Сегодня: 24 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

ДНАОП 0.00-4.20-94. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431).

ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 № 449).

ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272).

ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ( затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533).

ДСТУ 2272-93. ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення (затверджено наказом Державного комітету стандартизації метрології та сертифікації України (далі - Держстандарт України) від 12.11.93 № 169).

ДСТУ 2273-93. ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення (затверджено наказом Держстандарту України від 12.11.93 № 169).

ДСТУ 3855-99. Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення (затверджено наказом Держстандарту України від 19.03.99 № 120).

ДСТУ БВ.2.7-19-95 ( ГОСТ 30244-94). Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість (введено наказом Держкоммістобудування України від 6.04.95 № 65).

ДСТУ БВ.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97). Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум’я (введено в дію з 1.01.99 наказом Держбуду України від 25.05.98 № 110).

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (затверджено постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартами від 14.06.91 № 875).

ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (затверджено Держстандартом СРСР від 28.06.76. №1581).

ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (затверджено постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартами від 12.12.89 № 3683).

ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров (затверджено Держстандартом СРСР від 10.10.87 № 2246 ).

ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (затверджено Держстандартом СРСР від 10.10.83 №4882).

ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования (затверджено Держстандартом СРСР від 29.12.91 № 2382 ).

ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (затверджено Держстандартом СРСР від 24.05.76 № 1267).

ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (введений в дію наказом Держстандарту України від 24.12.96 з 01.01.98 ).

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение (затверджено Держстандартом СРСР від 29.11.76 № 2663).

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (затверджено Держстандартом СРСР від 19.08.88 № 2957).

ДБН 360-92. Планування і забудова міських і сільських поселень (затверджені наказом Держкоммістобудування України від 17.04.92 №44, зі змінами та доповненнями від 1993, 1996, 1997 рр.)

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об'єктів будівництва (затверджені Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України (далі - Держбуд України) від 03.12.2002 № 88).

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення ( затверджені Держбудом України від 04.08.99 № 187).

ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд (затверджені Держбудом України від 28.10.98 № 247).

ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання (затверджені Держбудом України від 23.04.01 № 101).

СНиП 1.06.05-85*. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений (уведено в дію постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 15.4.85 № 48).

СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы (затверджено Держбудом СРСР від 17.12.85 № 232).

СНиП 2.09.02-85. Производственные здания (затверджено Держстандартом СРСР від 30.12.85 № 287 ).

СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий (затверджено Держбудом СРСР від 29.12.85 № 263).

СНиП 2.09.04-87*. Административные здания и сооружения (затверджено Держбудом СРСР від 30.12.87 № 313 ).

СНиП 2.11.01-85*. Складские здания (затверджено Держбудом СРСР від 30.12.85 № 280 ).

СНиП 11-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий (затверджено Держбудом СРСР від 30.12.80 № 213).

СНиП 2.04.02- 84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (затверджено Держбудом СРСР від 27.07.84 № 123 ).

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий (затверджено Держбудом СРСР від 04.10.85 № 169) .

СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование (затверджено Держбудом СРСР від 15.12.91 № 49 ).

СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (затверджено постановою Держбуду СРСР від 27.02.89 № 33).

РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі (розроблені у відповідності до наказу Держкоммістобудування України від 20.09.94 №35)

3. Умовні позначення, скорочення та терміни

Аб

- авіаційна база

АЗС

- автозаправна станція

АЗУ

- авіаційні засоби ураження

АПГ

- автоматичне пожежогасіння

АПС

- автоматична пожежна сигналізація

АРЗ

- авіаційний ремонтний завод

АСП

- апарат на стиснутому повітрі

АТ

- авіаційна техніка

АУП

- автоматичні установки пожежогасіння

БЗОТ

- база зберігання озброєння і техніки

 

ВАРМ

- військові авіаційно-ремонтні майстерні

ВВП

- вогнегасник водяний переносний

ВВК

- вогнегасник вуглекислотний

ВМС

- Військово-Морські Сили

ВНЗ

- військовий навчальний заклад

 

ВП

- вогнегасник порошковий

ВПП

- вогнегасник повітрЯнОпінний

ВПС

- Військово-Повітряні Сили

ВР

- вибухові речовини

ВРП

- вантажно-розвантажувальна платформа

ВТМ

- військово-технічне майно

ГВА

- генератор вогнегасного аерозолю

ГГ

- горючі гази

ГДК

- гранично допустима концетрація

ГР

- горюча рідина

ДДПБ МНС України

- Державний департамент пожежної безпеки Міністерства надзвичайних ситуацій України

 

ДЕС

- дизельна електростанція

ДНАОП

- державний нормативний акт з охорони праці

ДПД

- добровільна пожежна дружина.

ДПК

- добровільна пожежна команда

 

ДСТУ

- Державний стандарт України

 

ЕОМ

- електронно-обчислювальна машина

 

3ІП

- Запасний інвентар та пристосування

ЗПГ

- зріджений природний газ

ЗС України

- Збройні Сили України

КАЗС

- контейнерна автозаправна станція

КГП

- керівник гасіння пожежі

КЕЧ

- квартирно-експлуатаційна частина

КОПС

- комплекс охоронно-пожежної сигналізації

КП

- командний пункт

 

КПП

- контрольно-пропускний пункт

 

КТП

- контрольно-технічний пункт

 

ЛЗР

- легкозаймиста рідина

 

НЗ

- непорушний запас

НАПБ

- нормативний акт з питань пожежної безпеки

ОВТ

- озброєння та військова техніка

ПА

- пожежний автомобіль

ПБ

- пожежна безпека

ПВ

- пожежне водоймище

ПГ

- пожежний гідрант

ПЕОМ

- персональна електронно-обчислювальна машина

ПЗП

- пункт заправлення пальним

ПК

- пожежна команда

 

ПММ

- пально-мастильні матеріали

ПО

- пожежна охорона

 

ППБУ

- Правила пожежної безпеки в Україні.

 

ППР

- планово-попереджувальний ремонт

 

ППЧМ

- пункт попереднього чищення та миття ма­шин

 

ПР

- поточний ремонт

ПС

- пожежний сповіщувач

ПТК

- пожежно-технічна комісія

ПТБ

- Правила техніки безпеки при експлуатації

Електроустановок споживачів.

ПТЕ

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПТК

- пожежно-технічна комісія

ПТОР

- пункт технічного обслуговування та ремонту

 

ПУ

- пункт управління

 

ПУЕ (ПУЭ)

- Правила улаштування електроустановок

(Правила устройства электроустановок).

 

ПЧМ

- пункт чищення та миття машин.

 

ПЩ

- пожежний щит

 

РЗ

- ремонтні заводи

 

РО і Б

- ракетне озброєння і боєприпаси

САЗС

- стаціонарна автозаправна станція

СВ

- Сухопутні війська

СІС

- спеціальна інженерна служба

СДОР

- сильнодіючі отруйні речовини

Склад БП

- склад боєприпасів

СП

- склад пального

СПБ

- служба пожежної безпеки

СФС

- спеціальні фортифікаційні споруди

ТЗО

- технічні засоби охорони

ТЕН

- теплоелектронагрівач

ТО

- технічне обслуговування

УПС

- установки пожежної сигналізації

ЦАББ

- центральна артилерійська база боєприпасів

ЦАБ

- центральна авіаційна база

 

ЦАМО

- центральний апарат Міністерства оборони

 

ЩТО

- щоденне технічне обслуговування