Сегодня: 22 | 04 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Вища математика

2.5. Завдання для самостійної роботи студентів

2.5.1. Форми та зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання студентами.

Відповідно до засад кредитно-модульної системи організації навчального процесу, самостійна робота студента є однією з основних форм організації навчання оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Самостійна робота для студентів над навчальною дисципліною „Вища математика” включає:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, який викладено;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

2.5.2. Завдання для самостійної роботи студентів

Найме-нування тем курсу

Об

Сяг годин

Форми самостійної роботи

Методи контролю

Оцінка

Max−min

Балів

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1-2. Вступ до вищої математики. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Диференціальне числення функції однієї змінної..

Вступ до вищої математики

1

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Самостійне вивчання питань:

Основні логічні знаки. Основи теорії множин. Аксіоми множини дійсних чисел. Література. [1], ст. 7-15, [7], ч.1, ст. 10-19,. [11], ст. 9-11

Опитування на практичних заняттях. Контроль виконання домашнього завдання.

Проведення самостійної роботи

4−2

Елементи лінійної алгебри

2

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Самостійне вивчання питань: обчислення визначників методом зниження порядку; розв’язання систем лінійних однорідних рівнянь; ділення відрізка в заданому співвідношенні; розклад вектора по довільному базису в тривимірному просторі; розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом оберненої матриці; метод Жордана-Гаусса. Виконання самостійної роботи. Література. [1], ст. 21-25, [16, Ч. І], стор. 11-24. [3], [14], [7], ч.5, ст. 99-124, [9] ІДЗ 2.1, [9 Ч. І] А. З-1.3, А. З-1.4. [16, Ч. І], стор. 5-10.

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

6−4

Елементи аналітич-ної геометрії

2

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Самостійне вивчання питання: приведення рівнянь кривих другого порядку до канонічної форми; перетин прямої з площиною; кут між двома прямими у просторі. Виконання самостійної роботи. Література. [1], ст. 52-70, [7], ч.6, ст. 142-173, [16, Ч. І], стор. 24, 25, 27-28, стор. 25-27, 29-30. [9]

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

6−4

Вступ до матема-тичного аналізу

2

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Самостійне вивчання питань: точки розриву та їх класифікація. Виконання самостійної роботи. Література. [1], ст. 108-113, [7], ч.7, ст. 191-196, [16, Ч. І], стор. 30-33.

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

6−4

Диферен-ціальне числення функції однієї змінної

3

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Вивчення таблиці похідних. Логарифмічне диференціювання. Правило Лопіталя. Знаходження найбільшого та найменшого значення диференційованої на відрізку функції. Розв’язання оптимізаційних задач засобами диференційного числення. Виконання самостійної роботи. Література. [1], ст. 116-138, [7], ч.8, ст. 200-236, [16, Ч. І], стор. 34-39, стор. 39-42.

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

8−6

Разом за модулем 1

7

30−20

Змістовий модуль 3-4. Диференціальне числення функції багатьох змінних.

Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди

Диферен-ціальне числення функції багатьох змінних

2

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Самостійне вивчання питань: необхідні та достатні умови екстремуму функцій багатьох змінних. Виконання самостійної роботи. Підготовка до екзамену. Література. [1], ст. 191-194, [7], ч.9, ст. 253-263, [9, Ч. ІІ], стор. 208-242.

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

7−5

Інтегральне

числення

4

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Вивчання таблиці інтегралів. Самостійне вивчання: застосування визначеного інтегралу при- рішенні деяких задач з геометрії та фізики. Література. [1], ст. 174-180, Виконання самостійної роботи. [14], стор. 4-47.

Виконання індивідуальних завдань. Виконання контрольної роботи. [7], ч.10-11, ст. 268-312, [14], стор. 48-72.

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

9−5

Диферен-ціальні рівняння

2

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Самостійне вивчання питання: Рівняння Бернуллі.. Диференціальні рівняння другого порядку з правими частинами спеціального типу. Виконання самостійної роботи. [2], ст. 86-108, [7], ч.12, ст. 315-333, [16, Ч. ІІ], стор. 28-38.

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

7−5

Ряди

2

Опрацювання лекційного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. Формули і ряди Тейлора і Маклорена. Розкладення функцій у степеневі ряди.[9 Ч. ІІI] А. З-12.3.

Вивчення розкладання у степеневі ряди основних функцій (синус, косинус, логарифм і т. д.). [2], ст. 145-156, [4], ст. 51-68, Виконання самостійної роботи. Підготовка до екзамену. [7], ч.13, ст. 335-358, [16, Ч. ІІ], стор. 39-47.

Опитування на практичних заняттях. Проведення самостійної роботи.

7−5

Разом за модулем 2

10

30−20

Разом за курс

72

3. Методи навчання (методика активізації процесу навчання)

Найменування теми

Вид занять

Обсяг годин

Найменування методу навчання і його короткий зміст

Застосування лінійної алгебри в економіці

Модель Леонтьєва міжгалузевого балансу

Практичні заняття

0,5

Імітаційні та тренінгові технології

Оптимізаційні задачі економічного змісту

Практичне засвоєння оптимізаційних методів

Практичні заняття

0,5

Імітаційні та тренінгові технології