досвід у приватизації будівельних підприємств.