Сегодня: 22 | 04 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Сучасна західна філософія ” Спеціалізація “Етика

4.  Камю А. Избранное. М., 1990.

5.  Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде //Сумерки богов. - М.1989.

6.  Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы. \\Проблема человека в западной философии. М., 1988.

7.  Марсель Г. Yjmo viator.- К., 1999.- С.188-235, 313-317.

8.  Ортега- и – Гассет Х. Дегуманизация искусства.- М., 1991.

9.  Проблема человека в западной философии. М., 1988.

10.  Сартр Ж.-П. Герострат. М., 1992.

11.  Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм // Проблема человека в западной философии. М., 1988.

12.  Сартр Ж.-П. Тошнота. М., 1994.

13.  Сартр Ж.-П. Фрейд. М., 1992.

14.  Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов.- М.1989.

15.  Шпенлер О. Закат Европы.- М., 1991.

16.  Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991

Заняття 2. Людини і її буття у філософській антропології і психоаналізі

1.  Філософська антропологія: основні ідеї і напрямки.

2.  Розвиток психоаналізу (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм).

Тематика доповідей і рефераитів:

1.  Проблема сутності людини в філософській антропології.

2.  М. Шелер як засновник філософської антропології.

3.  Осмислення духовного виміру людини в філософській антропології.

4.  Філософські виміри психоаналізу З. Фрейда.

5.  Концепція колективного безсвідомога К.-Г. Юнга і її значення для розуміння людини і її культурного буття.

6.  Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма

Література

1.  Григорьян Б. Т. Философская антропология. - М.,1982.

2.  Фрейд З. Будущее одной иллюзии \\ Сумерки богов., М.,1989

3.  Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992

4.  Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989

5.  Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989.

6.  Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.

7.  Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986.

8.  Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1989.

9.  Фромм Э. Психоаналииз и этика. М., 1993.

10.  Э. Фромм Духовная сущность человека: способность к добру и злу. Вступительная статья Гуревича Философская антропология Э. Фромма //Философские науки 1990,№8.

11.  Шелер М. Положение человека в Космосе. \\ Проблема человека в западной философии. М., 1988.

12.  Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1994.

13.  Юнг Г. Архетип и символ. М., 1991.

Тема 3. Криза філософії як метафізики. Сциєнтиська програма подолання метафізики.

План:

1.  Історична доля позитивізму: неопозитивізм і постпозитивізм. Становлення і розвиток філософії науки.

2.  Герменевтика і її погляди на пізнання (В. Дільтей, Г. Х. Гадамер). Розвиток Герменевтики на межі ХХ-ХХІ ст.

3.  Структуралізм та постструктуралізм.

Тематика доповідей і рефераитів:

1.  Концепція істини в філософії неопозитивізму.

2.  Концепція розвитку науки Т. Куна.

3.  Концепція розвитку науки І. Лакатоса.

4. Становлення герменевтичного методу у філософії Гадамера та його подальший розвиток.

5.  Соціальна герменевтика П. Рікера.

6.  Аналітична філософія ХХ ст.

Лінгвістичний поворот у сучасній філософії. Філософія мови Ф. Сосюра.

Література

1.  Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977.

2.  Аналитическая философия (избранные тексты). М., изд. МГУ, 1993.

3.  Барт Р. Избранные работы. Семиотика и поэтика. М.,1994

4.  Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987

5.  Башляр Г. Психоанализ огня. М., 1994