19 | 10 | 2019

Інструкція з охорони праці для працівників адміністративного апарату 2009

Інструкція з охорони праці  для працівників адміністративного апарату 2009


Інструкція з охорони праці № 5

Для працівників адміністративного апарату

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дана інструкція являється нормативним документом з охорони праці.

1.2.Вимоги інструкції є обов’язковими для працівників , які виконують дану роботу.

1.3.Інструкція призначена для запобігання несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які можуть виникнути при виконанні даного виду робіт.

1.4.Працівники, які виконують ці роботи підлягають медичному огляду відповідно до положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджено наказом МОЗ №45 від 31.03.94року.

1.5.До роботи допускаються особи, які не мають медичних протипоказань.

1.6.Ця інструкція видається під розпис всім працівникам, які виконують дану роботу, під час первинного інструктажу.

1.7.За порушення вимог цієї інструкції винні працівники притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності.

1.8.До роботи допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли вступний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці, практичне засвоєння безпечних навичок та прийомів праці, перевірку знань з охорони праці.

1.9.Кожен працівник, який виявив порушення вимог цієї інструкції чи помітив нестачу, несправність обладнання, захисних засобів, що створює загрозу життю чи здоров’ю самого працівника, людей, які його оточують, навколишньому середовищу або загрозу виникнення аварійної ситуації, зобов’язаний особисто вжити посильних заходів щодо попередження та ліквідації загрози, негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівнику.

Працівник зобов’язаний :

А) додержуватися вимог з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці;

Б) попереджувати та застерігати товаришів по роботі про недозволенність порушення правил безпеки;

В) нести персональну відповідальність за порушення правил безпеки згідно з чинним законодавством;

Г) при виникненні пожежі знати дії до прибуття пожежної команди;

Д) уміти користуватися засобами пожежегасіння;

Е) знати і вміти надавати долікарняну допомогу при нещасних випадках.

1.10.Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для здоров’я. Працівник звертає увагу керівника, який видав наказ, що суперечить вимогам цієї інструкції та повідомляє керівника вищого рівня.

1.11.Працівник повинен знати: дану інструкцію, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

1.12.Під час виконання робіт працівнику необхідно дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.13.При виконанні даного виду робіт на працівника можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:

-  ураження електрострумом при порушенні ізоляції обладнання;

-  застуда внаслідок протягів;

-  недостатнє освітлення робочої зони;

-  гострі краї обладнання, меблів;

-  тривалі статичні навантаження і монотонність праці.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Оглянути та підготувати робоче місце, прибрати сторонні речі.

2.2.Перевірити зовнішнім оглядом справність вимикачів, розеток електромережі, електропилок, електрошнурів та іншого обладнання, що використовується. У випадку яких–небудь пошкоджень заявити про це керівнику.

2.3.Перевірити робоче місце на пожежну безпеку, освітлення робочого місця.

2.4.Працювати на несправному обладнанні забороняється.

2.5.Організація робочого місця повинна забезпечувати безпеку виконання робіт.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Додержуватись правил внутрішнього розпорядку.

3.2.Забороняється класти сторонні речі на оргтехніку.

3.3.Забороняється працювати на оргтехніці при знятих та відкритих кришках.

3.4.Забороняється:

-  самому усувати пошкодження електрообладнання, електромережі;

-  самостійно виконувати ремонт оргтехніки, іншого обладнання;

-  залишати без нагляду комп’ютер, калькулятор, інше обладнання, включене в електромережу;

-  користуватися електронагрівальними приладами, які не відповідають вимогам безпеки;

-  палити на робочих місцях.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.Привести в порядок робоче місце.

4.2.Вимкнути живлення комп’ютера, калькулятора, іншого обладнання в порядку встановленому інструкцією на це обладнання.

4.3.Оглянути робоче місце на пожежну безпеку.

4.4.Вимкнути всі електроприлади, електрообладнання.

4.5.Після закінчення роботи працівник повинен дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

4.6.По всі недоліки виявлені у процесі роботи необхідно повідомити керівника.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКТ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.Кожен працівник, який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу і подати команду “Стоп!”

5.2.Команду “Стоп!”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати всі працівники, які почули її.

5.3.Про загрозу виникнення, або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт.

5.4.При наявності потерпілих під час аварії необхідно евакуювати їх з місця аварії та надати долікарняну допомогу, визвати “швидку допомогу” по телефону 103.

5.5.У разі виявлення диму чи виникнення пожежі працівник повинен негайно повідомити оточуючих людей, свого безпосереднього керівника, при необхідності – рятувальні та спеціальні служби. Одночасно припинити роботу і вжити заходів щодо ліквідації пожежі за допомогою наявних первинних засобів.

5.6.При виникненні короткого замикання у мережі електроживлення – негайно припинити роботу, вимкнути обладнання. Доповісти керівнику робіт або відповідальному за електрогосподарство.

5.7.При пораненні чи опіку працівника слід відкрити індивідуальний пакет, який знаходиться в аптечці першої допомоги, накласти стерильний перев’язувальний матеріал на рану та перев’язати її.

5.8.При переломах чи вивихах необхідно накласти “шину”, або імобілізувати місце перелому в інший спосіб.

5.9.При кровотечі необхідно негайно її зупинити жгутом чи в інший спосіб.

5.10.При ураженні працівника електричним струмом необхідно звільнити потерпілого від дії електроструму, негайно вимкнути електромережу, перерубати або перерізати провід будь-яким інструментом з ізольованою ручкою, відокремити потерпілого від струмоведучих частин.

5.11.В усіх випадках до потерпілого необхідно викликати лікаря, а до його прибуття надавати потерпілому першу медичну допомогу.

5.12.При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов’язаних безпосередньо з роботами на дільниці слід діяти відповідно до своїх обов’язків згідно ”Плану ліквідації аварій”.

5.13.У разі виникнення нещасного випадку, при можливості, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків, необхідно зберегти устаткування та обстановку на робочому місці у стані, який був на момент події.

5.15.При усуненні наслідків аварії або стихійного лиха виконання правил безпеки для усіх категорій працівників обов’язкове.


ИНСТРУКЦИЯ По охране труда для работы на сверлильных станках

 

ИНСТРУКЦИЯ По охране труда для работы на сверлильных станках

N______

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К работе на сверлильных станках допускаются рабочие, прошедшие инструктаж на рабочем месте о безопасных методах работы на этих станках.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Надеть спецодежду и привести себя в порядок: застегнуть рукава, поля одежды заправить так, чтобы не было свисающих концов, волосы убрать под головной убор.

2.2. Проверить наличие и исправность ограждения.

2.3. Проверить заземление станка.

Про все нисправности сообщить мастеру (механику) и до их исправления работу не начинать.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Крепко и надежно закрепить установленную деталь стола станка с помощью специальных крепильных болтов или тисков.

3.2. Перед установкой и снятием деталей со станка, шпиндель с резательным инструментом отвести в безопасное положение.

3.3. При установке резательного инструмента в шпиндель станка внимательно следить за надежностью его крепления и правильностью центрирования.

3.4. Устанавливать и снимать резательный инструмент только после полной остановки станка.

3.5. При ослаблении крепления резательного инструмента или обрабатываемой детали, немедленно остановить станок.

3.6. При повороте детали вместе с резательным инструментом остановить станок и закрепить деталь. Крепить обрабатываемую деталь или резательный инструмент на ходу станка - запрещается.

3.7. Перед выходом сверла из отверстия уменьшить подачу (нажатие) сверла.

3.8. При сверлении глубоких отверстий время от времени выводить сверло из отверстия для удаления стружки.

3.9. Не допускать навивания стружки на сверло или обрабатываемую деталь, своевременно удалять ее специальным крюком, щеткой или скребком после полной остановки станка.

Запрещается удалять стружку незащищенными руками.

3.10. Запрещается во время работы станка снимать и натягивать приводные ремни на шкивы, снимать защитное ограждение.

3.11. Во время вращения шпинделя брать или передавать какие-либо предметы через станок - запрещается.

3.12. Запрещается уменьшать обороты шпинделя рукой или каким-либо предметом после выключения станка.

3.13. Для ремонта, чистки и смазки выключить станок и возле пусковых устройство вывесить плакат: “Не включать, работают люди”.

3.14. Запрещается работать на станке в рукавицах или забинтованными пальцами без резиновых напальчников.

3.15. Выключить станок:

а) при прекращении работы и при уходе от станка даже на короткое время;

б) перед установкой и снятием приспособлений и обрабатываемых деталей;

в) при прекращении подачи электроэрергии;

г) перед приборкой, чисткой и смазкой станка;

д) при выявлении неисправности станка;

е) при подтягивании болтов, гаек и других деталей станка.

3.16. При работе придерживаться правил личной гигиены: не мыть руки в масле, бензине, эмульсии, не вытирать их концами, загрязненными стружкой, не оставлять одежду на рабочем месте.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, при появлении напряжения на металлических частях станка, необходимо срочно остановить станок, оказать первую помощь пострадавшему и сообщить механику, мастеру.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Остановить станок и электродвигатель.

5.2. Прибрать станок и свое рабочее место, собрать и убрать инструмент, убрать стружку со станка, обработанные детали и заготовки сложить на отведенном для них месте.

5.3. Сообщить мастеру про все нисправности, которые имели место во время работы.

Инструкцию составил:

___________________ ____________________ _____________________

должность подпись Ф. И.О.

“____”______199__год

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по охране труда

____________________ ___________________ ______________________

должность подпись Ф. И.О.

“____”________199__год

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Для кулинара колбасного цеха, обслуживающего кутер.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Для кулинара колбасного цеха, обслуживающего кутер.

1.ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция выработана с учетом требования Закона Украины "Об охране труда", коллективного договора /соглашения/, типового положения об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

2.1. На должность кулинара, обслуживающего кутер (оператора), назначаются лица /мужчины и женщины/ достигшие 18-летнего возраста, имеющие среднее образование, а также прошедшие медицинский осмотр и стажировку на рабочем месте под руководством опытного работника. Они должны пройти инструктаж по электробезопасности у лица, ответственного за электрохозяйство с оформлением в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда и имеющие группу I по электробезопасности.

2.2. Допуск оператора к самостоятельной работе производится после прохождения вводного инструктажа при приёме на работу, обучения, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки и приобретения навыков безопасных методов труда.

2.3. Оператор после первичного инструктажа на рабочем месте должен на протяжении 2-15 смен /в зависимости от характера работ и квалификации работника/ пройти стажировку под руководством ответственного работника /обучающего/, назначенного приказом или распоряжением по предприятию.

2.4. Повторный инструктаж на рабочем месте 1 раз в год, внеплановый в следующих случаях:

·  при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента.

·  при накрушении оператором нормативных актов об охране труда, требований настоящей инструкции, которые могут привести или привели к травме, аварии или отравлению.

·  по требованию инспектирующих и вышестоящих органов.

2.5. Целевой инструктаж проводится:

·  при выполнении разовых работ, непосредственно не связанных с обязанностями по специальности /погрузка, разгрузка, разовые работы за пределами цеха, и т. п./

·  при ликвидации аварии, стихийного бедствия,

·  при экскурсиях на предприятии.

2.6. Допуск к работе лиц, не прошедших инструктаж и стажировку на рабочем месте запрещается.

2.7. Оператор обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и санитарной гигиены цеха, курить только в установленных и оборудованных местах.

2.8. Запрещается распитие спиртных напитков на территории предприятия.

2.9. Опасные и вредные производственные факторы:

·  опасность поражения электрическим током,

• опасность травмы при попадании частей тела в зону работы ножей,

• скользкий пол,

• инфицирование от сырьевого продукта через поврежденные участки кожи.

2.10. Во время работы оператор обязан пользоваться спецодеждой, спецобувью, и головным убором согласно нормам:

- костюм х/б,

-  ботинки кожанные,

- фартук,

- головной убор или платок.

2.11. При травмировании, обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструмента оператор обязан сообщить своему непосредственному руководителю /мастеру, начальнику цеха/.

2.12. Оператор должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, знать и соблюдать правила личной гигиены при выполнении работы.

2.13. Оператор несёт ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в том числе:

·  за несоблюдение обязательств по охране труда, предусмотренных коллективным договором и правилами внутреннего распорядка предприятия,

·  за качественное и своевременное выполнение порученной работы,

·  за состояние и режим работы обслуживаемого им электрооборудования, сохранность инструмента, защитных средств.

·  за непринятие мер по предупреждению неисправностей, которые могут вызвать аварии, оборудования, нарушить безопасность людей, вызвать пожар,

·  за чистоту и установленный порядок на закреплённом за ним оборудовании.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

3.1. Оператор работает по распорядку, утвержденному предпринимателем, но не противоречащему КЗоТ.

3.2. Оператор является на работу в положенное время.

3.3. Переодевается в исправную и чистую спецодежду в специально отведенном для этой цели помещении. Обшлага рукавов должны быть застегнуты, фартук плотно завязан, волосы убраны под головной убор, на руках перчатки.

3.3. Перед принятием смены оператор, осматривает состояние механизма кутера:

-  исправность заземляющего устройства и питающей сети. Если имеются неполадки в электрической части, оператор обязан не предпринимая никаких самостоятельных действий сообщить об этом электромонтеру,

-  исправность предохранительных ограждений,

-  плотность закрепления на валу в установленном порядке сеток и ножей. Уплотнение производится путем закручивания зажимного кольца специальным рычагом.

-  наличие деревянного толкателя с ограничительной шайбой.

-  наличие под ногами деревянной решетки.

-  достаточность освещения на рабочем месте. При недостаточном освещении оператор не должен приступать к работе.

3.4. Перед работой оператор моет руки с мылом, дезинфицирует их 0,2% - ым раствором хлорной извести, затем вытирает их сухим полотенцем.

Включать волчек при неисправном заземлении, ограждениях, – запрещено!

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

4.1. Оператор выполняет только порученную ему работу, не отвлекается посторонними делами, разговорами и не отвлекает других.

4.2. Содержит рабочее место в чистоте и не загромождает его емкостями с фаршем.

4.3. Распологает продукцию так, чтобы обращение с нею не вызывало излишних движений рук и корпуса тела, а также опасности зацепится перчатками или краями одежды за выступы краев тарных емкостей.

4.4. Инвентарь и приспособления к волчку распологаются по правилу: с левой стороны то, что берете левой рукой, а с правой то, что берете правой рукой.

4.5. Запасной комплект ножей должен хранится в специальном шкафу.

4.6. Деревянные подножные решетки должны быть исправны.

4.7. Упавший на пол фарш подбирается незамедлительно. В противном случае пол будет скользким.

4.8. При загрузке сырья необходимо пользоваться деревянным толкателем с ограничительной шайбой, без заусениц.

4.9. Запрещается вводить руку в загрузочную чашу, а также очищать сетки до полной остановки волчка.

4.10. При обращении с ножами опасайтесь соприкосновения с руками режущих кромок.

4.11. Запрещается дотрагиваться до вращающихся частей кутера, необходимо следить за наличием и исправностью ограждающих устройств на них.

4.12. Необходимо следить за надежностью прикрепления заземляющего проводника.

4.13. Для выталкивания шнека из горловины волчка нужно применять механический выталкиватель, вмонтированный в станину волчка.

4.14. Нельзя приступать к работе на волчке при переходе из яркоосвещенных мест в места менее освещенные до полной адаптации зрения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.2. Волчек немедленно /аварийно/ отключается от сети в следущих случаях:

·  несчастный случай /или угроза его/ с человеком:

·  появление дыма или огня из электродвигателя или его пускорегулирующей аппаратуры:

·  вибрация сверх допустимых норм:

·  поломка приводного механизма:

·  нагрев подшипников сверх допустимой температуры, указанной в инструкции завода изготовителя:

·  значительное снижение частоты вращения, сопровождающееся быстрым нагревом электродвигателя.

В этих случаях необходимо прекратить работу и сообщить администрации.

5.3. Освобождение от действия электрического тока.

5.3.1. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока путём отключения электроустановки с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путём снятия или вывёртывания предохранителей /пробок/, разъёма штепсельного соединения.

5.3.2. При освобождении пострадавшего от действия тока нельзя прикасаться к нему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни.

5.3.3. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В. следует пользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно отдернуть его за одежду, если она сухая, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой. При необходимости касания к телу пострадавшего, оказывающий помощь должен изолировать свои руки /надеть диэлектрические перчатки, обмотать руку шарфом, суконной фуражкой, надеть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть пальто, накинуть на пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную материю / или сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску, не проводящую электрический ток подстилку, свёрток одежды и т. п.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спиной. Если электрический ток проходит в землю через тело пострадавшего и он судорожно сжимает в руке один токоведущий элемент /например, провод/, проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли /подсунуть под него сухую доску либо оттянуть ноги от земли верёвкой, либо оттащить за одежду/, соблюдая при этом меры предосторожности. Можно стоя на изолирующем основании, пофазно перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой или перекусить их инструментом с изолированными рукоятками /кусачками, пассатижами и т. п./. Можно воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой материей.

5.4. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

5.4.1. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние. Признаки следующие:

·  сознание: ясное, отсутствует, нарушено /пострадавший заторможен/, возбуждён:

·  цвет кожных покровов и видимых слизистых /губ, глаз/: розовые, синюшные, бледные:

·  дыхание: напряженное, отсутствует, нарушено /неправильное, поверхностное, хрипящее/:

·  зрачки узкие, широкие.

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие /0,5 см в диаметре/, можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти. Необходимо немедленно приступать к оживлению организма с помощью исскуственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного /непрямого/ массажа сердца. Не следует раздевать пострадавшего теряя драгоценные се-кунды.

Во всех случаях необходимо вызвать скорую помощь.

Для проведения исскуственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, облегчить проходимость дыхательных путей.

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только исскуственное дыхание и непрямой массаж сердц, то в 1 минуту производится 12 исскуственных вдохов.

Если одновременно производится исскуственное дыхание и непрямой мас-саж сердца, то:

·  когда оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он производит 15 надавливаний на грудину:

·  когда оживление проводят два человека, то это соотношение составляет 1:5.

Оживление пострадавшего следует производить непрерывно до прибытия врача.

5.4.2. В иных случаях при травмировании, отравлении и внезапном заболевании необходимо оказать первую помощь пострадавшему и отправить его в медучреждение.

5.5. Действия при пожарах.

5.5.1. В случае возникновения пожара работник обязан немедленно сообщить об этом своему руководителю и вызвать пожарную команду и приступить к тушению пожара до её прибытия.

5.5.3. При тушении пожара в эл. установке необходимо применять сухой песок, асбестовую кошму, углекислотные огнетушители, предварительно отключив её от питающей сети.

6. ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ.

6.1. По окончанию работы оператор убирает рабочее место и выполняет правила личной гигиены.

6.2. Мойка волчка производится струей воды из шланга, на руки одевают зашитные перчатки. Следите за тем, чтобы вода не попадала в электродвигатель.

6.3. Мойку ножей производят щеткой с длинным ворсом.

 

С инструкцией ознакомленны:

ИНСТРУКЦИЯ По охране труда для пользователей терминалов электронно-вычислительных машин и персональных ЭВМ

 

ИНСТРУКЦИЯ По охране труда для пользователей терминалов электронно-вычислительных машин и персональных ЭВМ

N_______

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К самостоятельной работе на средствах вычислительной техники (СВТ) допускаются лица, прошедшие необходимое обучение по правилам эксплуатации, получившие разрешение на право самостоятельной работы в подразделении по месту их работы и прошедшие необходимые виды инстрктаже по охране труда, включая инструктаж по настоящей инструкции.

Допуск должен осуществляться комиссией, возглавляемой руководителем подразделения или лицом им назначенным, с участием представителей обслуживающей организаци.

1.2. В подразделении, использующем СВТ, должен быть утвержден руководителем подразделения список лиц, имеющих право самостоятельной работы на СВТ.

1.3. За устройствами СВТ запрещается выполнять работы, не предусмотренные инструкциями по эксплуатации, а также принимать пищу и включать бытовые электронагревательные приборы, курить.

1.4. Необходимо помнить, что в устройствах СВТ имеются опасные для жизни напряжения (220 В, на ЭТЛ - 16-20 кВ) и вращающиеся механизмы (початающее устройство, механизм подачи бумаги_ и проэтому необходимо выполнять следующие меры безопасности:

- не оставлять без присмотра включенное устройство;

- не размещать непосредственно на устройствах посторонние предметы, документацию;

- не производить самостоятельно замену бумаги для печати и красящей ленты;

- не открывать дверцы и крышки устройств;

- не устранять самостоятельно замеченные неисправности;

- не перемещать устройство с одного места на другое.

1.5. Лица, допущенные к работе на ВМ, должны уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

1.6. С целью обеспечения персональной ответственности за выполнение правил эксплуатации и охраны труда при работе на СВТ, оборудование должно быть предано по акту эксплуатирующему подразделению и персонально закреплено за ответственным исолнителем.

1.7. Лица, нарушившие настоящую инструкцию, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в установленном законодательством порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Необходимо привести в порядок рабочую одежду и прическу, исключить возможности захвата ее движущимися механическими узлами, выпадение шпилек и др.

2.2. Произвести внешний осмотр аппаратуры (дверцы, панели и крышки всех устройств должны быть закрыты).

2.3. Проверить наличие в печатающих устройствах заправленной бумаги и красящей ленты.

2.4. Проверить наличие и состояние средств пожаротушения на рабочем месте.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Включение, выключение устройств СВТ и их эксплуатацию необходимо выполнять по инструкции “Включение - выключение устройств СВТ”.

3.2. Следить за одеждой, волосами, оберегая их от захвата движущимися механическими узлами.

3.3. При возникновении неисправностей устройств СВТ необходимо прекратить работу, отключить эти устройства, доложить непосредственному начальнику и вызвать обслуживающий персонал.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При возникновении аварийных ситуаций (появление запаха дыма в СВТ, заклинивание электродвигателя печатающего устройства) необходимо:

- отключить устройство;

- доложить непосредственному начальнику;

- вызвать обслуживающий персонал.

4.2. При возникновении пожарной ситуации:

- отключить устройство (вынуть вилку из розетки 220 В, отключить автомат и т. д.);

- приступить к тушению пожара;

- при необходимости вызвать пожарную охрану;

- сообщить обслуживающему персоналу.

4.3. Если произошел несчастный случай, необходимо оказать первую (оврачебную) помощь пострадавшему, одновременно вызвать скорую помощь, сообщить непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. При завершении работы на терминальном устройстве, отключить его согласно инструкции по включению-выключению устройства, навести порядок на рабочем месте.

5.2. Все замечания о работе СВТ необходимо сообщить обслуживающему персоналу и записать в журнал учета работы СВТ.

Инструкцию составил:

______________________ __________________________ __________________

должность подпись Ф. И.О.

“_____”________199____г.

CОГЛАСОВАНО:

Инженер по охране труда

_______________________ ___________________________ __________________

должность подпись Ф. И.О.

“_____”_________199___г.

ИНСТРУКЦИЯ По охране труда для машиниста-крановщика самоходного стрелового крана

 

ИНСТРУКЦИЯ По охране труда для машиниста-крановщика самоходного стрелового крана

N______

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. К управлению автомобильным стреловым самоходным краном допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие водительские права, после обучения их по программе для крановщиков, аттестованных квалификационной комиссией и имеющих удостоверение на право работать крановщиком, прошедших медицинское обследование и допущенные до работы крановщиками приказом по мехколонне.

1.2. Машинисты стреловых самоходных кранов проходят медосвидетельствования при поступлении на работу, периодически не реже 1-го раза в 3 года.

1.3. Машинисты стреловых самоходных кранов должны сдавать экзамены по данной инструкции, инструкции завода-изготовителя по эксплуатации крана на котором он будет работать и по охране труда в следующие сроки:

а) при перерывае в работе более одного года;

б) при переходе с одной организации в другую;

в) периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

г) по требованию лица, ответственного по надзору за кранами по мехколонне или инспектора Госнадзорохрантруда;

д) при переводе крановщика с одного типа на другой кран.

1.4. Подготовка и аттестация машинистов кранов должна проводиться в специализированных учебных заведениях (ПТУ, учебных комбинатах, курсах), в том числе создаваемых на предприятиях и в организациях, располагающих материально-технической базой для теоретического и практического обучения и имеющих разрешение от Госнадзорохрантруда на право проведения обучения.

Программа обучения должна быть утверждена Министерством народного образования Украины (или министерствами и ведомствами Украины и согласованными с Госнадзорохрантруда.

1.5. Для подвешивания груза на крюк крана, должен быть назначен стропальщик. При назначении двух и более стропальщиков, один из них должен быть назначен старшим.

1.6. Крановщик (машинист), его помощник, переводимый с крана одного типа на другой, должен быть обучен и аттестован в порядке, установленном “Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

II - 7.79 (cтр. 118) + к II. N ____ Грузоподъемные машины (кран) съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются. Забракованные съемные грузозахватные приспособления и тара, а также не имеющих бирок, клейма, маркировки, не должны находиться в местах производства работ.

1.7. Крановщик (машинисты, их помощники), переводимые с одного крана на другой того же типа, но другой модели или с другим приводом, обязаны ознакомиться с особенностями его устройства и пройти стажировку под руководством опытного крановщика. После проверки практических навыков, это лицо может быть допущено к самостоятельной работе.

1.8. Обученный и имеющий удостоверение на право обслуживания и управления краном машинист крана должен:

а) знать настоящую инструкцию, а также инструкцию по монтажу и эксплуатации крана завода-изготовителя и “Правил дорожного движения”;

б) знать устройство крана, устройство и назначение его механизмов и приборов безопасности;

в) знать и уметь владеть навыками, требующими для управления механизмами крана и ухода за ним;

г) знать факторы, влияющие на устройство крана и причины потери устойчивости;

д) знать ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки трущихся частей крана;

е) знать установленный порядок обмена сигналами со стропальщиком и безопасные способы строповки и зацепки груза;

ж) уметь определить пригодность к работе канатов, съемных грузозахватных приспособлений;

з) знать установленный порядок производства работ краном вблизи действующих линий электропередачи в охранной зоне и зоне наведенного напряжения;

и) знать и уметь применять приемы освобождения пострадавшего от действия тока, попавшего под напряжение и способы оказания первичной (доврачебной) помощи (от электротока, разряда молнии, утопления, обморожения, механических повреждений тела);

к) получить список весов грузов, часто встречающихся в мехколонне.

1.9. Крановщик обязан контролировать работу стропальщика, отвечать за действия, прикрепленного к нему для прохождения стажировки ученика и за нарушение указаний по управлению и обслуживанию крана, изложенных в настоящей инструкции.

1.10. Крановщику запрещается выводить из действия приборы безопасности, заклинивать контакты и т. д., а также производить работу краном при бездлействии или неисправности этих приборов безопасности.

2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА (МАШИНИСТА) КРАНА ДО НАЧАЛА РАБОТЫ.

2.1. До начала работы крановщик (машинист) должен одеть спецодежду, спецобувь, застегнуть их, подвязать обшлаги рукавов) и подготовить другие средства защиты и проитвопожарный инвентарь.

2.2. Получить задание на производство работ от производителя или бригадира, и проверить:

2.2.1. Наличие бирки или подписи, которые должны быть выполнены крупными буквами: регистрационный номер, грузоподъемность и даты следующего испытания; помимо этого, должен быть инвентарный номер мехколонны (предприятия). Надписи должны быть различимы невооруженным глазом на расстоянии 10 метров.

2.2.2. Крепление механизмов крана, тормоза, ходовую часть, тяговые и буферные устройства.

2.2.3. Проверить наличие и исправность ограждения механизмов.

2.2.4. Смазку передачи подшипников и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников.

2.2.5. В доступных местах металлоконструкцию и соединение секций стрелы и элементов ее подвески (канаты, растяжки, блоки, серьги и т. д.), а также металлоконструкцию и сварные швы ходовой рамы (шасси) и поворотной части.

2.2.6. Состояние канатов и их крепление на барабане, стреле, грейфере, а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов.

2.2.7. Крюки и их крепление в обойме.

2.2.8. Неисправность дополнительных опор (выдвижных балок, домкратов (аутригеров), стабилизаторов.

2.2.9. Комплектность противовеса и надежность его крепления.

2.2.10. Наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране (концевые выключатели: на подъеме крюковой подвеске, подъема стрелы, при необходимости - поворота стрелы, сигнализатора опасного напряжения (АСОН, УСОН), ограничителя грузоподъемности, дополнительного ограничителя опрокидывания стрелы на кабину, инвентарного заземления).

2.2.11. Наличие, исправность и сроки испытания защитных средств и противопожарного инвентаря (огнетушителей, диэлектрических перчаток, ковриков).

2.2.12. Работу крана с гидроприводом, осмотреть систему привода, гибких шлангов; если они имеются, насосы и предохранительные клапаны на напорных линиях.

2.2.13. Наличие и исправность осветительных устройств.

2.2.14. Совместно со стропальщиком наличие, исправность, сроки испытания (осмотров) грузоподъемных приспособлений тары, наличие на них клейм, бирки, маркировки, согласовать подачу сигналов.

Крановщик помни! Осмотр крана производить при неработающих его механизмах.

2.2.15. Убедиться в соблюдении требуемых габаритов приближения, опробовать все механизмы на холостом ходу и проверить при этом исправности действия:

- механизма крана;

- приборов и устройств безопасности;

- тормоза;

- гидросистемы;

- электросистемы.

2.2.16. Проверить и убедиться в отсутствии на кране людей.

2.2.17. После осмотра крана и проверки исправности и его механизмов и приборов безопасности, крановщик (машинист) должен следать соответствующую запись в вахтенном (бортовом) журнале.

2.2.18. При обнаружении неисправностей в кране или его механизмах, препятствующих безопасной работе крана, крановщик (машинист), не приступая к работе должен отключить кран и доложить об этом производителю работ и ответственному лицу за исправное состояние крана.

2.3. Должен убедиться в исправности всех механизмов, металлоконструкций и других частей крана, а также в надежности грунта на месте предстоящей работы и результаты осмотра записать в вахтенный журнал.

2.4. Освободить плодащку (рабочее место) от посторонних лиц и предметов.

3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА (МАШИНИСТА) ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА.

3.1. Крановщик (машинист) должен выполнять только ту работу, которую поручил ему производитель работ (ответственное лицо за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами), в отсутствие его - бригадир.

3.2. Проверить наличие удостоверений на право управлять автомобилем (права), управлять краном, а также наличие удостоверения у стропальщиков, назначенных для работы на его кран.

Если для производства строповки грузов на кране, выделены рабочие, не имеющие удостоверения стропальщика, то крановщик (машинист) не должен приступать к работе.

3.3. Во время работы механизмов крана крановщик (машинист) и его стажер не должны отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.

3.4. При обслуживании крана, крановщик (машинист) и стажер не имеют права отлучаться от крана даже на короткое время, не предупредив об этом друг друга. При отлучке крановщика (машиниста) , стажеру и другим лицам управлять краном не разрешается, поэтому перед уходом крановщик обязан отключить кран.

3.5. Прежде, чем произвести какие-либо движения крана, крановщик (машинист) обязан убедиться, что его стажер и стропальщики находятся в безопасном месте, а в опасной зоне работы крана нет посторонних людей или членов бригады, подать предупредительный сигнал.

Во время работы крана Запрещено Входить на кран, сходить с него.

3.6. Перемещение груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где находяться люди, допускаемые в исключительных случаях после разработки мероприятий обеспечивающих безопасное выполнение работ.

Такие работы должны проводиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.7. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях. При участии стреловых кранов - при наличии технологической карты, в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения с указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также и другие указания по безопасному подъему и перемещению груза, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый кран, не должна превышать его грузоподъемности.

Работа по подъему и перемещению груза двумя или несколькими кранами, должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами или специально назначенного инженерно-технического работника.

3.8. Запрещается нахождение крановщика (машиниста) и стажера в кабине крана при его установке на выносимые опоры и их переводе в транспортное положение. На самоходном стреловом кране заземление его вынос и установки аутригеров должен производить сам крановщик (машинист) крана.

3.9. Установка и работа стрелового крана на расстоянии меньше, чем 30 (тридцать) метров от крайнего провода линии электропередач, находящейся под напряжением более 42 В, может производиться только по наряду-допуску, наличием схемы установки крана на рабочем месте и письменного разрешения на право производства работ от эксплуатирующей организации.

Крановщику (машинисту) запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи, о чем делается запись в путевом листе. Работа крана вблизи линии электропередачи (в охранной зоне и зоне наведенного направления) должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.10. Работа стреловых самоходных кранов под неотключенными контактными проводами городского транспорта может производиться при соблюдении расстояния между стрелой, дальней точкой подвешенного на крюк груза и проводами не менее 1000мм (1-го метра), при установке ограничителя (упора) не возполяющего уменьшить это расстояние при подъеме стрелы груза.

3.11. Перед перемещением грузов крановщик (машинист) обязан установить кран на все дополнительные опоры и инвентарные подкладки.

3.12. Установка стрелового крана на краю откоса, ямы, котлована, траншей, кювета, должно быть не менее указанных расстояний в таблице N 1.

Таблица N 1.

N N

П п

Глубина котло-

Вана (канавы)

в метрах

Расстояние от основного откоса до ближней опоры цапа

в метрах

___________________________________________________________

Песчанный! супес - ! суглинис-! глинистый! лесовый

И гравийный! чанный ! тый! ! сухой

! ! ! !

1. 1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0

2. 2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0

3. 3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5

4. 4 5,0 4,4 4,0 3,0 3,0

5. 5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5

____________________________________________________________________________________

При невозможности соблюдения этих расстояний откос должен быть укреплен.

3.13. Крановщик (машинист) производить работу краном обязан только по сигналу стропольщика. Если стропольщик дает сигнал с нарушением инструкции, то крановщик не должен его выполнять.

3.14. Крановщик должен уметь определять по указателю грузоподъемности грузоподъемность крана для каждого вылета стрелы. При работе крана на уклоне, когда указатель грузоподъемности неправильно показывает, выел стрелы определяется фактически промером, при этом замеряется горизонтальное расстояние от оси центральной колонны крана до центра свободно висящего крюка.

3.15. При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

3.16. При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона (цистерны, полувагона), станка или другого оборудования, не должны находиться люди (в том числе и лица, производящие зацепку груза) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудования.

3.17. Подъем, перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально предназначенной для этого таре, при этом должны исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Подъем железобетонных и бетонных изделий массов более 500 кг, не имеющих маркировки и указания о фактической массе, допускаться не должен.

3.18. При перемещении груза в горизонтальном направлении, он должен быть предварительно поднят на 500 мм выше встречающихся на пути предметов.

3.19. При перемещении стелового крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с указанием завода изготовителя и инструкции по монтажу и эксплуатации крана

3.20. Не разрешается опускать груз на автомашины и полувагоны или поднимать груз, находящийся на них, при нахождении людей в кузове или кабине машины или в полувагоне.

3.21. После окончания или в перерыве работы, груз не должен оставаться в подвешенном состоянии.

3.22. При работе грузоподъемной машины не допускается:

а) выход на грузоподъемную машину во время ее движения;

б) нахождение возле работающего стрелового крана во избежании зажатия между поворотной и неповоротной частями крана;

в) подъем груза, находящегося в неучтойчивом положении, или груза подвешенного за один рог двурогого крана;

г) подъем и перемещение груза с находящимися на нем людьми, подъем людей кранами допускается в исключительных случаях при условии использования, для этого специальных люлек (кабин и разработки специализированной организацией проекты, отражающие все меры по обеспечению безопасности выполнения этих работ.

Проект должен быть согласован с Госнадзорохрантруда;

д) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;

е) подтаскивание груза по земле, полу, или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовых канатов, а также передвижение железнодорожных вагонов, платформ, вагонеток или тележек крюком без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;

ж) освобождение с помощью грузоподъемной машины заземленных грузов, стропов, канатов или цепей;

з) оттягивание груза во время подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и громоздких грузов во время и подъема, перемещения и опускания должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;

и) выравнивание поднимаемого, перемещаемого и опускаемого груза собственным весом, а также поправка стропов на весу.

к) подача груза в оконные проемы и на балконы без специальных прижимных площадок или специальных приспособлений;

л) погрузка и разгрузка автомашины, если в кабине или кузове находятся люди;

м) работа крана при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;

н) включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины, стреле, противовесе и т. д.

3.23. При производстве работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи следует производить под руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, при наличии письменного разрешения организации владельца ЛЭП, наряда-допуска, определяющих безопасные условия работы.

3.24. При невозможности снятия напряжения с ЛЭП, работы производить при условии соблюдения расстояний от подъемной или возвышенной части строительной машины в любом ее положении до вертикальной плоскости, образующей проекцией на землю ближайшего провода, находящегося под напряжением воздушной линии электропередачи, должно быть не менее указанного в таблице N 2.

Таблица N 2.

____________________________________________________________________________________
N N напряжение воздушной линии наименование расстояния

П п ! кВ ! м

____________________________________________________________________________________

1. до 1 кВ 1,5

2. от 1 до 20 кВ 2,0

3. от 35 до 110 кВ 4,0

4. от 150 до 220 кВ 5,0

5. 330 кВ 6,0

6. от 500 до 750 кВ 9,0

7. 800 кВ (постоянного тока) 9,0

____________________________________________________________________________________

Машинист грузоподъемных машин должен иметь квалификационную группу не ниже II (второй) по электробезопасности.

3.25. Корпуса грузоподъемных машин, за исключением машина на гусинечном ходу, должны быть заземлены при помощи переносного или инвентарного заземления - (добавить устройство заземления):

1). Заземлитель - металлический штырь диаметром не менее 30 мм, дл. = 750 +

+ 800 мм, с устройством для заземлений медного троса; медный трос сечением не менее

25 мм2 и длиной 5 -:- 7 метров, прикрепленного к корпусу грузоподъемной машины и зазмелителю.

3.26. Работы стреловых кранов непосредственно под проводами ВЛ 0,4-35 кВ, находящихся под напряжением - запрещается.

3.27. Съемные грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или биркой металлической с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. Грузоподъемность сропов общего назначения указывается при угле между ветвями 90 градусов.

3.28. Съемные грузозахватные приспособления должны быть осмотрены и испытаны нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность.

3.29. Крановщик должен знать, что осмотр грузозахватных приспособлений производится не реже:

а) при осмотре траверс - через 6 (шесть) месяцев;

б) при осмотре клещей и других захватов - через месяц;

в) при осмотре тары и стропов - не реже одного раза в 10 дней;

г) приспособления, составными частями которых являются цепи, канаты, должны осматриваться не реже одного раза в 10 дней.

Примечание: при осмотре и испытании грузозахватных приспособлений и

выбраковки стальных канатов, необходимо руководствоваться

инструкцией N_____.

4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА СТРЕЛОВОГО САМОХОДНОГО АВТОКРАНА ПОСЛЕ РАБОТЫ.

4.1. Не оставлять грузы в подъемном состоянии.

4.2. Убрать на свои места съемные грузозахватные приспособления и тару, cнять или установить на свое место переносное или инвентарное заземление и другие защитные средства.

4.3. Установить стрелу в транспортное положение, убрать аутригеры.

4.4. Поставить кран в предназначенное путевым листом или распоряжением место.

4.5. Остановить двигатель и осмотреть машину и съемные грузозахватные приспособления, тару.

4.6. Доложить руководителю или исполнителю работ об окончании работы и обо всех замечаниях и неисправностях, выявленных во время работы по гузоподъемным машинам, съемным грузозахватным приспособлениям и таре.

Инструкцию составил:

_____________________ __________________________ ___________________

должность подпись Ф. И.О.

“_____”________199__г.

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по охране труда

_____________________ ___________________________ __________________

должность подпись Ф. И.О.

“____”_________199___г.