20 | 06 | 2019

Якісні характеристики підготовки фахівців

Якісні характеристики підготовки фахівців

Показники успішності студентів

Зимова сесія проводилась згідно графіка навчального процесу і мала на меті перевірку остаточних знань студентів за наслідками вивчення дисциплін підготовки спеціалістів-екологів.

Зимову сесію складали 18 студентів означеної спеціальності, що складає 100% від контингенту стаціонарної форми навчання.

На сесію було винесено 5 екзаменів, та 6 заліків.

Екзамени проводилися згідно з розкладом, який був доведений своєчасно до відома викладачів та студентів. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюювалися за чотирибальною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно"), а заліки за двобальною шкалою(„зараховано", „не зараховано") і вносилися в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.

Аналіз дисциплін гуманітарного циклу (складались “Культура ділового спілкування”, “Екологічний менеджмент”, “Фізична культура”) показав, що студенти добре засвоїли навчальний матеріал, загальна успішність склала в середньому 96%, якість знань – 64%.

Результати складання іспитів з дисциплін фундаментального циклу показали такі дані: абсолютна успішність склала 96%, в межах від 94% (“Глобальна екологія”) до 100% (“Екологічні основи сталого розвитку”). Якість знань - 63% (середній показник), змінювалась в межах від 56 % (“Охорона праці в галузі”) до 72% (“Екологічні основи сталого розвитку”).

Серед дисциплін фахової підготовки загальна успішність склала 94%, а якість знань змінювалась в межах 56% (“Природоохоронні технології”) та 67% (“Управління природозаповідним фондом”).

Аналіз результатів зимової сесії заліково-екзаменаційної сесії свідчить про достатньо високий рівень знань студентів спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

Аналіз результатів виконання комплесних контрольних робіт

Для визначення якості залишкових знань студентів спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” були проведені комплексні контрольні роботи (ККР) з дисциплін підготовки фахівців:

-  дисциплін гуманітарного циклу: цивільна оборона, екологічний менеджмент, екологічна політика;

-  дисциплін фундаментального циклу: охорона праці в галузі, глобальна екологія, основи аквакультури;

-  дисциплін фахового циклу: управління природнозаповідним фондом, природоохоронні технології, управління техногенною та екологічною безпекою.

Комплексні контрольні роботи виконували 18 студентів, що складає 100% від контингенту.

Аналіз результатів контрольних робіт свідчить про достатній рівень теоретичної підготовки студентів означеної спеціальності.

Аналіз результатів ККР з дисциплін гуманітарного циклу

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Цивільна оборона” студентами спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Студенти продемонстрували такі результати:

Абсолютна успішність – 94,0%;

Якість навчання – 56%.

“відмінно” – 27,8%;

“добре” – 27,8%;

“задовільно” – 38,9%;

“незадовільно” – 5,5%.

Найбільш якісно та повно засвоєні такі теми: “Способи індивідуального і колективного захисту від уражальної дії ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї”; Порядок організації та проведення рятувальних робіт під час стихійних лих”; “Надання першої медичної допомоги собі та іншим людям при різного роду травмах, ушкодженнях”.

Менш якісно засвоєні студентами теми: “Організація цивільної оборони в Україні”.

Виявлені якість та рівень знань з дисципліни “Цивільна оборона” обумовлені такими чинниками:

-  важливим значенням навчальних тем в майбутній професійній діяльності студентів;

-  міжпредметними зв’язками дисципліни;

-  відсутністю спрямування деяких тем від майбутньої професійної діяльності студентів;

-  незначною кількістю навчальних годин на певні теми.

Пропонуються такі шляхи вдосконалення викладання дисципліни “Цивільна оборона”:

-  зближення навчального матеріалу з майбутньою професійною діяльністю студентів;

-  корекція навчальної робочої програми;

-  удосконалення використання професійних якостей студентів.

В цілому якість знань студентів з дисципліни “Цивільна оборона” відповідає вимогам до освітнього рівня “спеціаліст”.

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Екологічний менеджмент”.

Студенти продемонстрували такі результати:

Загальна успішність – 89%;

Якість знань – 61%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 27,8%;

“добре” – 33,3%;

“задовільно” – 27,8%;

“незадовільно” – 11%.

Найбільш якісно та повно засвоєні такі теми: “Система екоменеджменту та екоаудиту в Європейському Союзі”, “Концепція екоменеджменту в Україні”, “Об’єкти та суб’єкти екоаудиту”, “Екологічний менеджмент на підприємстві”.

Менш якісно засвоєні теми: “Система міжнародних стандартів з екологією менеджменту серії ISO”, “Державні стандарти України”, “Стандарти що орієнтовані на продукцію”.

Для оптимізації вивчення навчальної дисципліни пропонуються такі заходи:

-  розширення переліку навчальної та нормативної літератури з тем, присвячених вивченню стандартів екоменеджменту в Європі та Україні;

-  впровадження електронних довідників та лінії Internet з метою швидкого отримання новітніх даних;

-  конкретизацію індивідуальних завдань під час самостійної роботи студентів.

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Екологічна політика” студентами спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Студенти продемонстрували такі результати:

Абсолютна успішність – 100%;

Якість навчання – 61%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 22,2%;

“добре” – 38,9%;

“задовільно” – 38,9%;

“незадовільно” – 0%.

Найбільш якісно та повно засвоєні такі теми: “Державна концепція екологічної політики”, “Основні пріоритети в екології та використання ресурсів”, “Державна система контролю та управління екологічною безпекою”.

Менш якісно засвоєні студентами теми: “Принципи розробки та реалізації загальнонаціонального і регіональних екологічних програм”.

Виявлені якість та рівень знань і умінь з дисципліни “Екологічна політика” обумовлені такими чинниками:

-  важливістю дисципліни в повсякденному житті;

-  важливістю дисципліни для самовдосконалення;

-  орієнтація студентів на методичну та спортивну діяльність;

Пропонуються такі шляхи вдосконалення дисципліни:

-  збільшення уваги до спеціальної фізичної, технічної та змагальної підготовки студентів;

-  популяризація здорового способу життя.

В цілому якість знань студентів з дисципліни “Екологічна політика” є досить високою і відповідає вимогам до освітнього рівня “спеціаліст”.

Підсумки аналізу результатів виконання комплексних контрольних робіт з дисциплін гуманітарного циклу студентами спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” свідчить про достатній рівень засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок.

Загальна успішність за циклом складає 94%, якість знань – 59%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 25,9%;

“добре” – 33,3%;

“задовільно” – 35,3%;

“незадовільно” – 5,5%.

Найбільше повно та якісно засвоєні знання з дисципліни “Екологічна політика”. Для оптимізації викладання дисциплін гуманітарного циклу пропонується удосконалення навчального процесу шляхом поширення тематики самостійної роботи та розширення використання технічних засобів навчання.

В цілому якість знань студентів з дисциплін гуманітарного циклу досить високий і відповідає вимогам до фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 7.07.0801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Аналіз результатів ККР з дисциплін фундаментального циклу

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”.

Студенти продемонстрували такі результати:

Абсолютна успішність складає – 94%, якість знань – 61%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 33,3%,

“добре” – 27,8%,

“задовільно” – 33,3%,

“незадовільно” – 5,6%.

Найбільш якісно та повно опановані такі теми: “Значення охорони праці в галузі”, “Правові та організаційні питання охорони праці”, “Основи техніки безпеки”, “Пожежна безпека”.

Менш якісно засвоєні студентами теми: “Економічні питання охорони праці”, “Основи фізіології та гігієни праці”.

Виявлені якість та рівень знань з дисципліни “Охорона праці в галузі” обумовлені такими чинниками:

-  важливістю матеріалу дисципліни у професійній підготовці фахівця-еколога;

-  важливістю дисципліни в професійній діяльності;

-  невисока засвоєність деяких тем пов’язана з незначною кількістю практичних занять та незначним рівнем обґрунтування економічних проблем охорони праці в навчальній літературі.

Пропонується такі шляхи вдосконалення викладання дисципліни “Охорона праці в галузі”:

-  посилення уваги до організації практичної роботи студентів з деяких проблем;

-  розробка та використання навчально-методичних матеріалів, спрямованих на більш детальне вивчення матеріалу дисципліни.

В цілому якість знань студентів з дисципліни “Охорона праці в галузі” є високою і відповідає вимогам до освітнього рівня “спеціаліст”.

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Глобальна екологія” виявив таке.

Абсолютна успішність складає – 94%, Якість знань – 67%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 27,8%;

“добре” – 38,9%;

“задовільно” – 27,8%;

“незадовільно” – 5,5%.

Найбільш повно студенти опанували теоретичний матеріал та практичні навички з таких тем: “Еволюція та будова Всесвіту, сонячної системи”, “Сонячно-земні зв’язки”, “Планетарні геофізичні явища”. Деякі труднощі викликало вивчення тем: “Геосистемна організація географічної оболонки”, “Ієрархія та властивості природних компонентів”.

Виявлені результати вивчення дисципліни обумовлені такими чинниками:

-  необхідність застосування знань для рішення конкретних екологічних проблем регіону;

-  актуальність теоретичних підходів дисципліни для вивчення прикладних дисциплін підготовки фахівців;

-  використання математичних та ландшафтознавчих підходів до виділення систем організація географічної оболонки.

Для оптимізації вивчення дисципліни пропонуються такі заходи:

-  використовувати актуальні підходи до виокремлення сучасної екоситуації певних регіонів;

-  при організації самостійної роботи давати творчі завдання, метою яких є складання регіональних функціональних моделей сталого розвитку.

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Аквакультура” показав такі результати:

Абсолютна успішність складає – 94%, якість знань – 56%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 22,3%,

“добре” – 33,3%,

“задовільно” – 38,9%,

“незадовільно” – 5,5%.

Труднощі у засвоєння навчального матеріалу спостерігались при вивченні таких тем: “Державна система контролю та управління екологічною безпекою. Принципи розробки та реалізації загальнонаціонального і регіональних екологічних програм”.

Для удосконалення системи викладання дисципліни пропонуються такі заходи:

-  посилення міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами підготовки бакалаврів та спеціалістів;

-  узгодження теоретичного матеріалу з практичними завданнями та творчими роботами в межах навчальних дисциплін підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

В цілому якість знань студентів з дисципліни “Аквакультура” відповідає вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

Підсумки аналізу результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисциплін фундаментального циклу студентами спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” свідчить про таке: загальна успішність складає – 94%, якість знань – 61%.

Студенти показали досить рівний рівень засвоєння знань дисциплін цього циклу, що відповідає вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

Аналіз результатів ККР з дисциплін фахового циклу

Аналіз результатів виконання комплексної роботи з дисципліни “Управління природозаповідним фондом”. Студенти показали такі результати:

Загальна успішність складає – 94%, якість знань – 67%.

Найбільш якісно і повно студентами були засвоєні такі теми: “Основні положення та вимоги до функціонування об’єктів та територій ПЗФ”, “Особливості управління РЛП, НПП, БЗ”. Певні труднощі виникли при вивченні тем “Практичні приклади впровадження менеджмент-планів на території заповідного фонду” Це пов’язано з незначною практикою майбутніх фахівців з питань складання менеджмент планів в конкретних ресурсно-економічних умовах територій.

З метою усунення недоліків пропонувати наступні заходи:

-  посилення міжпредметних зв’язків між дисциплінами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “спеціаліст”: “Основи економічних теорій” та ін.;

-  посилити теоретичну підготовку конкретними практичними завданнями з розробки менеджмент-планів.

В цілому рівень знань студентів з дисципліни “Управління природозаповідним фондом” відповідає вимогам підготовки фахівців.

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Природоохоронні технології”.

Студенти показали такі результати: загальна успішність складає – 94%, якість знань – 56%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 27,8%;

“добре” – 27,8%;

“задовільно” – 38,9%;

“незадовільно” – 5,5%.

Найбільш якісно студентами засвоєні такі теми: “Загальна характеристика природоохоронних технологій”, “Природоохоронні технології в промисловості, сільськогосподарському виробництві”. Менш якісно засвоєні студентами теми: “Використання природоохоронних технологій в енергетиці, зв’язку”, “Оптимізація природоохоронних ситуацій”.

Для оптимізації процесу навчання пропонується:

-  збільшення кількості та якості навчального матеріалу з цих тем у виді комп’ютерних навчальних програм, довідників та ін.;

-  проведення навчальних екскурсій на підприємства відповідної галузі господарства з метою засвоєння основних принципів використання природоохоронних технологій;

-  запрошення до навчального процесу фахівців-практиків.

В цілому якість знань відповідає вимогам підготовки фахівців за даною спеціальністю.

Аналіз результатів виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни “Управління техногенною та екологічною безпекою”.

Студенти показали такі результати: загальна успішність складає – 94%, якість знань – 61%.

Співвідношення оцінок:

“відмінно” – 27,9%;

“добре” – 33,3%;

“задовільно” – 33,3%;

“незадовільно” – 5,5.

Найбільш якісно засвоєні такі теми навчального курсу: “Система управління безпекою в Україні”, “Класифікація техногенно-екологічних надзвичайних ситуацій” та ін. Менш якісно засвоєні такі теми: “Нормативно-методична база управління”, “Законознавство України у сфері захисту населення та території від Н. С.”.

Для оптимізації процесу навчання необхідні заходи:

-  оновлення бібліотеки додатковою навчально-нормативною літературою;

-  залучення до навчального процесу фахівців-юристів;

-  активізація вивчення зарубіжного досвіду у справі управління Н. С.

Підсумки аналізу результатів виконання комплексних робіт з дисциплін фахового циклу свідчить про досить міцне засвоєння знань та формування умінь та навичок студентами зазначеної спеціальності: загальна успішність – 94%, якість знань – 61%.

Ці показники задовольняють вимоги, щодо підготовки фахівців спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

Якість виконання курсових робіт

Відповідно до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу студенти спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” виконували курсові роботи з дисципліни “Екологічні основи сталого розвитку”.

Тематика курсових робіт включає вивчення розвитку і тиражування екологізованих технологій в промисловості, сільськогосподарському виробництві, транспорту, зв’язку, енергетиці, співвідношення ПЗФ і господарських територій та їх динаміка за умови сталого розвитку, демографічні аспекти сталого розвитку, системний підхід в прогнозуванні та моделюванні умов сталого розвитку.

За структурою, змістом та оформленням курсові роботи відповідають сучасним показникам науково-методичним вимогам, які висуваються для такого виду навчальної діяльності. При підготовці курсових робіт використовуються інформативні методи дослідження, сучасний статистичний матеріал, новітні інформаційні технології. При підготовці курсових робіт студенти спиралися на методичні рекомендації до їх виконання, які розроблені викладачами кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Практичне значення курсових робіт полягає у використанні матеріалу при засвоєнні студентами навчальних дисциплін, набуванні вмінь та навичок самостійної роботи, творчого підходу до майбутньої професійної діяльності.

Всі курсові роботи пройшли етап рецензування, в якому брали участь, як провідні викладачі навчального закладу так і фахівці практики. Захист курсових робіт виявив, що 28% студентів отримали оцінки “відмінно”, 33% – “добре”, 39% – “Задовільно”.

Підсумки оцінювання якості курсових робіт подані у таблиці 5.3.

Якість звітів про переддипломну практику

Переддипломна практика студентів спеціальності 7.0070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” була проведено згідно графіку навчально-виховного процесу, наказу директора Мелітопольскої філії ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”, положень Концепції практичної підготовки фахівців Спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”, робочої програми переддипломної практики.

Метою переддипломної практики було поглиблення та закріплення теоретичних знань та навичок з дисциплін навчального плану, розвинути уміння і навички, здобуті на ознайомчій та виробничій практиках, створити умови для реалізації творчих можливостей і потенціалу в професійній діяльності, підготуватися до написання дипломної роботи.

Практика студентів спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” проводилась на базах практики, які відповідають вимогам Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (08.04.1993 р.). Як бази практики були використані Міжрайонна державна екологічна інспекція м. Мелітополь, Мелітопольське державне лісомисливське господарство, Геніченська морська інспекція управління “Южрыбвод” м. Геніченськ, Севастопольське державне лісомисливське господарство АР Крим, Державне комунальне господарство “Водоканал” м. Мелітополь.

Аналіз результатів переддипломної практики студентів який проводиться на основі розгляду індивідуальних щоденників та конспективних звітів студентів (їх структура, визначення мети та завдань практики, їх вирішення), виробничих характеристик, відгуків керівників від університету та баз практик, свідчить про достатньо високий рівень теоретичної підготовки студентів, сформованості в них вмінь та навичок професійної діяльності. Він виявив, що 28% студентів отримали оцінки “відмінно”, 50% - “добре”, 22% - “задовільно”.

Підсумки оцінювання студентів за наслідки виробничої практики наведені у таблиці 5.4.

Характеристика микроорганизмов Lactococcus Streptococcus Mammococcus Lactobacterium Betabacterium

Характеристика микроорганизмов Lactococcus Streptococcus Mammococcus Lactobacterium Betabacterium

Микроорганизмы

Питательная среда

Характеристика колоний

Lactococcus lactic

Мясопептонная, молочная среда

Агар с гидролизованным молоком и мелом

Искусственные среды

Поверхностные колонии мелкие (до 1 мм) в виде бесструктурных, бесцветных, прозрачных капелек.

Мелкие каплевидные, в глубине среды колонии имеют лодочкообразную форму.

Штрих узкий, почти нитевидный, колонии в чашках Петри почти точкообразные (не более 1 мм).

Колонии имеют гладкие контуры и под микроскопом кажутся почти бесструктурными.

Lactococcus cremoris

Агар с гидролизованным молоком и мелом

Круглые каплевидные с ровным очерченным краем поверхностные колонии, лодочкообразные с ровным краем глубинные колонии (сходны со Lac. lactis)

Streptococcus citrovorus

Streptococcs paracitrovorus

Тв.

Сходные со Lac. lactis и Lac. сremoris круглые, каплевидные, с ровным очерченным краем поверхностные колонии, лодочкообразные с ровным краем глубинные колонии.

Streptococcus thermophilus

Специальные молочные среды ( сывороточный, молочнопептонный агар, желатин)

Округлой формы с зернистой структурой поверхностные колонии и лодочкообразные, иногда с выростом, глубинные. Колонии склонны к образованию волосистых отростков или сплошной волосистой зоны.

Mammococcus

Мясопептонные среды

Размеры колоний значительно больше, чем у Lac. lactis (однако этот размер все же не превышает 1,5-2 мм и по внешнему виду и структуре эти колонии соответствуют характеристике Lac. lactis).

Lactobacterium acidophilum

Lactobacterium bulgaricum

Тв

Поверхностные колонии мелкие, гладкие светлые, локонообразные диаметром 1,5-3 мм.

Глубинные – в виде кусочков ваты, «паучков».

Lactobacterium helvericum

Тв

Мелкие, сероватые, гладкие.

Lactobacterium thermophilum

Тв

Мелкие точечные с ровным краем.

Lactobacterium plantarum

Тв

Мелкие, беловатые, плоские.

Betabacterium breve

Плотные

Образуют круглые по форме колонии, сходные с термофильными молочно-кислыми палочками.

Статья УПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Статья  УПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рассмотрены проблемы оценки биологических затрат производства овцеводческой продукции и их влияние на формирование финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий

Развитие рыночных отношений в аграрном секторе страны предопределяет формирование эффективной системы управления деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Основной информационной базой управления является бухгалтерский учет.

Учет деятельности предприятий сельского хозяйства осуществляется на основании Положения стандарта бухгалтерского учета 30 «Биологические активы», в котором выделены животные, в частности овцеводческой отрасли, как объекты сельскохозяйственной деятельности, в отдельную учетную категорию – «биологические активы».

Внедрение П(С)БУ 30 внесло принципиальные изменения в оценку сельскохозяйственной продукции, согласно которой продукцию овцеводства оценивают по справедливой стоимости за минусом ожидаемых сбытовых расходов. Так же в Положение не отмечают необходимость определения себестоимости продукции отрасли. Вместе с тем, себестоимость является управленческой информацией, которая используется для планирования затрат производства, контроля над выполнением производственной программы, ценообразования и анализа результатов деятельности предприятия.

Затраты, связанные с производством овцеводческой продукции: расходование кормов, подстилки, биологического сырья в перерабатывающих производствах предприятий относят к биологическим.

При оценке биологических затрат на производство продукции овцеводства по фактической себестоимости в результате ее сбыта искусственно растет сумма прибыли и уровень рентабельности. Это создает видимость благополучия, искажает результаты анализа факторов и распределения прибыли в хозяйствах.

Рассчитываемая сумма прибыли в предприятиях не обеспечена никакими средствами и является недостоверной. Такое положение в информационной системе управления производственными процессами отрасли приводит к ошибочным управленческим решениям по использованию прибыли как источника накопления и потребления.

Следовательно, от надлежащей системы управления биологическими затратами в сельскохозяйственных предприятиях зависит объективность, достоверность информации о себестоимости произведенной продукции овцеводства, совокупных затратах предприятия, а также доходах, расходах и финансовых результатах, о показателях оценки эффективности производственной деятельности отрасли и в целом предприятия.

Для формирования высокоэффективной системы управления себестоимостью овцеводческой продукции и финансовыми результатами от ее продажи целесообразно

·  при оценке биологических затрат в производстве продукции использовать обоснованные стоимостные категории;

·  совершенствовать методику оценки биологических затрат на производство продукции, то есть кормов, подстилки, а так же амортизируемых биологических активов, по приемлемой справедливой стоимости так, чтобы стало возможным более обоснованно калькулировать себестоимость продукции, учитывать влияние инфляции на ее величину, получать реальные, достоверные показатели затрат и финансовых результатов от деятельности сельскохозяйственных предприятий для эффективного управления;

·  контролировать затраты на производство продукции и управлять ими путем планирования и управленческого учета по технологическим периодам производственных процессов в овцеводстве. Это позволит исчислять себестоимость в планировании и управленческом учете по окончании каждого периода технологического процесса производства, оперативно анализировать и управлять производственными процессами по модели управления «затраты – выпуск – результат», то есть переменными затратами, прибылью на производственной стадии кругооборота совокупного продукта.

Библиографический список:

1.  П(С)БО 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.05 р. №790 // Облік і фінанси АПК.-2006.-№6.-С.4-8

2.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.06 р. №1315 [Електронний ресурс]. - Електронні текстові данні. - К.: Правові системи НаУ, 2007.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ»

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ»


I Финансы предприятий, финансовый менеджмент, финансовая деятельность, санация и банкротство и т. п.

1.  Антикризисное управление на предприятии.

2.  Банкротство и санация предприятий в Украине

3.  Финансовое обоснование и оценка бизнес-плана предприятия.

4.  Бюджетирование в системе оперативного финансового планирования на предприятии.

5.  Бюджетирование в управлении инвестиционной деятельностью предприятия.

6.  Дивидендная политика предприятия и пути ее совершенствования.

7.  Инвестиционная политика предприятия и пути ее совершенствования.

8.  Источники финансирования предприятия и оптимизация структуры капитала.

9.  Корпоративное управление в Украине и его влияние на финансовую деятельность предприятия.

10.  Оборотные активы предприятия и источники их формирования.

11.  Обоснование и реализация инвестиционной стратегии предприятия.

12.  Обоснование и реализация финансовой стратегии предприятия.

13.  Оптимизация структуры капитала предприятия.

14.  Оценка вероятности риска банкротства предприятия.

15.  Оценка и оптимизация структуры капитала предприятия.

16.  Оценка и прогнозирование финансового состояния предприятия.

17.  Оценка и пути повышения ликвидности и платежеспособности предприятия.

18.  Оценка и пути улучшения финансовой деятельности предприятия.

19.  Управление активами предприятия

20.  Формирование кредитной политики и управление дебиторской задолженностью предприятия.

21.  Управление денежными потоками предприятия.

22.  Оценка имущества предприятия и формирование источников его финансирования.

23.  Оценка инвестиционной привлекательности предприятия.

24.  Оценка акций предприятия.

25.  Оценка эффективности облигационного займа предприятия.

26.  Оценка и совершенствование финансовой деятельности акционерного общества.

27.  Оценка и пути повышения финансовых результатов деятельности предприятия.

28.  Оценка эффективности и совершенствование инвестиционной деятельности предприятия.

29.  Оценка эффективности формирования и использования финансовых ресурсов предприятия.

30.  План финансового оздоровления предприятия.

31.  Оценка потребности предприятия в капитале и источников ее покрытия.

32.  Пути повышения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия

33.  Экономические риски и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

34.  Санация предприятия как способ восстановления платежеспособности предприятий.

35.  Управление денежными потоками предприятия.

36.  Управление инвестиционной деятельностью предприятия.

37.  Управление стоимостью предприятия.

38.  Управление финансами акционерных обществ.

39.  Управление формированием, распределением и использованием прибыли предприятия.

40.  Финансовая эффективность деятельности малых предприятий в Украине.

41.  Финансовое состояние предприятия, его оценка и пути улучшения.

42.  Финансовые аспекты функционирования акционерного общества.

43.  Финансовые результаты предприятия и пути их улучшения.

44.  Финансовый механизм корпоративной реструктуризации предприятия.

45.  Финансовое планирование на предприятии.

46.  Формирование источников финансирования санационных мероприятий.

47.  Формирование финансовых ресурсов предприятий и эффективность их использования.

48.  Экономическое обоснование инвестиционного проекта предприятия и источников его финансирования.

49.  Опыт и совершенствование экспресс-диагностики банкротства предприятия.

50.  Формирование и реализация эмиссионной стратегии предприятия на рынке корпоративных облигаций.

51.  Совершенствование управления финансовыми рисками на предприятии.

52.  Инвестиционная политика предприятия: формирование, реализация и оценка.

53.  Организация и эффективность риск-менеджмента на предприятии.

54.  Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.

55.  Оценка и пути повышения эффективности формирования и использования финансовых ресурсов предприятия.

56.  Прогнозирование банкротства в системе антикризисного управления предприятием.

57.  Совершенствование управления капиталом и дивидендной политикой акционерного общества.

58.  Совершенствование финансового планирования и прогнозирования на предприятии.

59.  Управление финансами малого предприятия.

60.  Управление финансами в инвестиционных фондах.

61.  Финансовый контролинг на предприятии.

62.  Кредитоспособность предприятия и пути ее повышения.

63.  Финансовые аспекты управления экспортно-импортными операциями предприятий.

64.  Управление финансами предприятий с иностранными инвестициями.

65.  Финансовые риски субъектов ведения хозяйства

66.  Экономическое обоснование, организация и оценка применения лизинга для финансирования основных средств предприятия.

II Бюджетная система, государственное регулирование финансов …

68  Бюджетное субсидирование и его инструменты

69  Бюджетное финансирование общего среднего образования

70  Бюджетные трансферты в системе взаимодействия различных уровней власти.

71  Бюджетный контроль за формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов в социальной сфере

72  Бюджетный механизм социальной защиты

73  Бюджетный процесс и его усовершенствование в условиях демократизации общества АРК.

74  Взаимоотношения между бюджетами и пути их совершенствования

75  Государственные финансы Украины и их роль в реализации социально-экономической политики

76  Бюджет и его роль в реализации экономической и социальной политики АРК.

77  Казначейская система кассового выполнения бюджета и ее развитие в Украине

78  Контроль органов Государственного казначейства за целевым использованием бюджетных средств.

79  Контрольно-ревизионная служба государства и направления совершенствования его деятельности

80  Межбюджетные отношения в Украине.

81  Местные бюджеты и их роль в реализации региональной финансовой политики

82  Методы дотирования местных бюджетов и их совершенствование

83  Обслуживание государственного долга Украины.

84  Организация, формы и методы бюджетного финансирования.

85  Основные направления использования средств местных бюджетов.

86  Оценка и пути оптимизации деятельности Государственного Казначейства.

87  Оценка финансирования социальной сферы в Украине.

88  Планирование расходов местных бюджетов.

89  Районные бюджеты в системе финансирования социально-экономического развития

90  Система расходов бюджета и ее оптимизация

91  Система формирования доходов бюджета и ее совершенствование

92  Планирование и контроль исполнения местных бюджетов

93  Финансирование социально-экономического развития региона

94  Финансовый контроль за деятельностью государственных целевых фондов и политика его развития

95  Формирование доходной части бюджета АРК и ее социально-экономическое значение.

96  Формирование доходов местных бюджетов и их влияние на социально-экономическую деятельность региона.

97  Оценка и совершенствование финансирования учреждений образования.

98  Оценка и совершенствование финансирования медицинских учреждений.

99  Планирование и анализ расходов бюджета на социальную сферу в Украине.

100  Планирование и анализ расходов бюджета на экономическую деятельность в Украине.

101  Планирование и анализ доходов бюджета Автономной Республики Крым.

102  Планирование и анализ доходов государственного бюджета.

103  Планирование и анализ расходов государственного бюджета.

104  Планирование и анализ расходов бюджета Автономной Республики Крым.

105  Управление финансами и финансовый контроль на региональном уровне (на примере Министерства Финансов АРК).

106  Планирование и порядок финансирования расходов и местных бюджетов.

107  Планирование и анализ финансовых ресурсов местного самоуправления.

108  Планирование и анализ финансового обеспечения предприятий коммунальной формы собственности.

III Налоги

110  Акцизное налогообложение и его развитие в Украине

111  Земельный налог, его бюджетное и регулирующее значения

112  Косвенные налоги и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

113  Местные налоги и сборы и их роль в развития региона

114  Местные налоги как фискальный и регулирующий инструмент местных органов власти

115  Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании доходов бюджета.

116  Налог на доходы физических лиц: бюджетная и регулирующая роль

117  Налоги на потребление и их роль в формировании доходов бюджета

118  Налоговое планирование на предприятии.

119  Налоговые льготы и их роль в развитии предприятий.

120  Налоговый контроль как элемент налогового менеджмента Украины.

121  Налогообложение малого предприятия и его влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

122  Налогообложение на рынке ценных бумаг Украины.

123  Налогообложение прибыли предприятий и его роль в регулировании финансово-хозяйственной деятельности.

124  Оптимизация налоговых платежей на предприятии.

125  Платежи за использование естественных ресурсов

126  Прямые налоги и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

127  Прямые налоги и их роль в формировании доходов бюджета

128  НДС в регулировании потребительского спроса и предложения.

129  Система налогообложения предприятия и пути ее совершенствования.

130  Налогообложение предприятий и его влияние на принятие финансово-хозяйственных решений.

IV Ценные бумаги

131  Государственное регулирование операций с ценными бумагами.

132  Инфраструктура фондового рынка в Украине

133  Использование векселей в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

134  Корпоративные операции предприятия с ценными бумагами.

135  Особенности торговли ценными бумагами в Украине.

136  Оценка факторов риска на рынке ценных бумаг Украины.

137  Пенсионный фонд Украины и совершенствования пенсионного обеспечения

138  Рынок государственных ценных бумаг в Украине

139  Рынок корпоративных облигаций в Украине

140  Биржевые индексы в Украине и методы их расчета.

141  Технический анализ ценных бумаг.

142  Управление размещением ценных бумаг предприятия.

143  Фондовые биржи и их роль в становлении и развитии фондового рынка в Украине.

144  Фундаментальный анализ ценных бумаг.

145  Эмиссионная стратегия предприятия на рынке акций.

146  Эмиссионная стратегия предприятия на рынке корпоративных облигаций.

147  Хеджирование риска инвестора на рынке ценных бумаг.

V Страхование

149  Государственное регулирование страховой деятельности в Украине.

150  Государственное социальное страхование в системе рыночных отношений

151  Доходы и расходы страховых компаний.

152  Инвестиционная политика страховой компании.

153  Организация и перспективы пенсионного страхования в Украине.

154  Особенности финансово-хозяйственной деятельности страховых компаний в Украине.

155  Страхование имущества в Украине.

156  Страхование кредитных рисков в Украине.

157  Фонды государственного социального страхования и их развитие в Украине

158  Финансовый менеджмент в страховых компаниях.

159  Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности страховой компании.

160  Управление платежеспособностью страховых компаний.

161  Опыт и совершенствование страхования кредитных рисков.

162  Опыт и совершенствование страхования ответственности предприятий в Украине.

163  Опыт и совершенствование страхования предпринимательских рисков.

164  Формирование и использование резервов страховых компаний.

165  Управление финансовой устойчивостью страховых компаний.

166  Страхование финансовых рисков.

167  Оценка и пути повышения финансовой устойчивости страховой компании.

VI Управление финансовой деятельностью банков

169  Депозитные операции коммерческих банков и их совершенствование..

170  Операции банка с ценными бумагами и их совершенствование.

171  Оценка и совершенствование кредитоспособности заемщика.

172  Оценка финансовой деятельности кредитного союза.

173  Финансовая устойчивость и платежеспособность коммерческого банка.

174  Эффективность инвестиционных операций коммерческих банков.

175  Фондовые операции коммерческого банка и пути их совершенствования.

176  Анализ опыта и совершенствование формирования банковских ресурсов.

177  Факторинговые операции коммерческого банка и опыт их использования предприятиями.

178  Совершенствование управления пассивами коммерческого банка.

179  Совершенствование управления активами коммерческого банка.

180  Обслуживание банком внешне-экономической деятельности предприятия.

181  Лизинговые операции коммерческого банка и их использование предприятиями.

182  Управление кредитным риском в банке.

183  Управление банковскими рисками.

184  Кредитные операции коммерческих банков их совершенствование.

 

Статья ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ В УПРАВЛЕНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

На протяжении становления Украины как суверенного государства реформируются ее властные структуры, которые основываются на государственной собственности и имеют развитую и разветвленную контролирующую сеть. Развивается местное самоуправление, которое опирается на коммунальную собственность и нуждается в создании органов муниципального контроля. Наряду с этим продолжается становление гражданского общества, экономической основой которого выступает частная собственность. Обеспечение гарантированных Конституцией прав владеть, пользоваться и распоряжаться частной собственностью обусловливает возникновение и усиливает актуальность развития независимого контроля. Одной из важных его форм является аудит. 16 лет тому назад был принят Закон Украины «Об аудиторской деятельности». Он определил экономико-правовые основы независимого аудита и предоставил ему легитимность. За этот период в Украине создана система аудита, которая призвана содействовать развитию национального хозяйства и демократизации общественной жизни страны.

Вопросы использования информации по результатам внутреннего и внешнего аудита в управлении деятельностью предприятия рассматривало множество авторов, среди которых С. Голов, С. Зубилевич [1], Е. Петрик, В. Кузьмин [2], И. Пилипенко, В. Шевчук [3] и другие.

Целью данной статьи является изучение влияния внутреннего и внешнего аудита на принятие управленческих решений в деятельности предприятия.

Создание системы независимого аудита является существенным достижением общественно-хозяйственной и социально-политической практики и период становления Украины как суверенного государства. Это результат совместных усилий власти и бизнеса на пути реформирования экономики, развития ее частного сектора, становления гражданского общества.

Результат совместных усилий власти и бизнеса, а также существенное достижение общественно-хозяйственной и социально-политической практики в период становления Украины как суверенного государства является создание системы независимого аудита. Система независимого аудита сыграло важную роль на пути реформирования экономики, развитие его частного сектора, становление гражданского общества.

Осуществление аудита предусматривает защиту имущественных и финансовых интересов хозяйствующих субъектов, предоставление возможностей самостоятельного выбора аудиторов этими субъектами. Одной из особенностей независимого контроля является его демократичность. Важными признака ми демократизма аудита выступают его экономико-правовые цели, прозрачность (с одновременным сохранением коммерческой тайны заказчика), вариативность в выборе субъектов, ответственность за качество осуществленных проверок и др.

Эти признаки существенно отличают независимый контроль от государственного. В то же время они указывают на необходимость демократизации тех разновидностей государственного, особенно фискального, контроля, которые имеют императивный характер.

Система аудита в настоящее время охватывает: аудиторов, которые предоставляют профессиональные услуги в составе аудиторских фирм, и аудиторов-предпринимателей, действующих единолично, зарегистрировав аудиторскую деятельность. В аудиторских фирмах трудоустроены специалисты по бухгалтерскому учету, финансам, налогообложению, хозяйственному нраву, а также другие сотрудники, работающие под руководством сертифицированных аудиторов.

Важным компонентом аудиторской общественности являются представители внутреннего аудита. Эта разновидность аудита становится все более распространенной в банках, акционерных обществах, холдинговых компаниях, инвестиционных фондах и других корпоративных структурах.

Аудиторы относятся к наиболее квалифицированной составляющей экономистов Украины. Каждый сертифицированный аудитор имеет высшее образование, не менее 3 лет непрерывного стажа практической работы. Аудиторы имеют опыт бухгалтерского учета и аудита по требованиям международных стандартов, а также знания по финансовому анализу, налогообложению, хозяйственному праву и т. п. Наряду с приобретением новых профессиональных знаний они постоянно совершенствуют владение компьютерной техникой, иностранными языками, юриспруденцией и др.

Перед нами стает вопрос: «А какую роль играет аудит в управлении деятельности хозяйствующих субъектов? Возросла ли его роль или переживает период стагнации?»

Аудит играет определяющую роль в наблюдении процессов деятельности хозяйствующих субъектов. Аудит отличается от других форм контроля прежде всего системным подходом к их деятельности. Важное значением при этом имеет сосредоточение внимания аудиторов на пяти важнейших элементах этой деятельности – активах, обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах хозяйствующих субъектов независимо от их отрасли, формы собственности, прибыльной и неприбыльной направленности и др.

Аудиторские проверки должны не только выяснить достоверность финансовой отчетности, но и благодаря соблюдению принципа превалирования сущности над формой, они призваны проникать в глубинную логику отслеживаемых экономических явлений и процессов, обосновывать эффективные прогнозные решения.

Особенно важным является аудит активов, т. е. контролируемых предприятием ресурсов, использование которых обеспечивает получение будущих экономических выгод. Важность аудита активов обусловлена тем, что воплощенная в них выгода является экономическим потенциалом хозяйствующих субъектов. С учетом того, что каждая из его составляющих должна содействовать получению экономических выгод, аудит активов включает выявление эффективности использования экономического потенциала хозяйствующими субъектами, что не всегда предусматривает проведение государственного финансового контроля. Безальтернативность аудита в управлении предпринимательской деятельности особенно возрастает на микроэкономическом уровне. Внутренний аудит представляет собой тот элемент управления системы предприятиями, отсутствие которого разрушает систему внутрикорпоративного менеджмента или даже делает невозможным ее функционирование.

Возникает необходимость распространения внутреннего аудита на акционерные общества, холдинговые компании, инвестиционные фонды и другие корпоративные структуры. Повышение эффективности их деятельности должно содействовать интегрированию внутреннего аудита с управленческим учетом и функционально-стоимостным анализом, которые совместно должны образовать систему внутрикорпоративного контроллинга. Она признана изыскивать и мобилизовать резервы экономии ресурсов, уменьшения себестоимости и повышения конкурентоспособности продукции, товаров, работ и услуг.

Соответствующих изменений требует и стратегия осуществления внешнего аудита на микроэкономическом уровне. В отличие от государственного финансового контроля, который носит императивный характер, направленный на выявление нарушений, аудит осуществляют, как правило, с предупредительными намереньями. Таким образом, все больше значимость приобретает диагностический, профилактический, санационный и другие виды аудита, которые имеют преимущественно превентивный характер.

Рассмотрев состояние аудиторской деятельности в Украине можно выделить следующие направлениями развития внутреннего и внешнего аудита в управлении деятельностью предприятия:

1.  Разработка стандартов внутреннего аудита для предприятий Украины, механизмов практического применения международных стандартов в Украине, создание к ним комментариев в полном объеме.

2.  Используя обобщенный практический опыт работы международных и отечественных аудиторских фирм, разработка Типовых методик аудиторской проверки финансовой отчетности в разрезе отраслей их деятельности (банковская, торговая, страховая, химическая, металлургическая, пищевая, легкая промышленность и т. п.) предприятий с целью повышения эффективности управления предприятием.

3.  Определение Аудиторской палатой и Союзом аудиторов минимального перечня институтов гражданского общества, сотрудничество и взаимодействие с которыми желательно или объективно необходимо, и активизация работы с ними (прежде всего это касается Министерства финансов Украины, ГКЦБФР Украины, Министерства статистики Украины, ГКРС Украины, ГНА Украины, Счетной палаты Украины). Такое взаимодействие целесообразно осуществлять по двум основным направлениям: а) сотрудничество разных учреждений в решении вопросов аудита; б) привлечение АПУ, САУ, аудиторов к решению экономических проблем на разных уровнях государственного управления.

4.  Обращение надлежащего внимания со стороны профессиональных организаций и руководителей аудиторских фирм обеспечению профессиональной независимости аудиторов. На законодательном уровне решение вопросов относительно порядка утверждения аудитора на проверку, а именно чтобы его утверждало общее собрание акционеров (собственников), а не нанимаемая администрация (директор).

5.  Углубление и активизация работы в направлении формирования рынка аудиторских услуг по вопросам прогнозирования эффективности использования капитала, оценки экономической конкурентоспособности продукции, эффективности деятельности предприятия (бизнеса) на перспективу, предоставление услуг по компьютеризации учета.

6.  Выполнение заказов на аудит органов государственной власти, где государственный контроль невозможен или неэффективен. Устранение несоответствия формирования фактографических данных предприятиями для потребностей разных министерств и ведомств (Министерство финансов Украины, Министерство статистики Украины, ГНА Украины и др.) и их проверки аудитором (например, максимальная ликвидация несоответствия данных статистического, бухгалтерского и налогового учета).

7.  Дальнейшее развитие методологии и технологии аудита на основе использования компьютерной техники, информационных технологий, статистических и аналитических методик.

Таким образом, рост роли внутреннего и внешнего аудита обусловлен его значимостью в управлении предпринимательской деятельностью на микроэкономическом уровне. Он является тем элементом управления предприятиями, отсутствие которого разрушает или делает невозможным внутрикорпоративный менеджмент. Особое значение приобретает аудит активов, использование которых обеспечивает получение будущих экономических выгод, представляющих собой экономический потенциал хозяйствующих субъектов. Многие проблемы аудиторской деятельности требуют решения в ближайшем будущем, что определило направления развития внутреннего и внешнего аудита в управлении деятельностью предприятия.

Использованные источники:

1.  Голов С., Зубилевич С., Пархоменко В. Регулирование в сфере бухгалтерского учета и аудита в ЭС и перспективы адаптации законодательства Украины. – К., 2005.

2.  Петрик Е., Кузьмин В. Аудит; законодательно-нормативное регулирование, исторические аспекты и проблемы развития в Украине. - Бухгалтерский учет и аудит. – №8-9. – 2005.

3.  Пилипенко И., Шевчук В. Национальная система аудита: опыт становления и направления развития. – Бухгалтерский учет и аудит. – №3. – 2008.