Сегодня: 11 | 12 | 2019

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До написання, оформлення, підготовки до захисту і захисту випускових бакалаврських робіт з “Лісове і садово-паркове господарство”

ВАРІАНТ 2.

ВСТУП.

Розділ 1. Огляд літератури.

Розділ 2. Матеріал і методи.

Розділ 3. Результати досліджень.

Розділ 4. Аналіз отриманих результатів.

Розділ 5. Комплекс заходів з охорони і раціонального використання мисливських тварин

Розділ 6. Економічне обґрунтування запроектованих заходів

Розділ 7. Охорона праці

ВИСНОВКИ і пропозиції виробництву

СПИСОК використаної літератури.

ДОДАТКИ

ЗМІСТ випускової роботи розміщується після титульного аркуша. У ньому вказуються лише номери початкових сторінок розділів і підрозділів роботи.

ВИБІР ТЕМИ. Теми випускових робіт визначаються випускаючими кафедрами і затверджуються Радою факультету. Загальний перелік випускових робіт повинен щорічно поновлюватися, вчасно оголошуватись і обговорюватись на засіданнях наукових гуртків і проблемних груп за профілем кафедр і рекомендуватись студентам І-П курсів. Бажано дотримуватися наступності при виконанні науково-дослідної роботи студентами старших і молодших курсів.

Кожна тема повинна мати чітке і точне формулювання. Назва роботи має бути короткою, проте повністю віддзеркалювати її зміст.

Закріплення за студентом вибраної теми роботи та її керівника оформляється за його особистою письмовою заявою (додаток 1). За поданням кафедри вона затверджується наказом ректора і зміні не підлягає.

У відповідності з обраною темою, керівник дипломної роботи видає студенту завдання на збір матеріалів для випускової роботи, узгоджує методику збору даних, цільових та супутніх спостережень, узагальнення передового досвіду тощо, яке затверджується завідувачем кафедри з приведенням дати закінчення роботи ( додаток 2 ).

Для написання випускової роботи керівник допомагає дипломнику скласти програму досліджень і план виконання роботи, регулярно контролює її виконання. рекомендує головну і додаткову літературу для опрацювання.

Виконуючи програму досліджень з теми випускової роботи студент зобов‘язаний вести детальний журнал де записувати все, що стосується теми дослідження. По закінченню проведення досліджень дипломник складає звіт про виконану роботу і разом з журналом подає його на розгляд на засідання кафедри. Кафедрою визначається повнота і рівень виконання досліджень і видається дозвіл на виконання завершального етапу випускової роботи — написання її тексту, остаточного оформлення і підготовки до захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ. Являє собою бланк встановленого зразка, який може бути надрукований типографським способом або виконаний на друкарській машинці (додаток 3). На ньому вказується назва міністерства, ВНЗ, факультету і кафедри, прізвище, ім’я та по-батькові керівника випускової роботи та консультантів з приведенням їх наукових ступенів і звань. Після завершення випускової роботи вказані особи ставлять свої підписи на титульному листку. Після цього завідувач випускової кафедри дає дозвіл на захист роботи.

ЗАВДАННЯ НА ВИПУСКОВУ РОБОТУ. Розміщується за титульним листком. Воно виготовляється за встановленим зразком (додаток 2) і містить такі відомості: прізвище, ім‘я та по-батькові студента, тему випускової роботи, номер і дату наказу по ВНЗ про її затвердження, строк подання студентом закінченої роботи, перелік питань, що підлягають вивченню і дослідженню, ілюстративний матеріал тощо.

ВСТУП (2–3 сторінки). У вступній частині викладається обґрунтування теми вибраного напрямку досліджень і його актуальність, значення у навчальному і виховному процесі, місце і роль у сучасному виробництві.

Одним з важливих аспектів володіння дипломником науковим апаратом є чітке формулювання мети та завдання досліджень. Ставлячи перед собою мету, дипломник повинен чітко уявити, який кінцевий результат передбачається одержати. Завдання стосуються окремих складових досліджень: аналізу літератури, стану практики, проведення експерименту, розробки рекомендацій. Всі завдання у сукупності повинні дати уявлення про те, що необхідно зробити аби досягти поставленої мети. Кожне з поставлених завдань має бути розв‘язаним і описаним у роботі у вигляді констатації, висновків та рекомендацій. У кінці вступу бажано вказати осіб, які сприяли виконанню випускової роботи, наступність випускників з студентами молодших курсів, що приймають участь у розробці даної теми дослідження.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ (10–12 сторінок).У цьому розділі потрібно вказати сучасний стан вивчення питання, проблеми, ступінь опанування студентом літератури з вибраних напрямків досліджень. Тут наводиться систематичний аналіз матеріалів, опублікованих різними дослідниками з теми обраних досліджень з посиланням на конкретні праці цих вчених. Огляд літератури повинен бути вичерпним і віддзеркалювати все цінне, що було досягнуто наукою і передовим досвідом у даній галузі знань і виробництва. При цьому студент критично оцінює проблему, яка його цікавить, робить відповідні висновки щодо доцільності проведення вивчення (аналізу) даного питання, проблеми тощо.

В кінці огляду літератури, на підставі проведених досліджень, доцільно вказати конкретний внесок дипломника у вирішення існуючих проблем.

ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЯ І УМОВ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ. При виконанні випускової роботи, яка має суто виробниче спрямування випускник приводить детальний опис господарства (організації), в межах якої проводиться збір фактичного матеріалу, звертаючи особливу увагу на матеріально-технічну і ресурсну базу господарства (організації).

Дослідження, які мають своєю метою вивчення особливостей біології мисливських тварин, їх екології, раціонального використання і охорони тваринних ресурсів тих чи інших територій чи регіонів, ґрунтуються на детальній характеристиці ландшафтно-кліматичних, біогеоценотичних і антропогенних умов проведення спостережень і збору матеріалів для випускової роботи.

Загальний обсяг цього розділу в залежності від конкретних умов проведення досліджень може змінюватися в межах 3 - 10 сторінок.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Вона складає головне ядро випускової роботи і за обсягом повинна складати більшу її частину — 20–30 сторінок.

На початку приводиться детальна характеристика головних методів проведення досліджень. Якщо вони є загальноприйнятими, достатньо вказати авторів і рік опублікування цих методик. В тому випадку, коли методи досліджень розроблялись виконавцем випускової роботи необхідно нанести їх детальний опис і оцінку ефективності. Це ж саме стосується і модифікацій, вдосконалень загальноприйнятих методик, якщо такі були застосовані.

Слід особливо підкреслити необхідність якнайповнішої характеристики методики проведення досліджень, оскільки недбале, чи недостатнє висвітлення цього важливого питання може призвести до виникнення чималої кількості запитань на захисті роботи.