Сегодня: 10 | 12 | 2019

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До написання, оформлення, підготовки до захисту і захисту випускових бакалаврських робіт з “Лісове і садово-паркове господарство”

За тим, наводяться головні результати виконаної роботи, їх кількісна і якісна характеристика.

Особливо важливе значення у випусковій роботі повинен займати детальний, неупереджений аналіз отриманих результатів. Матеріали власних спостережень необхідно практично порівняти з даними інших дослідників з даного питання, пояснити причинність і зв’язок між окремими спостереженнями і отриманими матеріалами. При цьому слід переслідувати головну мету — встановлення наукової істини шляхом обґрунтування критики чи висновків, які були зроблені раніше, на підставі власних даних, при цьому доцільно оперувати цифровими даними та іншими конкретними матеріалами.

В кінці кожного розділу доцільно робити відповідне резюме, яке повинно бути покладено в основу остаточних висновків в кінці роботи.

Спеціальна частина випускової роботи має бути насичена графіками, діаграмами, таблицями, малюнками, фотографіями для кращого сприйняття і оцінки викладених у ній відомостей. Фотографії можуть використовуватись у роботі у вигляді оригіналу або ксерокопії з оригіналу.

Важливо, щоб випускова робота вміщала не тільки аналіз фактичного матеріалу але й, що особливо важливо, розробку перспективних питань і оптимальних рішень з проблем, які підлягають дослідженню.

Експериментальні дані, результати польових спостережень повинні записуватися в прошнурованому журналі і піддаватися статистичній обробці з застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

Розділи з економічного обґрунтування випускової роботи та з охорони праці виконуються за консультативної допомоги викладачів відповідних профільних кафедр університету.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ. Можуть займати 2–3 сторінки. Вони не називаються окремим розділом і викладаються у вигляді окремих пунктів в межах одного абзацу кожний. Висновки повинні бути лаконічними, чіткими, випливати тільки з наслідків власних досліджень і опиратися на робочу гіпотезу. Після висновків наводяться пропозиції і рекомендації для запровадження у широку практику, в яких вказуються найбільш суттєві аспекти для впровадження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Повинен включати до 30–40 найменувань лише тих джерел, на які є посилання у тексті випускової роботи. Перелік обов‘язкової літератури надається керівником роботи при затвердженні теми.

Опис джерел, що включені до списку літератури, проводиться з урахуванням загальноприйнятих правил. Всі описи виконуються в алфавітній послідовності за прізвищами авторів та назвами джерел. Кожен опис має свій порядковий номер.

Книги одного, двох і трьох авторів записуються у списку використаної літератури наступним чином:

Будыко М. И. Глобальная экология. — М.: Мысль, 1977. — 345 с.

Геренчук К. И., Боков В. А., Черванев И. Г. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1984. — 254 с.

Книга чотирьох авторів заноситься до списку використаної літератури таким чином:

Ваш сад і город / Р. М. Морозова, І. П. Лазарєва, Л. П. Шабаліна, Л. А. Ошатна. — К.: Наукова думка, 1999. — 123 с.

Книга п’яти і більше авторів записується так: після назви книги ставиться коса риска, після якої вказуються перші три автори, а решта замінюється словами «та інші». Наприклад:

Природоохоронні території України / Є. В. Качаловський, К. М. Ситник, О. К. Ющенко та інші. — К.: Вища школа, 1983. — 183 с.

Наукові та газетні статті, тези доповідей, повідомлення наводяться у списку використаної літератури за таким зразком:

Наглов В. А. Угруповання дрібних ссавців лісостепу України // Вісник зоології. — 1997. — 1, — № 2. — С. 554–557.

Акімов І. А. , Войтенко А. М. Основні закономірності регулювання чисельності рослинноїдних кліщів природними ворогами у біоценозах України // Тези доповідей ІІ з‘їзду УЕТ, 1–3 жовтня 1980 р. м. Ужгород. — Київ, 1980. — С. 244–245.

Добинчук О. С. З тривогою і надією про майбутнє педагогічної науки // Психолого-педагогічні новини. — 1994. — № 4. — Вересень–жовтень.

Довідкова література та енциклопедичні видання:

Словарь ботанических терминов / Под общей ред. Дудки И. А. — К.: Наукова думка, 1984. — 308 с.

Головной мозг / Колосовский Ю. Н., Кононова С. П., Филимонова И. Н. и др. / БМЭ. - 3-е изд. — 1982. — Т. 6. — С. 282–287.

Автореферати дисертацій заносяться до списку використаної літератури так:

Горянський А. В. Циркуляція кадмію у природних і штучних екосистемах Середнього Придніпров’я: Автореферат дисертації кандидата біологічних наук: 03.00.16. — Київ, 1987. — 21с.

Цитовані публікації зарубіжних авторів, або джерела латиницею, наводяться після переліку літератури вітчизняних вчених та джерел кирилицею.

3. ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ

Текст випускової роботи слід розміщувати на одній стороні аркуша паперу стандартного формату — 210*297 мм. Допустимі відхилення від вказаних розмірів у бік зменшення до 10 мм.

З лівого краю аркуша залишається поле завширшки 30 мм для підшивання, зверху і знизу — 20–25 мм. Праворуч поле має бути завширшки біля 10 мм.

Всі сторінки, починаючи з титульного аркушу, нумеруються у зростаючому порядку, в тому числі і сторінки з малюнками. На титульному аркуші цифра «1» не ставиться. Номери сторінок ставляться угорі посередині аркуша. Якщо сторінка не повністю зайнята таблицею чи малюнком, ілюстрацією, то на ній доцільно розмістити відповідну кількість рядків тексту.

Вступ, розділи, висновки, список літератури завжди починають з нової сторінки. Всі заголовки розміщують симетрично до тексту і відокремлюють від нього інтервалом. Переноси складів у заголовках не допускаються. Крапка у кінці заголовків не ставиться. Між заголовками і наступним текстом випускової роботи робиться пропуск шириною 15–20 мм.

Розділи випускової роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначатися арабською цифрою з крапкою. Вступ і висновки не нумеруються. Підрозділи нумеруються арабськими цифрами у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу повинна бути крапка — наприклад, перший підрозділ третього розділу роботи матиме такий вигляд 3.1. Заголовок підрозділу. Малюнки нумеруються у межах кожного розділу. Наприклад: п’ятий малюнок другого розділу буде мати позначення — Мал. 2.5. Назва малюнку. Якщо малюнків та ілюстрацій небагато, можна використовувати і наскрізну нумерацію.

В процесі написання випусквої роботи студент повинен використовувати спеціальну літературу, на яку слід робити посилання у тексті роботи. При цьому необхідно дотримуватися загальновстановлених правил. Так, при посиланнях на літературні джерела у тексті роботи вказуються прізвища та ініціали авторів і рік опублікування цитованої праці у круглих дужках. Наприклад: “А. В. Михеєв (1998) встановив, що концентрація мисливських птахів ……..”.