21 | 01 | 2019

Автореферат Продуктивність та деякі біологічні особливості свиней великої білої породи що розводять у Автономної Республиці Крим

Свиноматки местной селекции имеют консолидированный генотип, поэтому для улучшения мясных качеств требует не только «прилития крови» иностранных генотипов отселекционированных на мясность, но и проведение внутрипородной селекции на этот признак.

Ключевые слова: Порода, генотип, продуктивность, мясные качества, ферменты крови, физиологические опыты, баланс азота, нервные типы, корреляционные связи, экономическая эффективность.

Філонов Р. О. Продуктивність і деякі біологічні особливості свиней великої білої породи що разводять у Автономній Республіці Крим. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01. - розведення та селекція тварин. - Південна філія Національного університету Биоресурсов і Природокористування України «Кримський агротехнологичний університет». Сімферополь, 2009.

Дисертація присвячена вивченню маси великих білих свиней, що разводять у провідних племінних господарствах Ар Крим, а також впливу на якість потомства кнурів - плідників іноземної селекції. Особлива увага була приділена відтворним якостям свиноматок і кнурів, відгодівельним і м'ясним якостям нащадків, морфологічному та біохімічному складу крові й сироватки крові піддослідних тварин ( включаючи ферменти АсАТ та АлАТ ), а також питанням перетравності поживних і мінеральних речовин, рівню відкладання азоту корму в тілі тварин. Під час проведення фізіологічних дослідів були вивчені типи вищої нервової діяльності підсвинків. Встановлено перевага кнурів - плідників англійської селекції при паруванні зі свиноматками місцевої селекції в порівнянні з контрольною групою місцевої селекції на відгодівельні та м’ясні якості. Свиноматки містцевої селекції мають консолідований генотип, тому для покращення м’ясних якостей треба не тільки «приливати кров» іноземних генотипів, які мають кращі м’ясні якості, но і проведення внутрішньопородної селекції на цей показник.

Ключові слова: порода, генотип, продуктивність, м’ясні якості, ферменти крові, фізіологічні досліди, баланс азоту, нервові типи, кореляційні зв’язки, економічна ефективність.

R. A. Filonov. Efficiency and some biological features of large white breed pigs cultivated in Autonomous Republic Crimea. - Manuscript.

The thesis on competition of the candidate of agricultural sciences scientific degree on speciality 06. 02. 01. - animal breeding and selection. - Southern Branch of National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine «the Crimean Agrotechnological University». Simferopol, 2009.

The thesis is dedicated to studying of the great number of the large white pigs bred in the leading cattle breeding farms of the Autonomous Republic Crimea, and also to the level of influence on the quality of boar offsprings - the sires of foreign selection, which have been imported on the territory of the Crimean peninsula recently. The special attention has been paid to reproductive qualities of sows and boars, feeding and meat qualities of offspring, morphological and biochemical structure of blood and whey of blood of experimental animals (including enzymes aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase). Nutrient and forage inorganic substances digestibility, and also quantity of the forage nitrogen deposit in animal bodies have been studied. During the physiological experiments types of the higher nervous activity at gilts have been defined.

Sows of aboriginal selection have the consolidated genotype, therefore for enriching of meat qualities they demand not only «blood inflow» of foreign genotypes selected on meat, but also intrapedigree selection on this feature.

Keywords: Breed, a genotype, efficiency, meat qualities, blood enzymes, physiological experiments, balance of nitrogen, the nervous types, correlation links, economic efficiency.