Сегодня: 22 | 04 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Вища математика

5.3. Перелік методичних вказівок до проведення практичних занять

14. Методичні вказівки для організації самостійної роботи і виконання індивідуальних завдань з курсу «Вища математика для економістів» (розділи: “Інтегральне числення функції однієї змінної”, “Диференціальні рівняння», “Ряди”)/ Укл.: Н. О.Жилюк, М. С.Синєкоп; Харк. держ. акад. технол. та орг. харчування. – Харків, 1995.

15. Індивідуальні контрольні завдання з курсу «Вища математика» (розділ: “Теорія ймовірностей та математична статистика”)/ Укл.: О. П.Корж, Ж. А.Крутовий; Харк. держ. акад. технол. та орг. харчування. – Харків, 1996.

16. Крутовий Ж. А., Любар С. В. Дидактичні матеріали з вищої математики для організації самостійної роботи студентів, у 2-х частинах. Част. 1, ХДАТОХ, 2001.

17. Крутовий Ж. А., Любар С. В. Дидактичні матеріали з вищої математики для організації самостійної роботи студентів, у 2-х частинах, част. 2, ХДАТОХ, 2002.

18. Методичні вказівки та індивідуальна контрольна робота №1 для студентів заочного відділення (скорочений строк навчання) з дисципліни “Вища математика”. Укладачі: Гула В. Г., Голубєва Н. Я., ХДАТОХ, 2002.

19. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з курсу “Математика для економістів”, розділи: “Теорія ймовірностей”. Укладачі: Жилюк Н. О., Синєкоп М. С., ХДАТОХ, 2002.

20. Жилюк Н. О., Симоненко В. И. Методичні вказівки для організації самостійної роботи і виконання індивідуальних завдань з курсу “Вища математика”/ Харк. держ. акад. технол. та орг. харчування. – Харків, 1996.

21. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу “Математика для економістів”. Розділ: “Криві другого порядку”. Укладачі: Півненко А. О., Синєкоп М. С., ХДАТОХ, 2002.

22. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з курсу “Вища математика”. Укладачі: Крутовий Ж. А., Жилюк Н. О., ХДАТОХ, 1999.

23. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу і виконання індивідуальних завдань з курсу “Вища математика”. Розділ “Диференціальне числення”. Укладачі: Гула В. Г., Демченко Т. В., ХДАТОХ, 1998.

6. Лист погодження

№№

Назва погоджуючої кафедри

П. І.П. завід. випускової кафедри

Підпис зав. кафедрою

Дата

1.

Кафедра організації

Харчування

Доктор технічних наук, професор

Малюк Л. П.

.03.2007

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Навчальне видання

Укладач: ПОЛЕВИЧ Віталій Вадимович

РОБОЧА ПРОГРАМА

З дисципліни

“Вища математика

Для студентів факультету менеджменту

Спеціальностей 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”