Сегодня: 20 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 3)

 

9.10. Архівосховища

9.10.1. Приміщення сховищ повинні відділятися від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу або розміщатися в окремих будівлях не нижче II ступеня вогнестійкості.

9.10.2. Площа приміщення (відсіку) сховища між протипожежними перегородками не повинна перевищувати 600 м2. З кожного відсіку слід влаштовувати не менше двох виходів. Якщо площа відсіку менша ніж 70 м2, дозволяється мати один евакуаційний вихід.

9.10.3. У приміщеннях сховищ, каталогів та описів двері мають бути протипожежними 2-го типу.

9.10.4. За відсутності в приміщеннях архівосховищ вікон необхідно влаштовувати в них спеціальні системи димовидалення.

9.10.5. Стелажі у сховищах повинні виготовлятися, як правило, з негорючих матеріалів. В окремих випадках для невеликих архівів, за погодженням з органами пожежної охорони, дозволяється влаштування дерев'яних стелажів.

9.10.6. Поздовжні проходи між стелажами, а також між стелажем та стіною повинні бути не менше ніж 0,8 м завширшки. Головний прохід повинен бути не менше ніж 1,2 м, а прохід між торцями стелажів та стіною - не менше ніж 0,45 м завширшки.

9.11. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів

9.11.1. Умови зберігання всіх речовин і матеріалів визначаються вимогами стандартів або технічних умов на них.

9.11.2. Можливість сумісного зберігання речовин та матеріалів визначається вимогами, викладеними в ГОСТ 12.1.004-91. Ці вимоги сформульоване на підставі кількісного врахування показників пожежної небезпеки, токсичності, а також однорідності засобів пожежогасіння.

9.11.3. Вимоги ГОСТ 12.1.004-91 не поширюються на вибухові та радіоактивні речовини, котрі повинні зберігатися та перевозитися за спеціальними правилами відповідно до НАПБ В.01.054-98/510.

9.11.4. Згідно з ГОСТ 12.1.004-91, за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати небезпечні фактори пожежі, отруювати навколишнє середовище (повітря, воду, грунт, флору та фауну тощо), впливати на людину через шкіру, слизові оболонки дихальних органів шляхом безпосередньої дії або на відстані речовини та матеріали поділяються на розряди:

Безпечні;

Малонебезпечнi;

Небезпечні;

Особливо небезпечні.

В залежності від того, до якого розряду належать речовини та матеріали, визначаються умови їх зберігання.

9.11.4.1. До безпечних відносять негорючі речовини та матеріали в негорючому пакуванні, якi в умовах пожежі не виділяють небезпечних (горючих, отруйних, їдких) продуктів розкладу або окислення, не утворюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких, екзотермічних сумішей з іншими речовинами.

Безпечні речовини та матеріали зберігаються в приміщеннях або на майданчиках будь-якого типу.

9.11.4.2. До малонебезпечних відносять такі горючi й важкогорючi речовини та матерiали, якi не вiдносяться до безпечних і на якi не розповсюджуються вимоги ГОСТ 19433-88. До малонебезпечних вiдносяться також негорючi речовини та матерiали у горючiй упаковцi.

Малонебезпечнi речовини та матерiали дозволяється зберiгати в примiщеннях усiх ступенiв вогнестiйкостi (крiм V).

9.11.4.3. До небезпечних вiдносяться горючi та негорючi речовини і матерiали, що мають властивостi, прояв яких може призвести до вибуху, пожежi, загибелi, травмуванню, отруєнню, опромiненню, захворюванню людей та тварин, пошкодженню споруд, транспортних засобiв. Небезпечнi властивостi можуть проявлятися як за нормальних умов, так i за аварiйних, як у речовин у чистому виглядi, так i в разі їх взаємодiї з речовинами та матерiлами iнших категорiй, визначених у ГОСТ 19433-88.

Небезпечнi речовини та матерiали необхiдно зберiгати у складах I i II ступеня вогнестiйкостi.

9.11.4.4. До особливо небезпечних вiдносяться такi небезпечнi (див. п.9.11.4.3) речовини та матерiали, якi не сумiснi з речовинами i матерiалами однiєї з ними категорiї за ГОСТ 19433-88.

Особливо небезпечнi речовини та матерiали необхiдно зберiгати у складах I i II ступеня вогнестiйкостi, розташованих переважно в окремих будiвлях.

9.11.5. Небезпечнi матерiали та речовини згiдно з вимогами ГОСТ 19433-88 класифiкованi в залежностi вiд виду та ступеня небезпеки на класи, пiдкласи та категорiї.

9.11.6. Вiдомостi про належнiсть до вiдповiдного класу, пiдкласу, категорiї та можливiсть сумiсного зберiгання ряду найбiльш розповсюджених небезпечних та особливо небезпечних речовин і матерiалiв наведенi в таблицi 9.1.