15 | 10 | 2019

План - Проведення контрольного заняття по тактико-спеціальній підготовці. Тема : Гасіння пожеж у військових об’єктах різного призначення.

 

План - Проведення контрольного заняття по тактико-спеціальній підготовці. Тема : Гасіння пожеж у військових об’єктах різного призначення.

Мета заняття: Перевірити та закріпити знання слухачів по гасінню пожеж

на військових об’єктах різного призначення.

Метод проведення: контрольне заняття

Час: 50 хв.

Місце проведення: Навчальний клас ТСП

Література: 1. Підручник „ Пожежна тактика” І. Ф. Кімстач ст.313-340

2. Підручник Пожежна тактика: Підручник / Клюс П. П., Палюх

1998.

3. Наказ МО СРСР № 450

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

Вступна частина

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, та мету заняття.

5

2

Основна частина

Основні питання контролю:

І Варіант.

1.  Гасіння пожежі на деревообробних комбінатах. розвиток та організація гасіння пожежі у сховищах з різним військовим майном. заходи безпеки.

2.  Пожежно-тактична характеристика клубів та будинків офіцерів. розвиток та організація гасіння пожежі.

ІІ Варіант.

1.  Пожежно-тактична характеристика парків. особливості розвитку пожежі в місцях стоянки та ремонту техніки. організація гасіння пожежі в парках. заходи безпеки.

2.  Пожежно-тактична характеристика складів палива. розвиток та організація гасіння пожежі.

ІІІ Варіант.

1 Гасіння пожежі на базах і складах боєприпасів.

2. ПТХ літаків. Організація і гасіння пожежі літаків, які знаходяться на відкритій, стоянці, в ангарі, в укритті, при вильоті, при посадці. Евакуація екіпажу та пасажирів з палаючого літака. Заходи безпеки.

40

3

Заключна частина

- Підводжу підсумки заняття.

- Відповідаю на поставлені запитання.

- Виставляю оцінки.

- Ставлю завдання на самостійну підготовку:

5

 

Робоча навчальна програма Дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

Робоча навчальна програма Дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Спеціальності 7.8.050106 – «Облік і аудит» (очна форма)

7,8.050201 – «Менеджмент организацій» (очна форма)

7.050104 – «Фінанси» (очна форма)

7.8.050107 – «Економіка підприємства» (очна форма)

Курс…………………... V

Семестр……………… IX

Усього годин:…………108

у т. ч. лекції. ………… 22

практичні …………… 22

 

1. Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є базовою для підготовки магістрів з економіки і менеджменту, та орієнтована на засвоєння слухачами магістерських програм сучасних методів управління фінансами суб'єктів господарської діяльності.

Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії І тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, приймати правильні фінансові рішення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

• ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

• навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

• виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

• сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

• обгрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

• навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент має отримати глибокі знання з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.

2. Кваліфікаційні вимоги до засвоєння студентами програмного матеріалу за курсом "Фінансовий менеджмент". В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно:

2.1. Знати:

2.1.1. Сутність і визначення фінансової діяльності.

2.1.2. Критерії прийняття фінансових рішень.

2.1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту.

2.1.4. Систему забезпечення фінансового менеджменту.

2.1.5. Системи і методи фінансового аналізу, планування і контролю.

2.1.6. Принципи формування активів і пасивів підприємства.

2.1.7. Форми здійснення інвестицій та особливості управління ними.

2.1.8. Відмінні риси фінансових інструментів.

2.1.9. Форми і види страхування фінансових ризиків.

2.1.10. Принципи антикризового фінансового менеджменту.

2.2. Вміти:

2.2.1. Застосовувати методи оцінки вартості грошей с врахуванням фактору часу, ліквідності, ризику та інфляції.

2.2.2. Розробляти графік одержання і погашення кредитів.

2.2.3. Застосовувати систему раннього попередження і реагування при кризових ситуаціях.

2.2.4. Здійснювати управління різними видами активів.

2.2.5. Застосовувати фінансові механізми при формування фінансових результатів діяльності.

2.2.6. Розробляти політику залучення позикового капіталу.

2.2.7. Обгрунтовувати розмір додаткової емісії цінних паперів.

2.2.8. Організовувати внутрішній аудит і здійснювати контролінг.

2.2.9. Здійснювати бюджетний контроль, аналізувати і координувати відхилення від планових показників.

2.3. Опанувати навичками:

2.3.1. Методики фінансування.

2.3.2. Методики прогнозування фінансової діяльності

2.3.3. Експрес та фундаментальної діагностики банкрутства.

2.3.4. Формування власного і позикового капіталу, з урахуванням вимог организаційно-правової форми підприємства, сфери діяльності.

2.3.5. Аналізу фінансової звітності.

2.3.6. Визначення потреби підприємства в капіталі.

2.3.7. Методики визначення показників чистого грошового потоку.

2.3.8. Оцінки доцільності фінансових інвестицій.

Тематичний план дисципліни

 

№ залікового кредиту

№ та назва змістовного модуля

Загальна кількість годин

Кількусть кредитів

Розподіл часу

Аудиторні заняття

Самостійна работа

Лек-ции

Практичні, семінарські заняття

1

СМ 1 Організаційні та методичні основи організації фінансового менеджменту

54

1,5

11

11

32

СМ 2 Управління активами та та пасивами підприємтв

54

1,5

11

11

32

ВСЬОГО

108

3

22

22

64

2.1.Зміст лекціонного материалу по модулям та темам.

Лекцій – 16 часов

 

№ лекції

Назва модуля, теми та її короткий зміст

Кількість годин

1

2

3

СМ 1 Організаційні та методичні основи організації фінансового менеджменту

1

Лекція 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

1. Сутність і функції фінансового менеджменту.

2. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

3. Механізм фінансового менеджменту.

2

2

Лекція 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.

2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

3. Технічне і методологічне забезпечення фінансового менеджменту.

2

3

Лекція 3. Управління грошовими потоками на підприємстві

1. Сутність і класифікація грошових потоків.

2. Управління вхідними грошовими потоками.

3. Управління вихідними грошовими потоками.

2

4

Лекція 4. Визначення вартості грошей у часі.

1. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей.

2. Дисконтування факторів.

3. Компаундирування грошових потоків.

2

5

Лекція 5. Управління прибутком

1. Зміст і завдання управління прибутком підприємства.

2. Фактори, що впливають на формування прибутку.

3. Сутність і завдання управління розподілом прибутку.

2

СМ 2 Управління активами та та пасивами підприємтв

6

Лекція 6. Управління активами

1. Склад і структура активів підприємства.

2. Управління необоротними активами підприємства

3. Управління виробничими запасами та дебіторською заборгованістю.

4. Джерело формування оборотних активів підприємств.

2

7

Лекція 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

1. Сутність капіталу підприємства, його класифікація.

2. Власний капітал та його формування.

3. Управління позичковим капіталом.

4. Оцінка загальної та ринкової власності капіталу.

2

8

Лекція 8. Управління інвестиціями

1. Сутність та види інвестицій підприємств.

2. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів.

3. Фінансування інвестиційних проектів.

4. Методи оцінки фінансових інвестицій за фінансовою звітністю.

2

9

Лекція 9. Управління фінансовими ризиками

1. Сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.

3. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків.

4. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.

2

10

Лекція 10. Аналіз фінансових звітів

1. Методи оцінки фінансових звітів.

2. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу.

3. Методи контролінгу.

4. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки.

2

11

Лекція 11. Бюджетування на підприємстві Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу

2. Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

3. Правила фінансування підприємств

4. Планування прибутків і збитків.

2

2.2. Зміст семінарських (практичнмх) занять.

Семінарсько-практичні заняття – 22 години

 

П/п

Наименование модулей, тем семинарских (практических) занятий и их краткое содержание

Количество часов

Форма контроля

Место проведения

СМ 1 Організаційні та методичні основи організації фінансового менеджменту

1.

Семінарсько-практичне заняття №1. Основи фінансового менеджменту

1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

2. Об'єкт, мета та завдання фінансового менеджменту.

3. Функції та механізм фінансового менеджменту.

4. Обов'язки фінансового менеджера.

5. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

6. Методи фінансового менеджменту.

7. Принципи фінансового менеджменту.

8. Загальна схема фінансового менеджменту.

9. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

2.

Семінарсько-практичне заняття №2. Система забезпечення фінансового менеджменту

1. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту.

2. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління під­приємством.

3. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів.

4. Типова схема організаційної структури фінансового управ­ління на великих підприємствах.

5. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві.

6. Види центрів відповідальності та їх характеристика.

7. Розв’язання практичних завдань

2

Тк

Ауд.

3.

Семінарсько-практичне заняття 3. Управління грошовими потоками

1. Зміст і завдання управління грошовими потоками.

2. Стадії управління грошовими потоками.

3. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку.

4. Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.

5. Розв’язання практичних завдань

2

Тк

Ауд.

4.

Семінарсько-практичне заняття № 4. Прибуток, як джерело самофінансування.

1. Управління прибутком від операційної діяльності.

2. Управління формуванням прибутку від фінансових операцій.

3. Управління використанням чистого прибутку підприємства.

4. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

СМ 2 Управління активами та та пасивами підприємтв

5.

Семінарсько-практичне заняття № 5. Управління активами.

1. Принципи формування активів підприємства.

2. Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства.

3. Управління дебіторською заборгованістю.

4. Класифікація необоротних активів підприємства.

5. Управління фінансуванням необоротних активів підприємства.

6. Розв’язання практичних завдань.

4

Тк

Ауд.

6.

Семінарсько-практичне заняття № 6. Формування капіталу

1. Капітал і його сутність.

2. Визначення вартості капіталу.

3. Оптимізація структури капіталу.

4. Вплив структури капіталу на фінансування.

5. Сутність лівериджу (фінансового, виробничого).

6. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

7.

Семінарсько-практичне заняття № 7. Форми інвестування

1. Інвестиційна політика підприємства.

2. Класифікація інвестиційних проектів підприємства.

3. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

4. Формування портфеля фінансових інвестицій.

5. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

8.

Семінарсько-практичне заняття № 8. Управління фінансовими ризиками

1. Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

2. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків.

3. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.

4. Зміст управління фінансовими ризиками.

5. Методи розрахунку ризиків.

6. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків.

7. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.

8. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

9.

Семінарсько-практичне заняття № 9. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

1. Методи фінансового прогнозування та планування.

2. Складання бюджетів (кошторисів).

3. Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

4. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофір-мового фінансового контролю.

5. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

10.

Семінарсько-практичне заняття № 10. Аналіз звітів та внутрішньофірмове фінансове планування

1. Моделі прогнозування банкрутства суб'єктів господарю­вання.

2. Фінансовий контроллінг у системі антикризового управ­ління.

3. Управління фінансовою санацією підприємства.

4. Реструктуризація підприємства, організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.

5. Розв’язання практичних завдань.

2

Тк

Ауд.

3. Розподіл учбового матеріалу за тижнями.

 

№ тижня

№ теми по видам занять

Лекції

Лабора-торні

Практич-чні

Семінар-скі

Самост. работа

Модульний контроль

Змістовний модуль № 1

1

2

2

6

2

2

2

6

3

2

2

6

4

2

2

8

5

2

2

6

2

Змістовний модуль № 2

6

2

4

8

7

2

2

6

8

2

2

6

9

2

2

6

10

2

2

6

11

2

2

6

2

4. Критерії оцінки знань студентів.

Критеріями оцінки засвоєних знань в процесі контролю є:

При усних відповідях:

- повнота розкриття питання;

- логічність викладу, культура мови;

- переконаність, емоційність і аргументованність;

- використовування основної і додаткової літератури;

- аналітичні здібності, уміння робити порівняння, висновки.

При письмових завданнях:

- повнота розкриття питання;

- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки;

- акуратність оформлення письмової роботи;

- підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних засобів.

Визначення ступеня володіння матеріалом з подальшою її оцінкою використовуються наступні рівні досягнень студента.

Високий рівень. Студент вільно володіє учбовим матеріалом на основі обов'язкової і додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних і колективних завдань по самостійній роботі.

Достатній рівень. Студент володіє певним об'ємом учбового матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань і умінь для формування висновків, допускає неістотні неточності.

Задовільний рівень. Студент володіє учбовим матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною учбового матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях.

Низький рівень. Студент володіє учбовим матеріалом поверхнево і фрагментарно.

Незадовільний рівень. Студент не володіє учбовим матеріалом.

Підсумкове оцінювання знань, умінь і практичних навичок студентів з дисципліни здійснюється під час іспиту за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну для фіксації оцінку у відповідних документах за шкалою:

50—60 балів — «відмінно»; 30—40 балів — «задовільно»;

40—50 балів — «добре»; менше 30 балів — «незадовільно».

Екзаменаційний білет включає 3 теоретичних питання, і задача. Кожне з завдань екзаменаційного білета оцінюється окремо за такою шкалою: 10, 5; 0 балів:

– Відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмами дисциплін; уміння користуватись ними для розв'язання як типових, так і нестандартних практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей у розумінні й використанні навчально-програмного матеріалу;

– Задовільному рівню (5 балів) відповідає достатній рівень знань з основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, що їх передбачено програмами; уміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій з можливими незначними помилками;

– Незадовільному рівню (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях з основного програмного матеріалу; володіння лише окремими поняттями, методиками та інструментами з можливими принциповими помилками в процесі їх використання.

Двадцять балів студент повинен отримати під час навчання. При цьому 10 балів – присутність на лекційних і практичних заняттях (більше 75%) і 10 балів – за середній бал 3,5-4,5 з контрольних робіт. Якщо студент не набирає необхідні 20 балів, то він не допускається до здачі екзамену.

Перелік рекомендованої літератури:

1. Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітно­сті» від 24.02.2000

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99

3. Бланк Й А. Финансовый менеджмент: Учеб курс. — К. 1999.

4. Бланк Й. А. Основи финансового менеджмента. — Т. 1 — К., 1999.

5. Бланк Й. А. Управление активами. — К.: Ника-Центр. 2000.

6. Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. —М.: Финансы и статистика, 1998.

7. Грідчіна М В Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. — К МАУП, 1999.

8. Джеймс Ван Хорн Основи управлення финансами. — М : Финансы и статис­тика, 1996.

9. Иванов А. Н. Управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Финан­сы и статистика, 1997.

10. Ковалев В В Введение в финансовый менеджмент. — М: Финансы й стати­стика, 2000.

11. Крейнина М М. Финансовый менеджмент Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998.

12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003.

13. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.— К.: КНЕУ, 2000.

14. Финансовый менеджмент. Учеб. / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М., 1997.

15. Финансовый менеджмент: Изд 2-е / Под ред. чл.-корр. Е. С. Стояновой. — М,: 1999.

16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна: Вид. 3-тє. — К.: КНЕУ, 2000

17. Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича й Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998

18. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997

19. Холт Роберт Н Основы финансового менеджмента — М.: Дело, І993.

20. Шеремєт А Д., Сайфулин Р С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997

Професор кафедри фінансів і кредиту, д. е.н. Ю. М. Новиков

 

ТИПОВА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «фІНансовИЙ менеджмент» (Тимчасова)

 

 

ТИПОВА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «фІНансовИЙ менеджмент» (Тимчасова)

Напрям підготовки – 0501 – Економіка та підприємництво

0502 – Менеджмент

Спеціальності 7.050104 – «Фінанси»

8.050106 – «Облік та аудит»

7,8.050201 – «Менеджмент организацій»

7,8.050107 – «Економіка підприємства»

Сімферополь, 2007

 

Тимчасова типова програма розроблена на підставі освітньо-професійної програмиЧто необходимо указать

Программа розглянута та одобрена на засіданні кафедр фінансів та кредиту (протокол № __ «__» ____________ 2007р.).

 

Затверджена методичною комісією обліково-фінансового факультету

(«__» ________ 2007р. протокол № __)

 

ВСТУП

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є обов’язковою при підготовці фахівців і магістрів з напрямів 0501 – Економіка та підприємництво і 0502 – Менеджмент. Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання».

Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії І тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, приймати правильні фінансові рішення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

-  ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

-  навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

-  виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

-  сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

-  обґрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

-  навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

Вимоги до знань і вмінь, отриманих в ході вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Знати:

-  Сутність і визначення фінансової діяльності.

-  Критерії прийняття фінансових рішень.

-  Функції і механізм фінансового менеджменту.

-  Систему забезпечення фінансового менеджменту.

-  Системи і методи фінансового аналізу, планування і контролю.

-  Принципи формування активів і пасивів підприємства.

-  Форми здійснення інвестицій та особливості управління ними.

-  Відмінні риси фінансових інструментів.

-  Форми і види страхування фінансових ризиків.

-  Принципи антикризового фінансового менеджменту.

Вміти:

-  Застосовувати методи оцінки вартості грошей с врахуванням фактору часу, ліквідності, ризику та інфляції.

-  Розробляти графік одержання і погашення кредитів.

-  Застосовувати систему раннього попередження і реагування при кризових ситуаціях.

-  Здійснювати управління різними видами активів.

-  Застосовувати фінансові механізми при формування фінансових результатів діяльності.

-  Розробляти політику залучення позикового капіталу.

-  Обгрунтовувати розмір додаткової емісії цінних паперів.

-  Організовувати внутрішній аудит і здійснювати контролінг.

-  Здійснювати бюджетний контроль, аналізувати і координувати відхилення від планових показників.

Опанувати навичками:

-  Методики фінансування.

-  Методики прогнозування фінансової діяльності

-  Експрес та фундаментальної діагностики банкрутства.

-  Формування власного і позикового капіталу, з урахуванням вимог организаційно-правової форми підприємства, сфери діяльності.

-  Аналізу фінансової звітності.

-  Визначення потреби підприємства в капіталі.

-  Методики визначення показників чистого грошового потоку.

-  Оцінки доцільності фінансових інвестицій.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 – Організаційні та методичні основи організації
фінансового менеджменту

1.1 Зміст теоретичної частини

1.1.1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту та їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового менеджменту та умови її досягнення. Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

1.1.2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.

1.1.3. Визначення вартості грошей у часі

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей. Врахування фактора часу у розрахунках вартості облігацій та акцій.

1.1.4. Управління активами

Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів. Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства. Джерело формування оборотних активів підприємств та шляхи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель. Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, нематеріальними активами.

1.1.5. Вартість та оптимізація структури капіталу

Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Управління формуванням власного капіталу. Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.

1.1.6. Управління грошовими потоками на підприємстві

Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошовими потоками. Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими операціями. Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками: оплата рахунків суб'єктів господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення зобов'язань по кредитах та інших боргових зобов'язаннях, витрати на оплату праці.

1.2 Зміст семінарських та практичних занять

1.2.1. Основи фінансового менеджменту

Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Об'єкт, мета та завдання фінансового менеджменту. Функції та механізм фінансового менеджменту. Обов'язки фінансового менеджера. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства. Методи фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту. Загальна схема фінансового менеджменту. Розв’язання практичних завдань.

1.2.2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління під­приємством. Функціональна будова центрів управління на підприємствах різних розмірів. Типова схема організаційної структури фінансового управ­ління на великих підприємствах. Поняття «центри відповідальності» на підприємстві. Види центрів відповідальності та їх характеристика. Розв’язання практичних завдань

1.2.3. Управління активами.

Принципи формування активів підприємства. Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства. Управління дебіторською заборгованістю. Класифікація необоротних активів підприємства. Управління фінансуванням необоротних активів підприємства. Розв’язання практичних завдань.

1.2.4. Формування капіталу

Капітал і його сутність. Визначення вартості капіталу. Оптимізація структури капіталу. Вплив структури капіталу на фінансування. Сутність лівериджу (фінансового, виробничого). Розв’язання практичних завдань.

1.2.5. Управління грошовими потоками

Зміст і завдання управління грошовими потоками. Стадії управління грошовими потоками. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку. Вплив вихідних грошових потоків на поточний фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності підприємства. Розв’язання практичних завдань

1.3. Зміст самостійної роботи студента

1.3.1. Фінансова інформаційна база.

1.3.2. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

1.3.3. Методи інкасації дебіторської заборгованості.

1.3.4. Методи рефінансування дебіторської заборгованості.

1.3.5. Форми фінансування оновлення основних виробничих засобів

1.3.6. Моделі оптимізації залишку грошових засобів

1.3.7. Власний капітал та його формування.

1.3.8. Оцінка загальної вартості капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.

1.3.9. Інфляція та ринкова вартість капіталу.

1.3.10. Фінансовий ліверидж. Ефект фінансового лівериджу.

1.3.11. Складання звіту про рух грошових коштів.

1.3.12. Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.

Модуль 2Управління активами та та пасивами підприємств

2.1 Зміст теоретичної частини

2.1.1. Управління прибутком

Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком. Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний ліверидж. Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій. Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств. Аналіз використання прибутку. Створення резервного фонду. Політика розвитку підприємства за використання прибутку.

2.1.2. Управління інвестиціями

Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Капітальні вкладення. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал).

2.1.3. Управління фінансовими ризиками

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств. Методи розрахунку ризиків. Премія за ризик і порядок її визначення. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.

2.1.4. Аналіз фінансових звітів

Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

2.1.5. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту. Цілі та завдання внутрішньо фірмового фінансового прогнозування та планування. Методи фінансового прогнозування та планування. Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофір-мового фінансового контролю.

2.1.6. Антикризове фінансове управління підприємством

Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс упереджувальних заходів. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Управління внутрішніми джерелами фінансування та залучення зовнішніх фінансових джерел. Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.

2.2 Зміст семінарських та практичних занять

2.2.1. Прибуток, як джерело самофінансування.

Управління прибутком від операційної діяльності. Управління формуванням прибутку від фінансових операцій. Управління використанням чистого прибутку підприємства. Розв’язання практичних завдань.

2.2.2. Форми інвестування

Інвестиційна політика підприємства. Класифікація інвестиційних проектів підприємства. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій. Формування портфеля фінансових інвестицій. Розв’язання практичних завдань.

2.2.3. Управління фінансовими ризиками

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Розв’язання практичних завдань.

2.2.4. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Методи фінансового прогнозування та планування. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофір-мового фінансового контролю. Розв’язання практичних завдань.

2.2.5. Антикризове фінансове управління

Моделі прогнозування банкрутства суб'єктів господарю­вання. Фінансовий контроллінг у системі антикризового управ­ління. Управління фінансовою санацією підприємства. Реструктуризація підприємства, організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств. Розв’язання практичних завдань.

2.3. Зміст самостійної роботи

2.3.1. Фактори, що впливають на формування прибутку.

2.3.2. Управління формуванням собівартості.

2.3.3. Управління використанням чистого прибутку.

2.3.4. Дивідендна політика.

2.3.5. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки.

2.3.6. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

2.3.7. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств.

2.3.8. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій.

2.3.9. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику.

2.3.10. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків.

2.3.11. Експертні та аналогові методи оцінки ризику.

2.3.12. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств.

2.3.13. Система показників фінансового положення підприємства: ліквідності і платоспроможності підприємства, ліквідності балансу підприємства, фінансової стійкості і стабільності підприємства, ділової активності підприємства.

2.3.14. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання. Методи фінансування санації підприємства.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№№

П/п

Наименование тем

Всего

Часов

Лекции

Практические занятия

Самост.

Работа

Модуль 1 - Організаційні та методичні основи організації
фінансового менеджменту

1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

6

2

4

2.

Система забезпечення фінансового менеджменту

6

2

2

2

3.

Визначення вартості грошей у часі

8

2

2

4

4.

Управління активами

14

2

2

10

5.

Вартість та оптимізація структури капіталу

12

2

2

8

6.

Управління грошовими потоками на підприємстві

8

2

2

4

Модуль 2Управління активами та та пасивами підприємств

7.

Управління прибутком

8

2

2

4

8.

Управління інвестиціями

8

2

6

9.

Управління фінансовими ризиками

10

2

2

6

10.

Аналіз фінансових звітів

8

2

2

4

11.

Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

10

2

2

6

12.

Антикризове фінансове управління підприємством

10

2

2

6

Усього:

108

24

20

64

Перелік рекомендованої літератури:

Основна

1.  Бланк Й А. Финансовый менеджмент: Учеб курс. — К. 1999.

2.  Бланк Й. А. Основи финансового менеджмента. — Т. 1 — К., 1999.

3.  Бланк Й. А. Управление активами. — К.: Ника-Центр. 2000.

4.  Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. —М.: Финансы и статистика, 1998.

5.  Джеймс Ван Хорн Основи управлення финансами. — М : Финансы и статис­тика, 1996.

6.  Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003.

7.  Шеремєт А Д., Сайфулин Р С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997

Додаткова

8.  Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітно­сті» від 24.02.2000

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99

10.  Грідчіна М В Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. — К МАУП, 1999.

11.  Иванов А. Н. Управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Финан­сы и статистика, 1997.

12.  Ковалев В В Введение в финансовый менеджмент. — М: Финансы й стати­стика, 2000.

13.  Крейнина М М. Финансовый менеджмент Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998.

14.  Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.— К.: КНЕУ, 2000.

15.  Финансовый менеджмент. Учеб. / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М., 1997.

16.  Финансовый менеджмент: Изд 2-е / Под ред. чл.-корр. Е. С. Стояновой. — М,: 1999.

17.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна: Вид. 3-тє. — К.: КНЕУ, 2000

18.  Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича й Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998

19.  Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997

20.  Холт Роберт Н Основы финансового менеджмента — М.: Дело, І993.

ПРОГРАММА Производственной практики «Налоговый и финансовый менеджмент»

 

ПРОГРАММА Производственной практики «Налоговый и финансовый менеджмент»

Для студентов V курса

Специальности 7.050104 «Финансы»

Очной формы обучения

Симферополь – 2006

 

Приведены основные требования и методические указания по прохождению производственной практики, требования к оформлению отчета.

 

1. Общие положения

Система подготовки специалистов строится на взаимосвязи теоретических знаний и практических навыков по профессионально-ориентированным дисциплинам. Студент, освоивших программу подготовки образовательно-квалификационного уровня «специалист» специальности финансы должен обладать знаниями, умениями и навыками по управлению финансовыми активами предприятия с целью поддержания его платежеспособности, повышения инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости предприятия при обеспечении бесперебойного производства и расширенного воспроизводства.

Производственная практика предусматривает закрепление теоретических положений и практических навыков дисциплин «Финансовый менеджмент» и «Налоговый менеджмент». Практика предусматривает последовательное изучение основ организации финансовой деятельности, движения денежных потоков, планирования активов и их источников, оптимизацию налогообложения предприятия.

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса. Она проводится в соответствии с учебным планом и графиком прохождения практики по специальности 7.050104 «Финансы». Методические указания составлены в соответствии с «Методическими рекомендациями, по составлению программ практики студентов высших учебных заведений Украины» (письмо МОНУ № 31.5/97 от 1.02.96).

Задачами производственной практики являются:

·  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний применения методического инструментария управления финансовыми активами;

·  закрепление навыков работы со специальной литературой, законодательными и нормативными актами, статистической и бухгалтерской отчетностью;

·  развитие умения разрабатывать финансовый план и график налоговых платежей, организации контроля их исполнения;

·  получение навыков практической оценки стоимости капитала и оптимизации его структуры;

·  формирование умений управления входящими и исходящими денежными потоками;

·  выработка навыков оценки финансовых рисков и применения инструментов антикризисного управления.

Перед началом производственной практики студент заключает договор с субъектом хозяйствования, проходит инструктаж, а заведующий кафедрой назначает руководителя практики. Продолжительность производственной практики – пять недель.

2. Требования к оформлению отчета

Во время практики студент обязан вести дневник, который отражает содержание выполняемой работы, сложности, с которыми сталкивается практикант, замечания относительно деятельности, а также выводы и предложения по их улучшению. Записи в дневнике ведутся ежедневно и заверяются руководителем практики. Образец формы дневника приведен в приложениях Б, В.

По мере накопления материала составляется отчет о практике, который заверяется руководителем практики от субъекта хозяйствования. Руководитель практики дает отзыв об итогах практики и деятельности студента. Отчет о результатах практики должен иметь четкое построение, логическую последовательность, убедительную аргументацию, доказательность выводов и обоснованность предложений.

В отчет включается: титульный лист (приложение А), дневник, содержание отчета (приложение Г), основная часть, заключение, список использованных источников, приложения.

Оформление работы. Работа может быть выполнена рукописным или печатным способом на листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм) до 30 строк на странице. Минимальная высота шрифта 2,8 мм (размер шрифта 14). Таблицы и иллюстрации можно представить на листах формата А3 (297х420 мм). Следует оставлять поля следующих размеров: левое – не менее 30 мм; правое – не менее 15 мм; верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (12-17мм). Опечатки, неточности в тексте, обнаруженные при выполнении, разрешается исправлять с нанесением на том же листе исправленного текста.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении текста машинописным способом должно быть равно двум интервалам; между заголовками раздела и подраздела – один интервал. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Не допускается сокращение слов.

Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами. Все листы должны иметь сквозную нумерацию от титульного листа до приложения, включая листы с иллюстрациями, таблицами, схемами и т. п. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу страницы без точки в конце.

На все таблицы в тексте должны быть ссылки с указанием номера таблицы. При ссылке слово «Таблица» в тексте пишут сокращенно

, например «….. в таб. 1.2.». Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблиц на другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением приложений, следует нумеровать арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На Графический материал Должна быть ссылка в тексте. Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в котором упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Слово «Рисунок» и наименование помещают после поясняющих данных. Остальные требования к оформлению аналогичны требованиям, предъявляемым к таблицам.

При написании отчета студент обязан давать Ссылки на используемые источники. Ссылку в тексте на источники следует обозначать порядковым номером, выделенным квадратными скобками. В списке использованных источников этот источник должен быть размещен под тем же номером, что и в тексте.

Список должен содержать не менее 25 наименований использованных источников, размещенных в следующей последовательности: законы, постановления Кабинета Министров и указы Президента Украины, другие нормативные материалы, научные статьи, учебники и монографии. Статьи и монографии располагаются по алфавиту. Оформление списка в соответствии с библиографическими требованиями.

Приложения обозначаются заглавными буквами алфавита, начиная с «А». Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху посредине страницы слова «Приложение», например «Приложение А». В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте.

3. Содержание отчета о производственной практике

Введение содержит краткую информацию о хозяйствующем субъекте (расположение, организационно-правовая форма, специализация, размеры производства)

Основная часть отчета о практике по финансовому менеджменту должна содержать:

1. Система обеспечения финансового менеджмента (организационная структура, информационное обеспечение и методы (приемы) принятия финансовых решений, правовая, налоговая и финансовая среда осуществления предпринимательской деятельности субъектом хозяйствования).

2. Управление необоротными активами (состояние необоротных активов; принципы, этапы и источники финансирования обновления необоротных активов, обоснование вариантов обновления активов за счет собственных и заемных средств, возможности учета необоротных активов предприятия в структуре собственного капитала).

3. Управление оборотными активами (политика управления оборотными активами, оценка деловой активности предприятия, оптимизация размеров оборотных активов и источников их финансирования).

4. Управление собственным капиталом (источники формирования, финансовый леверидж, оптимизация структуры собственного капитала, варианты реструктруризации капитала и реорганизации предприятия, дивидендная политика предприятия).

5. Управление заемным капиталом (политика формирования заемного капитала, управление банковским кредитом, управление коммерческим кредитом, управление внутренней кредиторской задолженностью, оптимизация структуры заемного капитала с сохранением платежеспособности и ликвидности предприятия).

6. Управление денежными потоками (политика управления денежными потоками, управление денежными активами, оценка денежных потоков, разработка плана поступления и расходования денежных средств, разработка платежного календаря, оптимизация остатка денежных средств, методы контроля денежных потоков на предприятии).

7. Управление финансовыми рисками (разработать методику оценки финансового риска и предложить внутренние механизмы его предотвращения, оценить эффективность деятельности предприятия с точки зрения кредитора, собственников и менеджмента, дать обоснование мерам по восстановлению платежеспособности предприятия);

8. Финансовое планирование (разработать план финансового развития или один из оперативных бюджетов на основании выявленных в предыдущих заданиях закономерностей и недочетов в деятельности субъекта хозяйствования, правила финансирования предприятий, оценка стоимости предприятия).

Основная часть отчета о практике по налоговому менеджменту содержит:

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ

Чем руководствоваться при освещении раздела в отчете

1

Каким видам налоговых проверок подвергалось предприятие (база практики) на протяжении последних 3-5 лет? В какие сроки и каким образом предприятие уведомлялось о плановых проверках? Как было оформлено удостоверение на проверку? Какова была продолжительность проверки и за какой период проверялось предприятие? Ведется ли на предприятии журнал посещения их и их подразделений представителями контролирующих органов? Какова цель ведения журнала и были ли факты отказа от продления сроков проверки на основании данных журнала? Определите, что явилось официальной причиной внеплановых выездных проверок (если таковые были).

Отчетность предприятия, акты проверок, сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия;

Указ Президента Украины «О некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской деятельности» № 817/98 от 23.07.1998 с изм. И доп. от 22.08.2000 № 1011/2000 и 25.05.2004 № 576/2004

Распоряжение ГНАУ «Об удостоверении на проверку» от 20.05.97 №89-р

2

Для студентов, проходящих практику в органах ГНАУ!!! Изучите процедуру составления, утверждения и выполнения плана – графика проведения плановых выездных проверок. Имелись ли факты несоблюдения графика и по каким причинам? Привлекались ли для проведения проверок специалисты – эксперты других гос. Органов? Изучите случаи составления органами ГНАУ актов отказа от допуска к проверке или актов отказа от подписи. Как в исследуемом Вами органе ГНАУ проходит регистрация актов документальной проверки, актов отказа от допуска к проверке и актов отказа от подписи.

«Порядок координации проведения плановых выездных проверок финансово – хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности контролирующими органами» (в редакции Постановления КМУ от 15.10.2003 №1625)

3

Какие документы, предоставляемые в ходе проверки налоговому инспектору могут представлять коммерческую тайну предприятия? Какие конкретно документы предоставлялись на предприятии в ходе 2-х последних плановых проверок?

Сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия;

Постановление КМУ «О перечне сведений, не представляющих коммерческую тайну» от 09.08.1993 №611»

4

Сделайте анализ хода изъятия документов во время проведения налоговой проверки предприятия – базы практики. Составлялась ли опись изъятых документов? На какой срок они изымались? Оставлены ли на предприятии копии изъятых документов? (Кто и за чей счет производил копирование?) Какие должностные лица предприятия присутствовали при изъятии? Составлялся ли протокол изъятия? Были ли факты утери (порчи) документов по вине работников предприятия или ГНАУ? Изымались ли в ходе проверки офисные компьютеры как носители информации? (без процедуры отчуждения имущества, совершаемой по решению суда) Как процедура изъятия документов повлияла на производственно – финансовую деятельность предприятия?

Сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия;

Ст.9 Закона «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами» от 21.12.2001 № 2181-III;

Инструкция о порядке изъятия должностными лицами органов государственной налоговой службы Украины у предприятий, учреждений и организаций документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) объектов налогообложения, неуплате налогов и других платежей», утвержденная Приказом ГНАУ от 01.07.1998 №316;

Уголовно – процессуальный кодекс Украины

5

Какие права имеют налоговые органы при проведении проверки своевременности, достоверности, а также полноты начисления и уплаты налогов и сборов? В ходе проверки деятельности Вашего предприятия не было ли фактов превышения полномочий представителями ГНАУ?

Закон Украины «О государственной налоговой службе в Украине» от 04.12.1990 № 509-XII

6

Что может грозить должностному лицу налоговой инспекции в случае:

·  злоупотребления или превышения полномочий?

·  халатного отношения к своим обязанностям при составлении «липового» или «скорректированного» акта проверки

За чей счет будет выплачиваться налогоплательщику компенсация за ущерб, причиненный неправомерными действиями лиц ГНАУ?

Ст. 364, 365, 367 Уголовного кодекса Украины (УК);

Ст. 186, 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП)

Ст. 13.3 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» от 04.12.1990 № 509-XII

7

Изучите акты проверки органами ГНАУ Вашего предприятия (базы практики). Выдержана ли структура актов (вступительная часть, описательная, заключение и информативные приложения)? Все ли обязательные элементы включены в акт?

Отчетность предприятия, акты проверок

«Порядок оформления результатов документальных проверок по соблюдению налогового и валютного законодательства субъектами предпринимательской деятельности – юрлицами, их филиалами, отделениями и другими обособленными подразделениями» , утвержден Приказом ГНАУ от 16.09.2002 № 429 (зарег-н в Минюсте 29.12.2002 под № 1023/7311) с изм. И доп от 26.08.2003 №403;

Приказ ГНАУ «Об утверждении Методических рекомендаций и новой редакции образцов форм актов проверок» от 15.10.2004 №599»

8

Были ли на Вашем предприятии факты обжалования действий или решений органов ГНАУ? Опишите причину разногласий, процедуру и конечный результат обжалования или решения вопроса в судебном порядке

Акты проверок, сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия;

Закон «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами» от 21.12.2001 № 2181-III;

9

Проанализируйте типичные ошибки в налоговом учете и отчетности предприятия, приведшие к занижению налоговых обязательств и применению к предприятию штрафных санкций. Какие санкции были применены к предприятию? Какие меры были предприняты руководством предприятия (поощрительного и карательного характера) для недопущения подобных ошибок в будущем? Представьте график погашения недоимки и уплаты штрафных санкций.

Отчетность предприятия, акты проверок, сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия

10

Проанализируйте факты «упущенной выгоды» в ведении налогового учета и отчетности. Какие оптимизационные схемы, не противоречащие действующему законодательству могут быть применены на предприятии с целью минимизации налогов и сборов?

Отчетность предприятия, акты проверок, сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия

11

В течение какого срока после проведения проверки предприятие получило налоговое уведомление по факту выявленных нарушений?

Сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия

12

Если в отношении Вашего предприятия (базы практики) возбуждено дело о банкротстве или начата ликвидационная процедура – оцените ход выплаты или списания налоговой задолженности.

Отчетность предприятия,

Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 30.06.1999 № 784-XIV;

Ст.12, 15 Закона «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами» от 21.12.2001 № 2181-III

13

Опишите факты обращения Вашего предприятия за налоговыми разъяснениями. Как Вы оцениваете оперативность, компетентность и безотплатность действий органа ГНАУ?

Сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия;

Ст. 20 Закона Украины «Об обращениях граждан» от 02.10.1996 № 393/96-ВР

14

Находилось ли имущество предприятия в налоговом залоге? Применялся ли частичный налоговый залог? Как согласовывались с налоговым управляющим случаи продажи готовой продукции или отчуждения иного имущества? Производилось ли отчуждение имущества предприятия по решению суда для погашения налоговой задолженности? Изучите процедуру наложения налогового залога, оценки изымаемого имущества и непосредственно отчуждения. Были ли факты административного ареста активов?

Сведения руководителей и работников учетно – финансовой службы предприятия; налоговые извещения и требования;

Закон «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами» от 21.12.2001 № 2181-III

15

Проанализируйте случаи предоставления предприятию рассрочки или отсрочки налоговых обязательств

Закон «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми фондами» от 21.12.2001 № 2181-III;

16

Ведется ли в хозяйстве налоговый календарь, осуществляется ли налоговое планирование основных налогов и сборов. Представьте плановые данные, если их нет – самостоятельно спланируйте суммы платежей по основным налогам и сборам предприятия на текущий год

Отчетность предприятия, акты проверок, сведения руководителей и работников учетно-финансовой службы предприятия

17

Составьте краткое резюме с Вашими предложениями по совершенствованию налогового менеджмента на предприятии

МАТЕРИАЛЫ

ПО ВОПРОСАМ 1-16

В заключительной части необходимо подвести итоги выполненной работы. Выводы и предложения излагаются четко и конкретно, в виде отдельных пунктов. На последней странице заключения ставится дата окончания отчета и подпись студента.

Общий объем отчета не должен превышать 50 страниц. Ориентировочные объемы каждого раздела указаны в приложении Г (содержание)

4. Защита отчета о производственной практике

Оформленный в соответствии с требованиями отчет сдается на кафедру бухгалтерского учета и аудита или финансов и кредита (в зависимости от руководителя) В течение недели со дня окончания производственной практики. Отчет рецензируется научным руководителем от кафедры. В рецензии отражается отношение студента к практике, соответствие содержания отчета программе практики, характеристика содержательности материала, объективность выводов и предложений, рекомендуемая оценка (отличная, хорошая, удовлетворительная).

Не позднее двух недель со дня завершения практики проводится защита отчета перед комиссией. В состав комиссии входят заведующий кафедрой и преподаватели, за которыми закреплены дисциплины производственной практики. Результат защиты оценивается комиссией дифференцировано, с учетом полноты и качества оформления отчета, сроков его предоставления на кафедру, качества ответов на постановленные вопросы.

Критерии оценок

Оценка

Критерии дифференциации

Отлично

Содержание и оформление отчёта и дневника безукоризненны. Рецензия на отчет позитивная. Полные и точные ответы на все вопросы по практике.

Хорошо

Несущественные замечания по содержанию и оформлению отчета и дневника. Отчет сдан с нарушением сроков (не более 3 дней). Рецензия на отчет позитивная. В ответах на вопросы по практике студент допускает отдельные неточности.

Удовлетворительно

Неаккуратное оформление отчёта и дневника. Большая часть вопросов программы практики в отчёте освещена, но они носят теоретический и обобщенный характер. Отчет сдан с нарушением сроков. Рецензия на отчет содержит множество замечаний. При ответах на вопросы по программе практики студент дает неуверенные ответы.

Неудовлетворительно

В отчёте освещены не все разделы программы практики. Рецензия по отношению к практике негативная. На вопросы по программе практики студент дает неуверенные ответы.

 

Рекомендуемые источники:

1.  Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітно­сті» від 24.02.2000

2.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан­сової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99

3.  Бланк Й А. Финансовый менеджмент: Учеб курс. — К. 1999.

4.  Бланк Й. А. Основи финансового менеджмента. — Т. 1 — К., 1999.

5.  Бланк Й. А. Управление активами. — К.: Ника-Центр. 2000.

6.  Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. —М.: Финансы и статистика, 1998.

7.  Грідчіна М В Фінансовий менеджмент. Курс лекцій. — К МАУП, 1999.

8.  Джеймс Ван Хорн Основи управлення финансами. — М : Финансы и статис­тика, 1996.

9.  Иванов А. Н. Управление капиталом и дивидендная политика. — М.: Финан­сы и статистика, 1997.

10.  Ковалев В В Введение в финансовый менеджмент. — М: Финансы й стати­стика, 2000.

11.  Крейнина М М. Финансовый менеджмент Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998.

12.  Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003.

13.  Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.— К.: КНЕУ, 2000.

14.  Финансовый менеджмент. Учеб. / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М., 1997.

15.  Финансовый менеджмент: Изд 2-е / Под ред. чл.-корр. Е. С. Стояновой. — М,: 1999.

16.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна: Вид. 3-тє. — К.: КНЕУ, 2000

17.  Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича й Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998

18.  Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1997

19.  Холт Роберт Н Основы финансового менеджмента — М.: Дело, І993.

20.  Шеремєт А Д., Сайфулин Р С. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 1997

Приложение А

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮФ «КРЫМСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НАУ

Учетно-финансовый факультет

Кафедра финансов и кредита

ОТЧЕТ

О прохождении производственной практики

«Налоговый и финансовый менеджмент»

Студента группы 5_-Ф

Специальность 7.050104 «Финансы»

Ивановой И. И.

Руководитель практики от кафедры,

К. э.н., доцент

____________________ М. И. Еримизина

«____» ______________ 200_ г.

Отчет сдан на кафедру «__»__________200__г.

Защита состоялась «__»__________200__г.

Оценка ____________________

Подписи членов комиссии _________________________

Симферополь – 200_

Приложение Б

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮФ «КРЫМСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НАУ

Учётно-финансовый факультет

Кафедра финансов и кредита

Дневник

Производственной практики

«Налоговый и финансовый менеджмент»

Студента 5 курса

Специальности 7.050104 «Финансы»

______________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Дата начала практики «___» __________ 200_ г.

Дата окончания практики «___» __________ 200_ г.

Руководитель практики от кафедры,

К. э.н., доцент

____________________ М. И. Еримизина

«____» ______________ 200_ г.

Симферополь, 200_ г.

Приложение В

Содержание дневника

I. Индивидуальный календарный план-график прохождения практики

Наименование темы или подраздела

Кол-во
рабочих дней

Дата

Начало

Конец

Подпись студента Подпись руководителя от практики

II. Выполненная работа на практике согласно программы

Дата

Каткое содержание изучаемого вопроса программы практики

Анализ и выводы по изучаемому
вопросу

Замечания
руководителя

Дата Подпись студента

III. Заключение студента

Кратко излагает условия прохождения и руководство практикой. Отмечает соответствие изученных вопросов нормативным требованиям, высказывает пожелания по совершенствованию методического обеспечения учебного процесса на кафедре.

Дата Подпись студента

IV. Отзыв руководителя практики от университета

Преподаватель кафедры анализирует представленный отчет и работу студента в период практики, отмечает недостатки и положительные моменты. В заключении указывается возможность допуска (или не допуска) отчёта к защите и выставляется общая оценка.

Дата Подпись преподавателя

Приложение Г

Содержание основной части отчета о производственной практике
по финансовому менеджменту

стр.

1. Система обеспечения финансового менеджмента................................ 2

2. Управление необоротными активами................................................... 3

3. Управление оборотными активами....................................................... 4

4. Управление собственным капиталом.................................................... 2

5. Управление заемным капиталом........................................................... 3

6. Управление денежными потоками........................................................ 3

7. Управление финансовыми рисками...................................................... 2

8. Финансовое планирование.................................................................... 2

Заключение................................................................................................. 2

Список использованных источников........................................................ 3

Приложения.............................................................................................. 4

Приложения включают: оптимизированный баланс (рациональное сочетание активной и пассивной части); план поступления и расходования денежных средств; платежный календарь; финансовый план (оперативный бюджет);

Приложение Д

Примерный индивидуальный план прохождения производственной практики по финансовому менеджменту

Наименование раздела

Количество дней

1

Система обеспечения финансового менеджмента

1

2

Управление необоротными активами

1

3

Управление оборотными активами

2

4

Управление собственным капиталом

1

5

Управление заемным капиталом

1

6

Управление денежными потоками

3

7

Управление финансовыми рисками

1

8

Финансовое планирование

2

Всего

12РАБОЧАЯ ПРОГРАММА По дисциплине АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ для студентов "Агрономия"

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА По дисциплине АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ для студентов "Агрономия" 8.130102

Курс -5-Магистры

Семестр -10

Число недель -10

Число кредитов - 2

Лекций -14 часов

Лабораторно-практических занятий - 18 часов

Самостоятельная работа - 16 часов

Контроль - экзамен

Симферополь-2007

Рабочая учебная программа составлена

 

На основе “Освiтньо-професiйнiй програми пiдготовки магiстра за спецiльнi стью 8.130.102 “Агрономiя”, Мiнiстерство освiти i науки Украiни. Киiв.-2004 р.-40с

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры общего и орошаемого земледелия. Протокол № 11 от “ 22 ” июня 2007 года

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании методической комиссии факультета ТПХ и ППР

Протокол № 9 от “29” июня 2007 года

 

1. Цель и задачи курса

Объединить в единую систему полученные знания по земледелию, агрохимии, защите растений, растениеводству, семеноводству, механизации сельскохозяйственного производства и другим дисциплинам для получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических условиях Украины.

1.1 Место и роль дисциплины в системе подготовки специалистов

Адаптивные системы земледелия являются специальной дисциплиной для подготовки специалистов по специальности “Агрономия”. Дисциплина изучает комплекс агротехнических, мелиоративных и организационных мероприятий, направленных на эффективное использование земли, сохранения и повышения плодородия почвы, получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических условиях Украины. Как составная агрономического цикла наук адаптивные системы земледелия тесно связаны с ботаникой, почвоведением метеорологией, мелиорацией, агрохимией, растениеводством и др. науками.

1.2 Задачи дисциплины

Основными задачами изучения дисциплины “Адаптивные системы земледелия” является:

- дать глубокие теоретические и практические знания по научным основам систем земледелия, путях и способах воспроизводства почвенного плодородия, по проектированию систем обработки почвы, удобрению и защите растений в севооборотах.

- раскрыть суть составных частей или звеньев систем земледелия.

- дать необходимые знания (теоретические и практические)для самостоятельного научного обоснования с учетом конкретных почвенно-климатических условий энергощадящих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

1.3 Требования к знаниям и умениям, полученных в ходе изучения дисциплины “Адаптивные системы земледелия”

Студенты должны

Знать:

-научные основы систем земледелия;

-системы земледелия для различных почвенно-климатических зон Украины;

-основные составные каждого звена системы земледелия;

-особенности технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей и почвенно-климатических условий отдельных зон Украины

Уметь:

-разработать адаптивную систему земледелия для хозяйств различной формы собственности и находящихся в различных почвенно-климатических условиях(в том числе и с контурно-мелиоративной организацией территории);

- дать проектируемым системам земледелия экологическую оценку

Овладеть навыками:

-составления схем севооборотов для различных почвенно-климатических зон Украины;

-воспроизводства почвенного плодородия;

-разработки адаптивной экологощадящей системы обработки почвы;

-разработки системы сортового семеноводства для конкретных почвенно-климатических условий.

1.4 Перечень дисциплины и их разделов, усвоение которых необходимо при изучении дисциплины “Адаптивные системы земледелия”

Успешное изучение дисциплины может быть после освоения курса “Почвоведение с основами геологии”, “Земледелие” “Растениеводство”.

1.5 Перечень дисциплин с указанием разделов, которые базируются в изучаемой дисциплине:

- “Почвоведение”,раздел “Плодородие почвы и его воспроизводство”

- “Земледелие”, разделы “Сорные растения и борьба с ними”

“ Севообороты”

“Обработка почвы”

“Защита почв от эрозии. Рекультивация земель”

- “Растениеводство”, раздел “Технологии возделывания сельскохозяйственных культур”

2. Распределение учебного времени по модулям, видам занятий по соответствующим темам

Тематический план дисциплин

Зач.

Кредита

Номер и тема смыслового модуля

Общ. к-во часов

Кол-во кредитов

Распределение времени

Аудитор. занятия

Самост.

Работа

Лекции

Практ. зан

1

Система земледелия

24

1

8

8

8

Составные части системы земледелия

24

1

6

10

8

ВСЕГО

48

2

14

18

16

Содержание лекционного материала по модулям и темам

Лекции-14 часов

Лекции

Наименование модулей,

Тем и их краткое содержание

К-во

Часов

См-1: Система земледелия

1

Тема: “Вступление”.Указ Президента Украины “Про невiдкладнi заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економiки”. Система земледелия. Понятие о системе земледелия. Особенности и значение системы земледелия.

2

2

Тема: “Материально техническая база и ее роль в реализации адаптивной системы земледелия”. Обеспеченность техническими, агротехническими, мелиоративными способами по реализации каждого звена и адаптивной системы в целом.

2

3

Тема: “Мониторинг окружающей среды”. Почвенно-климати-ческие условия Украины их характеристика. Использование мониторинга при разработке адаптивной системы земледелия для различных почвенно-климатических зон Украины.

2

4

Тема: “Воспроизводство почвенного плодородия” .Пути и способы сохранения и повышения плодородия почв в различных почвенно-климатических условиях зон Украины.

2

См-2 Составные части системы земледелия

5

Тема: “Система удобрений в полевом севообороте”. Основные принципы применения удобрений в зависимости от предшественников и обеспеченности культур в севообороте. Мелиоративные мероприятия.

2

6

Тема: “ Система мероприятий по защите посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и болезней в полевом севообороте”. Наиболее распространенные и снижающие урожай культур сорные растения, вредители и болезни. Меры борьбы с ними.

2

7

Тема: “Особенности технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей и почвенно-климатических условий”. Возделываемые сорта культур, сроки посева, уход за посевами. Способы уборки.

2

3. Тематика лабораторных и других занятий

Практические занятия – 18 часов

№ практического занятия

Наименование модулей, тем практических занятий и их краткое содержание

Кол-во часов

Форма контроля

Место проведения

См-1: Система земледелия

1

Тема: “Почвенно-климатические условия различных зон Украины их характеристика и особенности”. Состав земельных угодий Украины и его анализ по эффективному использованию для производства сельскохозяйственной продукции

2

Мод.

Контр

Раб.

№1

Лаб.

2

Тема: “Структура посевных площадей”. Разработка и оптимизация структуры посевных площадей для хозяйств Степной зоны Украины.

2

Т. к.

Лаб.

3

Тема: “Севообороты”.Составление схем различных типов(полевых, кормовых, специальных) и видов севооборотов для хозяйств Степной зоны. Украины.

2

Т. к.

Лаб.

4

Тема: “Обработка почвы в полевом севообороте”. Разработка зональной системы обработки почвы под каждую культуру в полях полевого севооборота

2

Мод.

Контр

Раб.

№2

Лаб.

См-2: Составные части земледелия

5

Тема: “Система удобрения в полевом севообороте”. Разработка системы удобрения для культур полевого севооборота Степной зоны Украины и мелиоративные мероприятия для повышения плодородия почв.

2

Т. к.

Лаб.

6

Тема: “Баланс гумуса в почве”. Расчет баланса гумуса в полевом севообороте и система мероприятий по воспроизводству почвенного плодородия.

2

Т. к.

Лаб.

7

Тема: “Защита сельскохозяйственных культур”. Разработка мероприятий по защите посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и болезней в полевом севообороте Степной зоны Украины.

2

Т. к.

Лаб.

8

Тема: “Семеноводство сельскохозяйственных культур” . Разработка системы семеноводства сельскохозяйственных культур согласно структуре посевных площадей для хозяйств Степной зоны Украины.

2

Т. к.

Лаб.

9

Тема: “Эрозия почв”. Разработка системы мероприятий борьбы с эрозией почв Степной зоне Украины.

2

Мод.

Контр.

Раб.2

Лаб.

4. Тематика заданий по самостоятельной работе

Самостоятельная работа – 16 часов

№ п. п.

Наименование содержательных модулей, тем и форм самостоятельных занятий и их краткое содержание

Кол-во часов

Форма контроля

Место проведения

См-1 “Система земледелия”

1

Тема: “Составить схемы почвозащитного и фермерского севооборота”. На основании структуры посевных площадей разрабатываются схемы севооборотов.

2

Составленные схемы севооборотов

Лаб.

2

Подготовка к лекциям

2

Тк

Чит. зал

3

Подготовка практическим занятиям

2

Тк

Чит. зал

4

Подготовка к модульной контрольной работе

2

Тк

Чит. зал

См-2 “Составные части системы земледелия”

1

Тема “Расчет баланса гумуса в полевом севообороте и система мероприятий по воспроизводству почвенного плодородия”.Согласно индивидуальным заданиям проводится расчет баланса гумуса, разрабатываются мероприятия.

2

Представленный баланс гумуса

Лаб

2

Подготовка к лекциям

2

Тк

Чит. зал

3

Подготовка к практическим занятиям

2

Тк

Чит. зал

4

Подготовка к модульной контрольной работе

2

Тк

Чит. зал

5. Распределение учебного материала по неделям

Номера

Часы

Недели

Тем

Лекций

ЛПЗ

Лекций

ЛПЗ

1

1.1

2

2

2.1

1.1

2

2

3

3.1.

2.1

2

2

4

4.1

3.1

2

2

5

5.2

4.1

2

2

6

6.2

5.2

2

2

7

7.2

6.2

2

2

8

7.2

2

9

8.2

2

10

9.2

2

Всего

7.1

Разом

14

18

Заочное обучение

№ п/п

Виды занятий

Всего часов

В т. ч. по сессиям (часов)

1

Лекции

4

4 (установочная, весенняя)

2

Практические

6

4 (установочная, весенняя)

2 (заключительная)

3

Вид контроля

Экзамен

6. Критерий оценки знаний студентов

Оценка национальная

Оценка

ECTS

Определение ECTS

Рейтинг по дисциплине, баллы

Отлично

А

Отлично-отличное выполнение, с незначительным количеством ошибок

90-100

Хорошо

В

Очень хорошо - выше среднего с несколькими ошибками

82-89

С

Хорошо - в общем правильная работа, но с определенным количеством грубых ошибок

75-81

Удовлетворительно

D

Удовлетворительно - неплохо, но со значительным количеством недостатков

66-74

Е

Достаточно - выполнение минимальным критериям

60-65

Неудовлетворительно

FX

Неудовлетворительно - требуется работать перед тем, как получить удовлетворительную оценку

35-59

F

Неудовлетворительно - необходимо серьезная дальнейшая работа

01-34

8. Рекомендуемая литература

Основная:

1. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України // Урядовий кур'єр. 15 грудня 1999 р.

2. Проект концепції державної цільової програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку рослинництва на 2005-2010 роки // Сільський час. №61. 13 серпня 2004 р.

3. Гордієнко В. П., Геркіял ОМ., Опришко В. П. Землеробство. - К.: Урожай, 1991.

4. Иванов В. Д. Основн системного мировоззрения в земледелии // Земледелие. - 1990. -№12. С.25-27.

5. Лобас М. Г. Розвиток зернового господарства України. - К.: Агросінком. 1997. -421 с

6. Нарцисов В. П. Научные основы систем земледелия. - М:Колос, 1982, - 328 с.

Дополнительная:

1. Гордієнко В. П., Маліенко А. М., Грабак Н. Х. Прогресивні системи обробітку грунту. - Сімферополь, 1998. - 79 с.

2. Научное обоснование основньгх направлений развития агропромьішлейного комплекса Крьіма. Симферополь. - 2004. - 312 с.

3. Научно обоснованная система земледелия республики Крым. Симферополь, 1994 г.-255 с.

4. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / Редкол.: М. В. Зубець та ін. -= К.: Аграрна Наука., 2004. - 884 с.

5. . Николаев Е. В., Назаренко Л. Г., Мельников М. М. Крьгмское полеводство. - Симферополь, - 1998 г. - 375 с.