Сегодня: 31 | 05 | 2020

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До написання, оформлення, підготовки до захисту і захисту випускових бакалаврських робіт з “Лісове і садово-паркове господарство”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До написання, оформлення, підготовки до захисту і захисту випускових бакалаврських робіт з “Лісове і садово-паркове господарство”

Факультет лісового, садово-паркового і мисливського господарства

МЕТОДИЧНІВКАЗІВКИ

До написання, оформлення, підготовки до захисту і захисту випускових бакалаврських робіт з напряму 6.090103

“Лісове і садово-паркове господарство”

 

В С Т У П

Випускова робота є дуже важливим елементом у системі підготовки висококваліфікованих фахівців для народного господарства. Вона є завершальним етапом в навчальному процесі, тому має бути належним чином виконана і підготовлена до захисту. На підставі успішного захисту перед Державною екзаменаційною комісією, випускникам присвоюється кваліфікація бакалавра за напрямом “Лісове і садово-паркове господарство” і видається диплом встановленого зразка про закінчення вищого навчального закладу.

Випускова робота повинна показати зрілість випускника ВНЗ як спеціаліста і його світогляд, рівень загальнонаукової і спеціальної підготовки, ерудицію в галузі обраного фаху, вміння працювати зі спеціальною літературою, в тому числі й іноземною, ставити й вирішувати на належному рівні виробничі і наукові та інші проблеми з використанням сучасних методів досліджень, вміло оформляти ділову документацію і публічно захищати зміст і висновки, що випливають з результатів його роботи.

За змістом, якістю оформлення і захисту випускової роботи Державна екзаменаційна комісія визначає оцінку і здатність випускника до самостійної роботи у системі відповідної галузі народного господарства.

Кращі випускові роботи, їх окремі розділи повинні доповідатися на студентських наукових конференціях ВНЗ. Вони можуть бути рекомендовані до друку у збірниках наукових праць, науково-практичних журналах тощо.

1. ОБСЯГ І СТРУКТУРА ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ

Оптимальний обсяг випускової роботи без додатків і списку літератури повинен складати 40-50 сторінок стандартного комп’ютерного набору або друкованих на машинці через два інтервали. Допускається її оформлення (як виняток) у рукописному вигляді. У цьому випадку загальна місткість тексту повинна відповідати машинописному варіантові.

В об’єм роботи входять таблиці, ілюстрації, графічний матеріал тощо.

Перелік використаної літератури в загальний обсяг роботи не входить. Додатки до випускової роботи у вигляді окремих таблиць, графіків. карток і т. п. розміщуються після списку літератури і в обсяг роботи не входять.

Випускова робота складається з наступних головних розділів:

ВАРІАНТ 1

ВСТУП.

Розділ 1. Огляд літератури.

Розділ 2. Характеристика місця і умов проведення роботи.

Розділ 3. Основна частина.

3.1. Методика досліджень.

3.2. Результати роботи.

3.3. Аналіз отриманих результатів

Розділ 4. Економічне обґрунтування роботи

Розділ 5. Охорона праці

ВИСНОВКИ і пропозиції виробництву.

СПИСОК використаної літератури.

ДОДАТКИ.