Сегодня: 28 | 02 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

Вступ до курсу «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств». Предмет та завдання курсу. Історія його становлення та розвитку. Зв’язок курсу з іншими економічними дисциплінами.

Сутність об’єднань підприємств. Види об’єднань підприємств. Міжнародна класифікація об'єднань підприємств. Характеристика діяльності основних видів об’єднань підприємств(концерн, консорціум, корпорація, асоціація, картель, трест, промислово-фінансова група, холдинг, транснаціональні корпорації та стратегічні альянси).

Законодавча база функціонування об’єднань підприємств в Україні. Правові аспекти створення об'єднань підприємств. Порядок створення та державної реєстрації об’єднань підприємств. Види діяльності об'єднань підприємств, які підлягають ліцензуванню. Права та обов’язки об’єднань підприємств. Економічна, соціальна та інші види діяльності об’єднань підприємств. Управління об’єднаннями підприємств.

Дослідження історії, сучасного розвитку та основні форми об’єднань підприємств в Україні. Особливості функціонування об'єднань підприємств в Україні й за кордоном. Роль об’єднань підприємств в умовах вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку.

Тема 2. Спеціалізація та кооперація об’єднань підприємств

Головні тенденції розвитку сучасних форм організації виробництва.

Економічна сутність спеціалізації (розподілу) підприємств об’єднань. Основні види спеціалізації, їх характеристика, особливості, переваги й недоліки в сучасних умовах господарювання.

Кооперування підприємств об’єднань. Основні форми кооперування, їх особливості. Аналіз особливостей сучасних процесів розвитку спеціалізації та кооперування об'єднань підприємств в умовах української економіки. Економічні переваги об'єднань підприємств, обумовлені спеціалізацією та кооперацією виробництва. Світовий досвід розвитку сучасних форм організації виробництва у межах об'єднань підприємств.

Тема 3. Державне регулювання діяльності ОБ’єднань підприємств

Поле діяльності об'єднань підприємств та фактори, що впливають на їхній розвиток.

Основні цілі й напрямки державного впливу на діяльність об’єднань підприємств. Державна підтримка діяльності об'єднань підприємств. Форми державного регулювання деяльності об’єднань підприємств.

Узгодження діяльності об’єднань підприємств з антимонопольним законодавством. Особливості державного регулювання різних типів об’єднань підприємств.

Тема 4. Холдингова організація об’єднань підприємств

Поняття холдингу. Цілі створення холдингової організації об'єднань підприємств. Особливості організації діяльності холдингової компанії. Економічні основи діяльності холдингу. Особливості управління холдинговою організацією. Економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємств холдингової компанії. Аналіз та оцінка розвитку вітчизняних холдингових компаній. Узгодження виробничих, інвестиційних та збутових програм дочірніх підприємств холдингу. Керівні та виконавчі органи управління холдинговою організацією об'єднань підприємств.

Тема 5. Організаційно-управлінські структури об’єднань підприємств

Загальні принципи управління об'єднаннями підприємств. Поняття організаційно-управлінських структур об’єднань підприємств. Типи організаційно-управлінських структур, їх характеристика. Основні функції організаційно-управлінських структур об'єднань підприємств. Виконавчі органи управління об'єднань підприємств. Особливості застосування різних видів організаційно-управлінських структур у різних типах об’єднань підприємств. Стратегія горизонтальної та вертикальної інтеграції діяльності об'єднань підприємств. Сучасні тенденції розвитку організаційно-управлінських структур об'єднань підприємств.

Аналіз організаційного рівня управління об’єднанням. Аналіз ефективності управлінських рішень.

Тема 6. Регулювання діяльності ОБ’єднань підприємств

Цілі, задачі та напрямки регулювання діяльності об’єднань підприємств. Особливості регулювання різних видів діяльності, в тому числі економічною, фінансовою, виробничою, науковою діяльністю. Аналіз інформаційних потоків в об’єднаннях підприємств. Повноваження регулюючих структур в різних типах об’єднань підприємств. Критерії ефективності регулювання та оцінка рівня ефективності регулюючих впливів.

Тема 7. Організація циклу «дослідження-виробництво» в ОБ’єднаннях підприємств та наукових установах

Цілі створення науково-виробничих об'єднань підприємств. Роль та місце науково-виробничих об’єднань серед організаційних форм поєднання науки й виробництва. Поняття, структура, умови функціонування господарчого механізму науково-виробничого об’єднання. Організаційна структура управління науково-виробничим об’єднанням (НВО). Пропорційність підрозділів НВО. Продукція НВО, проблеми ії вартісної оцінки. Тривалість циклу «дослідження-виробництво» та шляхи його скорочення.

Структура науково–виробничого персоналу й форми організації його праці. Основи оцінки ефективності НВО. Удосконалення матеріального стимулювання в ланцюгу «дослідження-виробництво». Джерела фінансування НВО. Планування, контроль доходів й витрат НВО.

Сучасні форми організації комплексів “дослідження-виробництво”. Технопарки і технополіси як сучасні форми об'єднання наукових досягнень з виробництвом. Закордонний і український досвід діяльності технопарків і технополісів.

Тема 8. Фінансування ОБ’єднань підприємств

Фінансова діяльність господарських систем, ії основні елементи. Головні принципи організації фінансової діяльності об'єднань підприємств. Організація фінансових служб об’єднань підприємств. Особливості розподілу прибутку в різних типах об’єднань підприємств. Формування фінансового плану об’єднань підприємств, контроль за його виконанням. Джерела фінансування об’єднань підприємств. Фінансово-кредитний механізм функціонування об'єднань підприємств. Фінансові й інвестиційні операції об'єднань підприємств. Бюджетування діяльності підприємств об’єднань як основа підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Переваги й недоліки фінансової діяльності об'єднань підприємств у порівнянні з окремими самостійними підприємствами.

Особливості аналізу фінансового стану об’єднань підприємств. Аналіз забезпеченості об’єднань підприємств власними обіговими коштами.

Тема 9. Особливості діяльності промислово-фінансових груп

Промислово-фінансова група: зміст, засновники та основні функції. Цілі і завдання створення та функціонування промислово-фінансових груп (ПФГ). Роль ПФГ у функціонуванні ринкової економіки. Основні завдання та напрямки діяльності ПФГ. Правова основа функціонування ПФГ в Україні. Особливості організації, управління та регулювання діяльності ПФГ. Світовий досвід функціонування ПФГ. Аналіз тенденцій розвитку ПФГ в Україні.

Тема 10. Глобалізація ринків та транснаціональні корпорації

Сучасні тенденції глобалізації світових економічних процесів. Переваги й недоліки глобалізації ринків. Вплив глобалізації на економічний розвиток держав. Форми глобалізації ринків, аналіз сучасних масштабів глобалізації. Транснаціональні корпорації як суб’єкт міжнародного бізнесу. Історія розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК). Еволюція організаційних структур ТНК. Цілі і завдання створення та функціонування ТНК. Правова основа функціонування ТНК. Економічний механізм діяльності ТНК. Особливості організації, управління та регулювання діяльності ТНК. Проблеми транснаціоналізації української економіки.